Cheb

Informace

Městský erb:

305px-Cheb_coat_of_arms

Navštíveno: 28. 8. 2014

Historie: Cheb (německy Eger, v chebském sudetoněmeckém nářečí Egha, hebrejsky איגר Ejgr, jidiš עגער Ajger) je město ve stejnojmenném okrese v Karlovarském kraji, 40 km jihozápadně od Karlových Varů a 5 km od hranic s Německem na řece Ohři. První historicky dochovaná zmínka o Chebu, centrálním městě celého někdejšího Chebska, pochází z roku 1061. Chebské hradiště bylo osídleno v 9. století Slovany. Roku 1146 připadlo Chebsko císaři Fridrichu I. Barbarossovi, který zde kolem roku 1180 nechal postavit dodnes z části zachovaný středověký hrad (falc). Na město byl Cheb povýšen roku 1179. V lednu 1285 se v Chebu konala svatba českého krále Václava II. s dcerou římského krále Rudolfa I. Jitkou, poté Cheb patřil střídavě k Čechám a Německu, roku 1322 ho Ludvík IV. Bavor se souhlasem chebských dal v zástavu českému králi Janu Lucemburskému. Městu byla přislíbena nezávislost vůči království, pozbylo však statut svobodného říšského města. Zástava nebyla nikdy vyplacena. 5. května 1389 zde byl podepsán zemský mír (landfrýd), mezi králem Václavem IV. a svazkem jihoněmeckých říšských měst, když král neuspěl v prosazení svých zájmů. Během husitských válek stál Cheb jakožto město katolické aktivně na straně protihusitské koalice. V pozdější době se ale připojil k luteránské reformaci. Dne 25. února 1634 byl v Chebu, v Pachelbelově domě na náměstí krále Jiřího z Poděbrad za Špalíčkem, kde dnes sídlí Muzeum Cheb, zavražděn Albrecht z Valdštejna a na hradě jeho důstojníci. Autonomistickým tendencím spojeným s odvoláváním se na zvláštní postavení Chebska v rámci Zemí Koruny české učinili definitivní konec Habsburkové roku 1723, když učinili Cheb svobodným královským městem, ale ještě zhruba dalších sto let náležel do řezenské diecéze. Jako poslední státoprávní akt Chebska může být v této souvislosti vnímáno přijetí pragmatické sankce 21. října 1721. Přestože bylo německojazyčné Chebsko od roku 1322 součástí Zemí Koruny České, nespokojila se většina místního obyvatelstva po skončení první světové války s nově vzniklým Československem a žádala v rámci Deutschböhmen odtržení od ČSR a přičlenění k nově vzniklému Německému Rakousku. Po příchodu „italských“ legionářů v roce 1919 se však jejich plány nepodařilo zrealizovat. V období první republiky se v Chebu značně zvýšil počet českého obyvatelstva, které přicházelo do pohraničí za prací. Protičeské nálady německého obyvatelstva se však od roku 1933 neustále zvyšovaly a vyvrcholily v roce 1938. Triumfální příjezd Adolfa Hitlera 3. října 1938 na zaplněné chebské náměstí korunoval podepsání Mnichovské dohody, odchod tisíců Čechoslováků, ale i německých antifašistů z města a připojení Sudet k Třetí říši. Po roce 1945 byla většina obyvatelstva německé národnosti vysídlena do Německa, což způsobilo značný pokles počtu obyvatel. Předválečného stavu bylo dosaženo až v 90. letech 20. století. Po sametové revoluci se zde usídlila velká komunita Vietnamců, kteří zde podnikají se svými tržišti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 31 977 obyvatel.

