logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Kostelní Krajková

Kostelní Bříza

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2015

Historie: Vesnice Kostelní Bříza se nachází na vrcholcích Slavkovského lesa, kde pro své drsné přírodní podmínky dlouho žádná vesnice nestála. Sice v tomto kraji se hojně usídlovali Slované, avšak Kostelní Bříze se právě pro výše řečené přírodní podmínky vyhýbali. Kostelní Bříza byla osídlena pravděpodobně někdy mezi 12. až 14. stoletím, kdy zdejší kraj nechávala osídlit vysoká hornofalcká šlechta rodu lantkrabích z Leuchtenbergu. První písemná zmínka o Kostelní Bříze tak díky tomu pochází z let 1360 - 1379, kde je zapsaná v lenních knihách právě výše zmiňovaného rodu pod názvem Pirk, v překladu Bříza. Její jméno vzniklo jako upomínka na zdejší porost podobně jako to bylo u města Březová či vesnice Smrkovec. V těchto lenních knihách jsou také uvedení lenní páni této vesnice, což byly sourozenci Engelhard, Viclín, Gumprecht a Jaroslav páni z Kynžvartu, kteří této vesnici podle tohoto pramene vládly každé části zvlášť.

Další písemné zmínky o Kostelní Bříze jsou uváděny v konfirmačních knihách Pražského arcibiskupství ze dní 11. dubna 1410 a 11. dubna 1415, kde je uvedeno, že farář z Kostelní Břízy uvádí do úřadu nového faráře ke Kostelu ve Vranově, z čehož vyplývá, že již na počátku 15. století musela být Kostelní Bříza vybavena farou. Někdy v této době musel taktéž vyrůst kostel zasvěcený apoštolům Petru a Pavlovi. V průběhu 15. století bylo zavedené jméno, které této vsi vydrželo téměř do současnosti – Kirchenbirk. V 15. století získal část podaných v Kostelní Bříze rytířský rod ze Steinbachu, což byl významný nižší šlechtický rod v této oblasti, který měl v erbu stříbrné krokve pokryté třemi červenými růžemi na červeném štítu. V průběhu první poloviny 16. století přišel rod Leuchtenbergů o své lenní soustavy, které získal mocný rod Šliků. V urbáři rodu Šliků z let 1523 - 1525 je taktéž uveden konkrétnější pohled o poměrech ve vsi Kostelní Bříza. V tu dobu se zde nacházelo: 15 usedlostí poddaných a jedna opuštěná. V průběhu 16. století Steinbachové si udrželi svou část vesnice Kostelní Bříza, ale taktéž získaly díly, které kdysi patřili k hradu v Kynšperku a také církvi. Tím získali celou ves do své správy.

V průběhu 16. století se rozmohlo po celém slavkovském lese hornictví, a tak do této oblasti přicházelo mnoho nových obyvatel především ze Saska, kteří s sebou přinášely náboženství luteránství. Na toto náboženství postupně přecházelo více a více obyvatel, až nakonec byla fara v Kostelní Bříze nahrazena správou luteránskou. Po porážce Českého stavovského povstání v roce 1620, si kupodivu Steinbachové dokázali udržet Kostelní břízu ve vlastní správě, jak popisuje Berní rula z roku 1654. V té době byla vesnice Kostelní Bříza v porovnání s ostatními vesnicemi ve Slavkovském lese spíše střední velikosti, ale tím že zde sídlila feudální správa a církevní správa všechny vesnice ve slavkovském lese převyšovala. V době po třicetileté válce se zde nacházelo 11 poddanských usedlostí, 5 pustých usedlostí, panský ovčín a mlýn. Do počátku 2. poloviny 17. století byla na Kostelní Bříze obnovena katolická duchovní správa, ale až v 18. století se ustálil obvod zdejší farnosti, který obsahoval tyto obce: Arnoltov, Bystřina, Krásná Lípa, Rudolec a Týmov.

