Dubeč
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dolní Počernice Ďáblice

Dubeč

Informace

Městský erb:

Praha-Dubeč_CoA

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Dubeč (německy Groß Dubetsch), původně v mužském rodu, dnes i v ženském, je městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodě hlavního města Prahy tvořící území městské části Praha-Dubeč. Původně se zde nacházeli tři sídelní jednotky, jejichž historii uvedu u jednotlivých tvrzí či kostela. Nejdůležitějším celkem byl Dubeč, který pohltil okolní dva a to Dubeček a Litožnice. První zmínka o Dubči se datuje již k roku 1088, kdy byla za vlády knížete Vratislava založena kolegiátní kapitula vyšehradská. Původ názvu obce se odvozuje od dubu. Podle některých údajů se totiž dříve v okolí nacházely rozsáhlé dubové lesy, jiné prameny hovoří o odvození od výrazu pro dělníky specializované na kácení a zpracování dřeva, převážně dubů. Dubeč byla dřevařskou osadou zásobující Prahu. V roce 1502 za vlády Jana Dubečského z Dubče byla obec povýšena králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko. Svou samostatnost si město udrželo až do roku 1974, kdy byla Dubeč připojena k Praze do správního obvodu Praha 10. Od roku 1990 vzniká městská část Praha-Dubeč s přenesenou působností státní správy ve správním obvodu Praha 15, přičemž je městská část součástí městského obvodu Praha 10. Místní část Dubeček (dříve označovaná jako Malý Dubeč, německy Klein Dubetsch) je doložena minimálně od 14. století, vznikla o něco později než (Velký) Dubeč. Od vpádu Uhrů roku 1470 byla pustá, obnovena byla až v 18. století. Do 7. května 2009 patřilo malé území Dolních Měcholup (dubečský hřbitov a nově postavené ulice U lipové aleje a Kolocova, vedeno jako základní sídelní jednotka 320625 Dolní Měcholupy-východ B a zároveň jako územně technická jednotka 920622 Dolní Měcholupy-Praha-Dubeč) do městské části Praha-Dubeč. S účinností od 8. května 2009 byla změněna hranice katastrálních území Dolní Měcholupy a Dubeč tak, aby byla shodná s hranicí mezi stejnojmennými městskými částmi. Převáděné území bylo přičleněno k základní sídelní jednotce 033332 Dubeč, zároveň došlo ke změně názvu ZSJ 132551 Dolní Měcholupy-východ A na Dolní Měcholupy-východ. Rozloha katastrálního území Dubeč se tak zvětšila z 850 na 860 ha. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 4 175 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dube%C4%8D

Dojmy: Malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Dubečský mlýn v Dubči
IMG_0952
dům čp. 1005/1 v Dubči
dům čp. 1031/1 v Dubči
hostinec u Šimůnků v Dubči
hradiště Rohožník v Dubči
Jasan u kostela sv. Petra v Dubči
kostel sv. Gotharda u Dubče
kostel sv. Petra v Dubči
márnice v Dubči
pomník obětem 1. světové války v Dubči
IMG_0960
PP Rohožník – lom v Dubči
Špýchar v Dubči
tvrz Dubeč v Dubči
tvrz Dubeček v Dubči
tvrz Litožnice u Dubče