Asi si říkáte, proč jsem zde uváděl i jak se toto město jmenuje v židovském jazyce, a je k tomu velmi důležitý důvod. Jelikož v tomto městě se nacházela židovská komunita, která má výraznou historii. Židovské osídlení města Chebu patří k jedněm z nejstarších na území Čech. Poloha bývalého ghetta v přímém napojení na hlavní náměstí teoreticky svědčí o tom, že se zde židovská obec utvořila již na počátku 13. století, kdy v roce 1270 údajně vyhořela místní synagoga. První doložená zmínka je ovšem až z roku 1314. První středověká židovská obec zřejmě zcela zanikla v důsledku pogromu z roku 1350. Roku 1352 se opět objevuje v dokumentech Židovská ulice. Právo na synagogu a hřbitov udělil tehdejší židovské komunitě v roce 1364 císař Karel IV. V roce 1430 byli Židé z města opět vypovězeni, synagoga a hřbitov byly úředně uzavřeny. Od roku 1435 je v Chebu opět zaznamenána židovská obec. Roku 1463 král Jiří z Poděbrad povolil pro tuto třetí židovskou obec zřízení nové synagogy a hřbitova. Roku 1502 byli chebští Židé z města opět vyhnáni. Od konce 17. století. existovala čtvrtá, nevýznamná židovská obec, jejíž členové však z neznámých důvodů město opustili v polovině 18. století. Později zde mohly žít pravděpodobně jen osamocené rodiny (např. v roce 1793 to byly 3 rodiny, dohromady 28 lidí). Bez omezení se Židé smí v Chebu opět usazovat až za zrovnoprávnění v roce 1848. Novodobá, tedy pátá židovská obec, byla založena v roce 1862 a počet jejích členů každoročně stoupal. V roce 1880 zde žilo 384 lidí hlásících se k židovství, což byly asi 2% populace, v roce 1900 už 554 osob. Ačkoliv se Židé na počátku 20. století z Chebu vystěhovávají do větších měst, stále v roce 1930 eviduje 491 osob. Zkázu zdejší židovské obci přináší okupace Sudet, drtivá většina Židů nepřežila koncentrační tábory. Po druhé světové válce byla židovská obec obnovena, ale kvůli rychlému úbytku členů byla již v roce 1947 přičleněna pod židovskou obec v Karlových Varech. Ve středověku byl Cheb jedním z center židovské aškenázské vzdělanosti v Evropě. Nejvýznamnějším místním učencem byl rabín Nathan z Chebu, jehož ješíva což je talmudická škola, byla proslulá v celé střední Evropě, později tento muž odešel do Palestiny a jako první známý Žid z Českých zemí je zde pochován, když zemřel v první polovině 15. století, je pohřben v Jeruzalémě. Z Chebu pochází tzv. Chebská bible, jeden z nejstarších hebrejských rukopisů v Čechách, která pochází ze 13. století nebo 1. poloviny 14. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb

Dojmy: Krásné okresní město s množstvím památek, kde je co k vidění.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1733
IMG_2322
IMG_1706
IMG_3051
IMG_1480
IMG_1781
IMG_1780
IMG_1825
IMG_1731
IMG_2255
IMG_1557
IMG_1559
IMG_1563
IMG_1569
IMG_1573
IMG_1577
IMG_1591
IMG_1593
IMG_1602
IMG_1654
IMG_1670
IMG_1682
IMG_1685
IMG_2310
IMG_1793
IMG_1860
IMG_1859
IMG_1799
IMG_1795
IMG_1773
IMG_1804
IMG_1805
IMG_1818
IMG_1809
IMG_1812
IMG_2219
IMG_2221
IMG_1664
IMG_1869
IMG_1862
IMG_1866
IMG_1878
IMG_1826
IMG_1821
IMG_1663
IMG_1648
IMG_1643
IMG_1587
IMG_1900
IMG_1901
IMG_1903
IMG_1584
IMG_1581
IMG_2260
IMG_2279
IMG_2268
IMG_2258
IMG_2404
IMG_2396
IMG_2385
IMG_2383
IMG_2391
IMG_2412
IMG_2247
IMG_2299
IMG_8700
IMG_1513
IMG_2373
IMG_8758
IMG_8756
IMG_8724
IMG_1474
IMG_2371
IMG_8788
IMG_8734
IMG_2294
IMG_8704
IMG_1629
IMG_8746
IMG_1497
IMG_1882
WP_20140828_036
IMG_3057
IMG_2443
IMG_8738
IMG_8713
IMG_8730
WP_20140828_026
IMG_1656
IMG_1545
IMG_1777
IMG_2353
IMG_3097
IMG_2426
IMG_1631
IMG_1517
IMG_1621
IMG_1617
IMG_3049
IMG_1636
IMG_8742
IMG_1727
IMG_1462
IMG_3065
IMG_1456
IMG_3033
IMG_2435
IMG_2449
IMG_2245
IMG_8717
IMG_8764
IMG_8748
IMG_2418
IMG_2227
IMG_2313
IMG_1604
IMG_8726
IMG_1551
IMG_2276
IMG_3129
IMG_1501
IMG_1506
IMG_2473
IMG_3083