logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kryštofovy Hamry Květnov

Křimov

Informace

Městský erb:

Křimov_znak

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Křimov (německy Krima) je obec nacházející se asi 8 km severozápadně od Chomutova. Název vesnice je odvozen z osobního jména Křima ve významu Křimův dvůr. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Krimove (1281), Crymau (1352), Crimaw (1361), Crymow (1363), Kreymaw (1412), Crimow (1434), Krzimow (1571), Kryma (1595) nebo Krima (1787). Křimov patří mezi nejstarší sídla v Chomutovské části Krušných hor. Archeologické doklady svědčí o vzniku vesnice na přelomu dvanáctého a třináctého století. Vznikla na významné obchodní cestě zmiňované již v polovině dvanáctého století, která spojovala Chomutovsko se Saskem. Cesta měla několik větví, z nichž jedna vedla z Chomutova a druhá z Kadaně přes Vysokou. Z Křimova pokračovala přes Reitzenhain do Wolkensteinu. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1281. Nachází se v listině, ve které Chotěbor z Račic se svou manželkou odkázal řádu německých rytířů z chomutovské komendy vesnice v tzv. Křimovském újezdu. Kromě Křimova to byly Stráž, Strážky, Nebovazy, Suchdol, Menhartice, Lideň, Vysoká a dříve zaniklé Hoděvice. Ve čtrnáctém století se část vesnice dostala neznámým způsobem do majetku pánů z Alamsdorfu, kteří sídlili na hradě Najštejně, ale patřily jim také další vesnice v okolí a pravděpodobně také hrádek Hausberk. V roce 1363 nechali zřídit oltář svatého Erazima v březeneckém kostele a část vyhrazených peněz pocházela právě z jejich křimovského majetku. Vesnici spravovali rychtáři. K rychtě, která stála v těsném sousedství kostela, patřila kromě dalšího příslušenství také krčma. V roce 1411 využil král Václav IV. oslabení řádu a zabavil mu většinu majetku. Křimov však zůstal součástí chomutovského panství, v jehož držení se zpočátku střídala řada zástavních majitelů. Posledním šlechtickým majitelem se stal Jiří Popel z Lobkovic, jehož majetek zabavil v roce 1594 císař Rudolf II. Chomutov se potom v roce 1605 vykoupil z poddanství a zároveň si koupil jedenáct vesnic, mezi které patřil i Křimov. Tehdy v něm žilo 23 poddaných, kteří se museli podílet na platu rektora chomutovské jezuitské koleje. Během třicetileté války Křimov trpěl opakovanými průchody vojsk. Podle berní ruly z roku 1654 zde po jejím skončení žilo devět sedláků, šest chalupníků a šest řemeslníků (tkalců a nádeníků). Pěstovali žito a dohromady měli 29 potahů, přes 200 krav a další dobytek. Jeden ze sedláků provozoval krčmu. Významným zdrojem příjmů bylo formanství. O sto let později, v roce 1748, stál ve vesnici mlýn o dvou kolech, pracoval zde kovář, krejčí, tkalec, několik nádeníků a jeden forman. Z rychty se vyvinul svobodný statek a vesnici spravovali úředníci z městského statku v Krásné Lípě. Nadále však vesnici způsobovala škody vojska, která tudy procházela například v letech 1778 nebo 1813, kdy zde vznikl vojenský a vězeňský tábor pro 900 Francouzů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato tehdy vesnice stala samostanou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Kromě zemědělství a formanství si lidé vydělávali také obchodem s dřevem a domácí výrobou pozamentů a později také zpracováním lnu, jehož pěstování se rozšířilo na konci devatenáctého století. Roku 1894 vzniklo společenstvo pro pěstování lnu a jihozápadně od vesnice byla postavena továrna na jeho zpracování. Ještě v roce 1930 je zde zmiňováno celkem 407 obyvatel. Na konci druhé světové války vesnicí v dubnu roku 1945 procházel pochod smrti z Reitzenhainu do Chomutova. Jeho oběti byly pochovány v celkem dvanácti společných hrobech, z nichž dva s celkem 31 mrtvými byly v Křimově. Po druhé světové válce došlo k vysídlení původních obyvatel a populace obce prudce poklesla, kdy v roce 1950 je zde zmiňováno již jen 156 obyvatel, z nichž byla většina dosídlenci z vnitrozemí. Následně počet obyvatel již klesal. Po roce 1989 byl postaven vodovod a kanalizace. Část obyvatel pracuje v zemědělství, ale většina lidí dojíždí za prací do Chomutova nebo jsou nezaměstnaní. Před výstavbou silničního obchvatu zde bylo několik tržišť a rozvíjela se prostituce. V roce 2001 je zde zmiňováno celkem 49 obyvatel, ale následně se obec začala opět rozrůstat, a tak v roce 2021 je zde zmiňováno již 421 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99imov

Dojmy: Opět již velká obec, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 3 v Křimově
dům čp. 10 v Křimově
dům čp. 18 v Křimově
dům čp. 20 v Křimově
dům čp. 63 v Křimově
fara v Křimově
kostel sv. Anny v Křimově
krucifix v Křimově
pomník obětem 1. světové války v Křimově
pomník obětem pochodu smrti v Křimově
smírčí kříž 0211 v Křimově
továrna na zpracování lnu v Křimově