logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Křesetice Ledečko

Kutná Hora

Informace

Městský erb:

COA_Kutna_Hora

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Kutná Hora (něm. Kuttenberg) je město ve Středočeském kraji, obec s rozšířenou působností. V blízkosti Kutné Hory je již v 10. století doloženo slavníkovské hradiště Malín. V okolí dnešního města se vyskytovalo stříbro patrně i na povrchu. S těžbou stříbra možná souviselo i založení cisterciáckého kláštera v sousedním Sedlci, prvního kláštera tohoto řádu v Čechách. Sedlecký klášter založil roku 1142 Miroslav z Cimburka, významný dvořan knížete Vladislava II., ve spolupráci s pražským biskupem Jindřichem Zdíkem. Klášter byl osazen mnichy z Waldsassen v Horní Falci (dnes Bavorsko], který patřil do řádové linie, jež se věnovala hornictví. To by mohlo vysvětlit, proč byl – proti běžné řádové praxi – založen v krajině už osídlené a kultivované. Klášteru patřily pozemky, na nichž pozdější město vyrostlo, stejně tak i řada vesnic v okolí. Jako každý cisterciácký klášter se i ten sedlecký stal centrem vzdělanosti a kultivace okolní krajiny. Podle pověsti mnich pracující na poli objevil na místě pozdější osady tři stříbrné pruty a místo nálezu označil svou kutnou (částí oděvu). Odtud je možná odvozen název „Kutná Hora“. Druhé vysvětlení názvu města je spjato s dobýváním stříbrných rud, kterému se říkalo „kutání“. Blízká města Čáslav i Kolín dostala již kolem roku 1260 jihlavské horní právo, patrně proto, že měšťané v okolí těžili stříbro, a o málo později se objevuje i název osady Cuthna Antiqua – Stará Kutna, jež patrně stála blíže k sedleckému klášteru. Osada snad zanikla za válek krále Přemysla Otakara II. s Rudolfem Habsburským, který roku 1278 v Čáslavi uzavřel mír s Otou V. Braniborským. Počátkem vlády krále Václava II. vypukla v lokalitě dnešní Kutné Hory „stříbrná horečka“. Několik tisíc lidí z blízkého i dalekého okolí se sem přistěhovalo za prací a obživou, mnoho z nich až z německých krajů. Tak patrně vznikla na kopci nad údolím Vrchlice hornická osada, latinsky Mons Cuthna, s velmi nepravidelným plánem, jehož stopy jsou v ulicích města dodnes patrné. Ještě roku 1289 se o soudní pravomoc nad osadou přela města Kolín a Čáslav, ale od roku 1291 už mělo město vlastní soud a královský horní úřad. Koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě. Roku 1300 město nechalo vystavět první dřevěné hradby.

Kolem roku 1300 vydal Václav II. nový Královský horní zákon (Ius regale montanorum), který stanovil královská práva nad těžbou stříbra i mincovnictvím, zavedl jednotnou minci a ražení soustředil v Kutné Hoře. Pod vedením italských odborníků, pocházejících z Florencie, se v nové mincovně, jejíž zachovaná budova se podle nich jmenuje Vlašský dvůr, začaly roku 1300 razit věhlasné pražské groše, jedna z nejdůležitějších mincí v tehdejší Evropě. V letech 1304 a 1307 byla Kutná Hora dvakrát obléhána vojskem Albrechta I. Habsburského, obyvatelé ji však narychlo opevnili a ubránili. Roku 1318 byla Kutná Hora povýšena na královské město a dostala různá privilegia. Bohatství kutnohorských dolů – zejména šachty Osel – se stalo jedním z pilířů královské moci v Čechách a hlavním zdrojem prostředků na velkolepé stavby Lucemburků po celé 14. století. Králové Karel IV. i Václav IV. si proto města velmi hleděli, podporovali je v různých sporech i při zvelebování městských staveb. Vlašský dvůr se stal sídlem krále Václava IV. Ve druhé polovině 14. století vznikl kostel sv. Jakuba a šest dalších, radnice a další stavby, a město dostalo hradbu se šesti branami. K roku 1363 je zmiňována i městská škola. Vzhledem ke klášternímu původu Kutné Hory spadaly městské kostely pod správu sedleckého kláštera, který sídlil mimo samotné město. Pro vyřešení této situace vzniklo roku 1384 hornické bratrstvo pro stavbu nového, tzv. „horního“ (tj. hornického, důlního) chrámu sv. Barbory na pozemcích vyšehradské kapituly a za městskou hradbou. I když výnos dolů v té době již klesal, stavební činnost rostla a král Václav IV. dal rozšířit Vlašský dvůr, kde často býval a roku 1409 zde podepsal Dekret kutnohorský o novém rozdělení pravomocí na pražské univerzitě. Roku 1413 horníci přepadli Malín a pobili obyvatele, protože jim bránili v dolování. V roce 1416 pak horníci zavraždili královského vyslance a ve městě se rozhořely spory mezi českým obyvatelstvem a bohatými měšťany, kteří byli většinou německého původu, i spory náboženské.

