logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Křimov Kýšovice

Květnov

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Květnov (dříve Kvinov, německy Quinau) je vesnice nacházející se asi 7 kilometrů severozápadně od Chomutova. Název vesnice je pravděpodobně odvozen z osobního jména Květen, ale při převzetí do němčiny prošel složitějším vývojem, jehož výsledkem byly historické tvary Kvinov nebo Quinau používané v roce 1854. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Kwinow (1552), na wsi Kwinowu (1561), w Kwinowie (1564), Cuina (1606), Kwinau (1787) nebo Kwinau a Kwina (1846). První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1359, kdy zde jeden lán patřil pánům z Alamsdorfu. Od stejného roku patřila zdejší rychta chomutovskému měšťanovi Hynku Plaubnerovi. V záznamech řádu německých rytířů z chomutovské komendy se vesnice objevuje v letech 1382–1393. Podle rozboru katastrálních map je však možné, že Květnov patří k nejstarším sídlům tzv. chomutovského újezdu a byl součástí majetku, který věnoval Bedřich Načeratec řádu v roce 1252. Podle jiné hypotézy byl ve čtrnáctém století Květnov součástí najštejnského panství pánů z Alamsdorfu, kteří postupně rozprodávali svůj majetek, a na konci téhož století již hrad patřil chomutovské komendě. Další písemné zprávy o vesnici pochází až ze druhé poloviny šestnáctého století. Některé z nich uvádí květnovské pláteníky, kteří byli členy chomutovského plátenického cechu. Květnov zůstal součástí chomutovského panství až do roku 1605, kdy část zabaveného majetku Jiřího Popela z Lobkovic koupil Adam Hrzán z Harasova a vesnici připojil k červenohrádeckému panství, u kterého zůstala až do roku 1850. V šestnáctém století byla u vesnice postavena kaple, ve které údajně došlo k zázračnému uzdravení a Květnov se stal poutním místem. Kaple byla postupně rozšířena na dochovaný poutní kostel, ke kterému v době baroka směřovala četná procesí. Zejména díky milostné soše madony místo patřilo do poutní trasy s Bohosudovem, Mariánskými Radčicemi, Horním Jiřetínem, Chomutovem, Zahražanami a Údlicemi. Autor mariánského atlasu Wilhelm Gumppenberg je zařadil mezi nejvýznamnější poutní místa Evropy. Zprávy ze druhé poloviny osmnáctého století uvádějí, že v době moru v Chomutově ho navštívilo až osm tisíc lidí během jednoho týdne. Následky vojenských akcí v Květnově během třicetileté války neznáme. Dochovaly se však zprávy blatenského faráře, který si v roce 1637 stěžoval, že část květnovských protestantů odmítá přestoupit ke katolictví. V roce 1640 dokonce pět poddaných odešlo kvůli víře do Saska. Podle Berní ruly z roku 1654 bylo ve vsi pět pustých a jedna vypálená usedlost. Obyvatelé se živili prodejem dřeva v Chomutově a zemědělstvím na neúrodných polích. Žili zde tři sedláci, kterým patřily tři potahy, devět krav, dvacet jalovic, deset prasat a deset koz. Dalších dvanáct chalupníků mělo dohromady sedmnáct potahů, 29 krav, 33 jalovic, sedm prasat a dvacet koz. Jeden z chalupníků provozoval hospodu a jiný mlýn. Kromě nich tu žilo několik nádeníků závislých na obci, kteří měli pouze jednu krávu, dvě jalovice a kozu. V devatenáctém století byl ve vsi hostinec a na Bílině stály mlýny Teichmühle a Linzmühle. Linzmühle stával u křižovatky silnice z Květnova do Orasína a do Mezihoří a byla u něj také pila a stoupa na tříslo upravená později na výrobu šindelů. Výroba třísla z dubové kůry skončila okolo roku 1900. Ve vesnici se nacházela tzv. páchnoucí studna, ze které vyvěral pramen se sirnatým zápachem a chutí. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Blatno a následně v roce 1880 se stala samostatnou obcí. V roce 1903 byl vybudován vodovod a vodu z Bíliny odebíral jirkovský pivovar. Na počátku dvacátých let dvacátého století byl u Květnova otevřen stříbrný důl kadaňské firmy Kräupl a Hartmann, ale pro špatné výsledky byl brzy uzavřen. Elektrifikace proběhla roku 1922 připojením k rozvodům kadaňské elektrárny. Ve třicátých letech dvacátého století většina obyvatel pracovala v lese nebo v zemědělství na malých hospodářstvích. Kromě toho ve vsi byly dva hostince, obchod se smíšeným zbožím, Linzův mlýn s pilou a z řemeslníků pouze švec. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se tato obec vylidněna a do vsi byly dosídleni obyvatelé z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 158 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 37 obyvatel. Toto mělo za následek to, že v roce 1950 se vesnice stala opět součástí obce Blatno, kam patří do současnosti. Po roce 1990 přišli do téměř vylidněné vesnice noví obyvatelé. Bylo opraveno několik hrázděných domů a postupně se obnovila tradice poutí. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 11 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btnov_(Blatno)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 11 v Květnově
dům eč. 4 v Květnově
dům eč. 6 v Květnově
dům eč. 21 v Květnově
hrad Najštejn v Květnově
kaple Panny Marie v Květnově
kostel Navštívení Panny Marie v Květnově
krucifix v Květnově
krucifix v Květnově
krucifix v Květnově
mlýn Teichmühle v Květnově
smírčí kříž 1611 v Květnově
socha Madony s Dítětem v Květnově