V průběhu 17. století se o vlastnictví statku Kostelní Bříza střídali Steinbachové se svou spřízněnou šlechtickou rodinou Winklerů z Heimfeldu. V roce 1682 statek Kostelní Bříza prodala Anna Winklerová, nižšímu šlechtici Juliovi Mulzovi z Valdova. Další prodej se uskutečnil roku 1688, kdy byl prodán statek rodu rytířů z Groppau, který jej držel až do roku 1732. Dle testamentu následně získal statek Kostelní Bříza rod Turbů, kteří jej spojili se statkem Bystřinou a Arnoltovem. Roku 1767 nechal Jan Václav Turba vystavět místo původního malého panského sídla zámek, který začlenil do areálu hospodářského dvora. Roku 1802 upozorňuje nápis nad jižním portálem kostela sv. Petra a Pavla, že nechal Karel Lebrecht Spiegel nově vystavět budovu kostela. Roku 1835 po vymření rodu Spieglů přešel statek Kostelní Bříza na spřízněnou rodinu Hennů z Hennebergu. V té době v Kostelní Bříze bylo 51 domů ve kterých žilo 355 obyvatel z nichž 13 rodin bylo židovských. Dále zde byl pivovar, palírna kořalky, vrchnostenský Ranhojič a porodní bába, špitál a chudinský institut. V prvních desetiletích 19. století byly uvedeny do dodnes zachované podoby všechny církevní stavby na územní Kostelní břízy. V roce 1850 nahradilo místní šlechtu obecní zastupitelstvo v čele se starostou a obec Kostelní Bříza byla zařazena do soudní správy okresu Sokolov.

Největším podnikem v té době zůstal statek, který si místní šlechta udržela. Následně dědickou cestou získala zdejší statek rodina Karla Kopala, který byl povýšen za své vojenské zásluhy v roce 1852 do stavu svobodných pánů. Rod Kopalů si udržel tento statek až do roku 1945, kdy byl celý majetek zkonfiskován Československým státem panu dr. Viktoru Brand-Kopalovi, což byl poslední majitel tohoto statku. V průběhu roku 1946 byla odsunuta většina německých obyvatel z Kostelní Břízy, a do vysídlených míst začali přicházet Češi a Slováci. Na konci 40. let minulého století se postupně ze Slavkovského lesa vytratili veškeré správní orgány, až nakonec v roce 1948 převzala Československá armáda do svého vlastnictví většinu Slavkovského lesa a v něm si zřídila vojenský sektor. V tomto vojenském sektoru zaniklo mnoho historicky cenných památek a zajímavých míst Slavkovského lesa. Kostelní Bříza i když byla na území vojenského sektoru, tak byla od tohoto osudu zachráněna tím, že byla na okraji, a že se zde nacházel Kopalský velkostatek, který vojenská správa využívala. Díky tomuto štěstí vesnice vydržela až do konce roku 1954, kdy byl zrušen vojenský sektor. Na tomto území ještě několik let hospodařili vojenské statky, jež nahradily koncem padesátých let sdružené zemědělské a Lesní závody a posléze roku 1971 státní statky. Nakonec dne 1. dubna 1976 byla Kostelní Bříza a celé její území dáno do správy města Březové, ve kterém se nachází až do současnosti. I když z původní zástavby této vesnice se toho díky událostem po roce 1945 mnoho nezachovalo, i tak zůstává Kostelní Bříza nejlépe zachovaným původním sídlištěm vesnického typu v této části Slavkovského lesa.

Zdroj: http://kirchenbirk.cz/historie/

Dojmy: Krásná malá vesnička, která má mnoho co nabídnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1108
IMG_9907
IMG_1109
IMG_1110
IMG_9560
IMG_1114
IMG_9857
IMG_9583
IMG_9901
IMG_9879
IMG_9579
IMG_9867
IMG_9565