Roku 1419 začalo město pronásledovat kališníky a mnoho jich dalo naházet do opuštěných šachet. Roku 1420 podporovalo město císaře Zikmunda Lucemburského, ale když 1421 Jan Žižka vydrancoval sedlecký klášter, podrobilo se Janu Želivskému s tím, že odpůrci kalicha musí město opustit. Když Zikmund z města 1422 ustoupil, založil požár, který měšťané uhasili. Roku 1424 však město důkladně vypálil Žižka a nově osídlili táborští, kteří zde vládli až do bitvy u Lipan 1434. Mince v té době velmi upadla, razily se jen špatné haléře a obchod v Čechách přešel na míšeňské groše. Roku 1436 sjednal král Zikmund zajímavé vyrovnání nových majitelů se starými i náboženský smír. Roku 1444 byl ve Vlašském dvoře zvolen hejtmanem pozdější král Jiří z Poděbrad a odtud roku 1448 táhl dobývat Prahu. Král Jiří výrazně přispěl k rekonstrukci Vlašského dvora. V Kutné Hoře pak sbíral vojsko proti uherskému králi Matyáši Korvínovi, jehož pak v roce 1469 u Vilémova zajal. Roku 1471 po smrti krále Jiřího svolala královna Johana z Rožmitálu do královské audienční síně Vlašského dvora sněm k volbě nového krále. Sněm se konal ve dnech 20. – 28. května. Bylo velkou zásluhou právě Johany, osobnosti respektované oběma stranami (pod jednou i pod obojí), že na sněmu byla prosazena Jiřího závěť a 27. května 1471 zde byl zvolen českým králem Vladislav Jagellonský. Dá se říci, že touto volbou, značně ovlivněnou v zákulisí Johanou a synem Jiřího z prvního manželství Jindřichem, byly v Kutné Hoře změněny dějiny střední Evropy, a to ve velmi vypjaté situaci ohrožení země uherským vojskem. Vladislav II. Jagellonský pak za své vlády Kutnou Horu velmi podporoval. V té době se díky lepší technice opět zvýšil výnos dolů a dosáhl vrcholu, což se projevilo i ve stavební činnosti a roku 1489 zde Martin z Tišnova vytiskl bohatě ilustrovanou Bibli kutnohorskou. Od roku 1489 sídlili v Kutné Hoře italští biskupové, kteří světili kněze pod obojí, konaly se zde zemské sněmy a město konkurovalo svým významem Praze. Po roce 1530 začal výnos dolů opět klesat, šachty se zalévaly vodou a opouštěly. Po stavovském odporu 1547 ztratilo město část svých svobod a roku 1550 se přestaly razit pražské groše. Úpadek pak rychle pokračoval také proto, že přísun stříbra z Jižní Ameriky srazil jeho cenu a dolování se přestalo vyplácet. Kutnohorské poměry v 16. století zachycují anekdotické paměti Mikuláše Dačického z Heslova (1555–1610). Roku 1538 byl v Kutné Hoře otevřen pivovar založený rodem Dačických z Heslova. Kutnohorský purkmistr Jan Šultys z Felsdorfu, dříve mincovní úředník, se stal za českého stavovského povstání proti Habsburkům jedním z členů stavovského direktoria. Po bitvě na Bílé hoře byl jedním z 27 pánů, kteří byli roku 1621 v Praze na Staroměstském náměstí popraveni; jeho hlava pak visela přes sto let na městské bráně.

