logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Šerchov Škrle

Široké Třebčice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Široké Třebčice (německy Weiten Trebetitz) jsou vesnice nacházející se asi 1,5 kilometru severovýchodně od Veliké Vsi. Název vesnice je odvozen ze jména Třebek ve významu ves lidí Třebkových. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: in Tripschiz (1196), Tribuchic (1226), de Trziebsicz (1386), in Trzebczicz (1406), in villa Trzebeziczich (1463), w Trzebcziczych (1543), w Trzebcziczych (1549), Weiten Triebschitz (1598), Weiten Trebetitsch nebo Tržebeticze (1787) a Třebčice Široké nebo Rozlezlé a Weiten-Trebetitsch (1848). Krajina v těsném sousedství vesnice byla lidmi využívána od pravěku. Dokládají to nálezy několika záchranných archeologických výzkumů a povrchové sběry keramiky. V roce 1973 byly při stavbě rodinných domů naproti škole objeveny hroby z období kultury se šňůrovou keramikou a množství střepů z dob mohylových kultur, knovízské kultury, doby hradištní a ze středověku. Další nálezy pochází z polí severně od vesnice, kde byly nalezeny kamenné nástroje ze středního paleolitu a období mohylových kultur, kultury knovízské, štítarské a laténské. V roce 2000 byly při stavbě vodovodu mezi Širokými Třebčicemi a Velikou Vsí odkryty dva hroby z doby stěhování národů a jeden knížecí hrob bylanské kultury z doby halštatské.První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1196 a nachází se v listině, kterou Široké Třebčice s dalšími vesnicemi daroval Milhost z Mašťova jím založenému mašťovskému klášteru. Roku 1226 vesnici získal doksanský klášter, kterému patřila až do husitských válek. Koncem patnáctého století jedna část vesnice náležela k hasištejnskému panství a druhá Kfelířům ze Zakšova a po nich Králíkům z Nežetic. V šestnáctém století část vsi vlastnilo město Žatec, ale za odmítnutí podporovat krále během stavovského povstání roku 1547 Ferdinand I. žatecké statky zabavil. Roku 1548 drželi část vesnice Údrčtí z Údrče. Na počátku sedmnáctého století Široké Třebčice patřily Vilému Doupovcovi z Doupova, který byl za svou účast na českém stavovském povstání roku 1621 posmrtně odsouzen ke ztrátě jedné třetiny majetku. Třebčice potom roku 1623 koupil hrabě Jan Zdeněk Vratislav z Mitrovic. Během třicetileté války vesnici koupila Polyxena z Kolovrat. Berní rula z roku 1654 Široké Třebčice uvádí jako součást vilémovského panství. Tehdy v nich žilo sedm sedláků, šest chalupníků a dva lidé bez majetku. Celkem jim patřilo 27 potahů, 21 krav, 21 jalovic, 28 ovcí, 57 prasat a sedm koz. Domy byly ve špatném stavu. Chov dobytka a pěstování pšenice na úrodných polích představovaly hlavní zdroj obživy.

V roce 1660 se Široké Třebčice staly centrem malého panství generála Františka Arina z Arinu. Vdova po něm se provdala za svobodného pána Karla Ferdinanda z Eben-Brunnu a po nich je zdědila dcera Karolína Justýna Antonie. Sňatkem s ní vesnici získal hrabě František Josef ze Schönkirchenu, který ve vsi nechal postavit zámek a založil park. Ve stejné době ve vsi vzniklo židovské ghetto. V letech 1709–1722 je nechal vybudovat hrabě František Josef, a protože Židé v té době nesměli žít na venkově, povýšil vesnici na město. Vedly jej k tomu vysoké daně, které mohl od Židů vybírat. Hraběnka Karolína svého muže přežila o mnoho let a krátce před smrtí v roce 1765 ve vsi založila špitál pro čtyři ženy a tři muže. Roku 1765 třebčické panství zdědil Josef Vilibald z Eben-Brunnen, ale zadlužil je tak, že o něj v roce 1778 přišel a zabavený majetek koupil svobodný pán Jakub Wimmer. Nový majitel panství vlastnil až do roku 1797, kdy je prodal Ignáci Schreiterovi, majiteli Veliké Vsi. Přestože škola v Širokých Třebčicích byla už v roce 1757, nejstarší školní budova vznikla až roku 1790. Židé měli vlastní školu otevřenou už roku 1722. Existovala až do devatenáctého století, kdy byla kvůli snižujícímu se počtu žáků uzavřena. V okolí vesnice probíhala těžba hnědého uhlí velikoveské pánve už v posledních desetiletích osmnáctého století. Využívali jej kováři nebo se spalovalo a popel se přidával do malty nebo se používal jako hnojivo. V průběhu devatenáctého století zde bylo v provozu několik dolů: Siegfried a Trojice knížete Salma, doly Amálie, Ignác, Rudolf a Antonín rytíře Adolfa Schreitera ze Schwarzenfeldu a důl Josef J. Matusche. Produkce uhlí v dolech knížete Salma a rytíře Schreitera dosahovala 500–1000 tun ročně. Posledním majitelem Širokých Třebčic se stali Salmové, kterým vesnice patřila až do zrušení poddanství. Podle díla Johanna Gottfrieda Sommera z roku 1846 ve vsi stálo 83 domů, ve kterých žilo 710 obyvatel, z čehož bylo 57 Židů. Fungovala zde škola, špitál, ovčín, špýchar, hostinec a dva doly. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí. Roku 1919 byla v zámecké budově otevřena česká škola. Po druhé světové válce byli původní obyvatelé odsunuti a dosídleni obyvatelé z vnitrozemí a počet obyvatel vesnice klesl přibližně na jednu třetinu předválečného stavu. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 579 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo celkem 147 obyvatel. Velkostatek byl roku 1948 zabaven a od následujícího roku v něm fungoval ženský tábor nucené práce, který o několik let později vystřídala škola živočišné výroby. Poválečné období bylo pro Široké Třebčice nepříznivé. Dokonce jim hrozil úplný zánik v souvislosti s těžbou uhlí v Pětipeské pánvi. K té nakonec nedošlo, ale vesnice mezitím zchátrala. Díky tomu se v roce 1960 stala tato ves součástí obce Veliká Ves, kam patří do současnosti. V sedmdesátých letech dvacátého století došlo k jisté obnově: byla zřízena prodejna smíšeného zboží, veřejné osvětlení a opraven hostinec, ale zámek chátral dál, až byl roku 1988 zbořen. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 87 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irok%C3%A9_T%C5%99eb%C4%8Dice

Dojmy: Větší vesnice, nacházející se severovýchodně od Veliké Vsi, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 42 v Široké Třebčici
dům čp. 57 v Široké Třebčici
dům čp. 59 v Široké Třebčici
dům čp. 61 v Široké Třebčici
dům čp. 63 v Široké Třebčici
dům čp. 97 v Široké Třebčici
dům eč. 1 v Široké Třebčici
kostel Povýšení sv. Kříže v Široké Třebčici
pomník obětem 1. světové války v Široké Třebčici
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v Široké Třebčici
socha sv. Floriána v Široké Třebčici
zámek Široké Třebčice v Široké Třebčici
židovský hřbitov v Široké Třebčici