Roku 1623 byli vypovězeni nekatoličtí duchovní, morovou epidemií 1625 a exilem se počet obyvatel snížil o čtvrtinu. Ferdinand II. Štýrský městu zkonfiskoval část statků a věnoval jezuitům, kteří zde roku 1626 založili latinskou školu a vedle chrámu sv. Barbory vybudovali velkolepou kolej. V té pak vyučovali například Bohuslav Balbín, Jiří Plachý-Ferus, historik města Jan Kořínek a další. I když těžba skomírala a roku 1726 byla úplně zastavena, město se pomalu hospodářsky vzpamatovalo. V Kutné Hoře působila v 18. století řada vynikajících umělců, jako Kilián Ignác Dientzenhofer, František Maxmilian Kaňka a Petr Brandl, který zde 1735 zemřel a je pochován v kostele Matky Boží Na Náměti. V letech 1770 a 1823 však poničily město velké požáry. Kutná Hora hrála významnou roli v českém národním obrození. Narodili se zde archeolog Jan Erazim Vocel a dramatik Josef Kajetán Tyl. V letech 1850–1851 zde žil a pracoval Karel Havlíček Borovský a vzniklo zde mnoho národních spolků a sdružení. Koncem 19. století byly gotické stavby obnoveny a chrám sv. Barbory v letech 1884–1893 dostavěn Josefem Mockerem.

Během První republiky byla Kutná Hora spíše ospalým městem, jakkoliv se to snažila městská správa změnit a přilákat do města nový život a mladší populaci. Na druhou stranu měla ale vysokou kulturní úroveň a byla městem památek a výletníků. Ve městě právě během tohoto období probíhaly v částech města bezprostředně přilehlých k historickému jádru stavební aktivity, které dodnes určují jejich charakter. Vznikly tak například moderní Dvořákův Monument padlým před Hrádkem, Krohovy domy, Machoňův Okresní úřad nebo Podzemného činžovní dům. Tyto stavby ukázaly, že Kutnou Horu lze dále rozvíjet tak, aby nebyly dotčeny její historické části a aby moderní stavby daly městu důstojný rámec. Roku 1950 byly ke Kutné Hoře připojeny obce Kaňk, Perštejnec a Sedlec. V roce 1995 došlo ke slavnostnímu zápisu města Kutná Hora na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dle sčítání obyvatel z roku 2020 zde žilo celkem 20 653 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Kutn%C3%A9_Hory

Dojmy: Město s velmi bohatou historií a velkým množstvím památek.

Mapa

Památky a zajímavosti

Kutná_Hora_A._Akvadukt_SZ
IMG_0644
IMG_0353
IMG_1149
IMG_0040
IMG_2266
IMG_0672
IMG_0681
IMG_2308
IMG_2252
IMG_0670
IMG_0713
IMG_0717
IMG_0598
IMG_2296
IMG_2298
IMG_2346
IMG_2348
IMG_2357
IMG_0723
IMG_2353
IMG_0773
IMG_9888
IMG_0761
IMG_0749
InkedIMG_0745_LI
IMG_0743
IMG_2359
IMG_0405
IMG_2355
IMG_9892
IMG_0395
IMG_2280
IMG_2449
IMG_2274
IMG_2453
IMG_2455
IMG_2262
IMG_2254
IMG_2256
IMG_1151
IMG_1139
IMG_1136
IMG_1130
IMG_1191
IMG_1197
IMG_1213
IMG_2240
IMG_2246
IMG_2248
IMG_2272
IMG_2284
InkedIMG_2300_LI
IMG_2304
IMG_2312
IMG_0632
IMG_0610
IMG_2188
IMG_2190
IMG_2192
IMG_2196
IMG_2198
IMG_2200
IMG_2204
IMG_2208
IMG_2210
IMG_2218
IMG_2220
IMG_2224
IMG_2226
IMG_2228
IMG_1530
IMG_0439
IMG_1562
IMG_1564
IMG_1566
IMG_1576
InkedIMG_1580_LI
IMG_1586
InkedIMG_1588_LI
IMG_1592
IMG_1596
InkedIMG_1283_LI
IMG_1265
IMG_1209
IMG_1235
InkedIMG_1253_LI
IMG_1229
InkedIMG_1223_LI
IMG_1309
IMG_1608
InkedIMG_1610_LI
IMG_1496
InkedIMG_1523_LI
IMG_2214
IMG_2206
IMG_1695
IMG_1676
InkedIMG_1711_LI
IMG_0513
IMG_1458
IMG_1464
IMG_1468
InkedIMG_1476_LI
IMG_1506
InkedIMG_1510_LI
IMG_1516
IMG_1478
IMG_1442
IMG_1466
IMG_1352
IMG_1319
IMG_1858
IMG_1317
IMG_1315
IMG_1334
IMG_0507
IMG_1354
IMG_0489
IMG_0031
IMG_0479
IMG_0475
IMG_0465
IMG_1390
IMG_1359
IMG_1376
IMG_1368
IMG_0455
IMG_0463
IMG_0467
IMG_0473
IMG_0485
IMG_0487
IMG_0493
IMG_1445
InkedIMG_1446_LI
IMG_1750
IMG_1748
IMG_1744
IMG_1742
IMG_1736
IMG_1731
IMG_1719
IMG_1636
IMG_1638
IMG_1830
IMG_1822
IMG_1868
IMG_1840
InkedIMG_1662_LI
IMG_1946
IMG_1938
IMG_1922
IMG_1920
IMG_1915
IMG_1902
IMG_1882
IMG_1880
IMG_1898
IMG_1916
IMG_1936
IMG_1932
InkedIMG_1940_LI
IMG_1948
IMG_1705
IMG_2182
IMG_1966
IMG_1952
IMG_2168
IMG_1995
IMG_2013
IMG_1989
IMG_2085
IMG_2081
IMG_2095
IMG_2097
IMG_2154
IMG_2156
IMG_2158
IMG_2172
IMG_2178
IMG_2186
IMG_0613
InkedIMG_0614_LI
IMG_2150
IMG_2113
IMG_2142
IMG_2134
IMG_2117
IMG_2080
IMG_2324
IMG_0628
IMG_1993
IMG_0777
IMG_2000
IMG_1165
IMG_1648
IMG_1891
IMG_1420
IMG_2024
IMG_2103
IMG_2026
IMG_1370
InkedIMG_0747_LI
IMG_1364
IMG_1430
IMG_1854
IMG_2006
IMG_0445
IMG_1243
IMG_0618
IMG_1628
IMG_9854
IMG_1842
IMG_1303
IMG_1650
IMG_1096
IMG_0312
IMG_0327
IMG_9841
IMG_0424
IMG_0664
IMG_0596
IMG_1222
InkedIMG_0500_LI
IMG_9873
IMG_0407
IMG_0415
IMG_0895
IMG_1972
IMG_0447
gL3Yn2
IMG_1792
IMG_9856
IMG_1860
Kutná_Hora-Žižkov_-_výklenková_kaplička_Panny_Marie_v_bývalém_sadě_jižně_od_silnice_ze_Žižkova_do_Přítok_(10)
IMG_0060
IMG_0266
IMG_1770
IMG_1774
IMG_0001
IMG_0373
IMG_2057
IMG_1418
IMG_1098
InkedIMG_1269_LI
IMG_0432
InkedIMG_1544_LI
IMG_0459
IMG_1215
IMG_1392
IMG_0591
IMG_0300
Mlýn_Denemark_od_jihozápadu
IMG_0019
IMG_0341
IMG_1699
IMG_9876
IMG_1114
IMG_2020
IMG_0604
Kutná_Hora-Žižkov_-_pomník_U_Kalicha_v_parku_mezi_ulicemi_Malešovská_a_Domažlická_(6)
IMG_9847
IMG_0729
IMG_1175
IMG_0007
IMG_0048
IMG_1301
IMG_0453
IMG_0261
IMG_2288
Smírčí_kříž_Baba_(Kutná_Hora)1
IMG_1924
Žižkov,_socha_svatého_Bernarda
IMG_2144
IMG_0888
IMG_1395
IMG_1323
IMG_0564
IMG_1815
IMG_1120
IMG_2436
IMG_0836
IMG_0023
IMG_2160
IMG_0523
IMG_1038
IMG_2386