PP Lítožnice
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dubeč pomník obětem 1. světové války PP Rohožník – lom v Dubči

Dubeč - PP Lítožnice

Informace

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Lítožnice je přírodní památka na území hlavního města Prahy.[3] Předmětem ochrany je soustava rybníků a přilehlých luk, svahy údolí Říčanského potoka, hnízdiště ptactva a celá lokalita jako významný krajinářský prvek. Přírodní památka Lítožnice je situována na území hlavního města Prahy mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Ve východní části se nachází lesní porost tvořený především dubohabřinami, jež se prolínají s nepůvodními dřevinami, jako je smrk (Picea), dub červený (Quercus rubra) a zbytky třešňového a hrušňového sadu. Ve zbylé části území jsou dominantní tři rybníky: Nový, Myslivecký a V Mýtě. Rybníky jsou využívány k extenzivnímu chovu ryb a první dva jmenované také ke sportovnímu rybaření. Územím protéká Říčanský potok, který se posléze stává levým přítokem Rokytky a voda je dále odváděna do povodí Labe. Na území dnešní přírodní památky se v minulosti nacházela vesnice, tvrz a kostel sv. Gotharda. Historicky podložená zpráva o vsi Lítožnice se objevuje okolo roku 1351. Tvrz se udává jako opuštěná od roku 1506 a nedlouho poté byla opuštěna i vesnice s kostelem. Dodnes se zachovaly zbytky zdí severovýchodního nároží a sklep tvrze, které můžeme nalézt v severovýchodní části lokality. V 19. století byla oblast užívána jako bažantnice. V 50. letech 20. století byl původní rybník přebudován a vznikly tři nové rybníky. Tento zásah byl příznivý hlavně pro vodní ptactvo, ovšem ne už tolik příznivý pro nivu, která byla značně poškozena. Avšak rozvojem vegetace okolo vodních ploch, na přilehlých loukách a v bývalých sadech, se zde utvořila skladba různorodých biotopů. Přírodní památkou byla Lítožnice vyhlášena roku 1988 o celkové rozloze 29,3 ha.

Včetně běžné fauny tu lze nalézt ochranářsky zajímavé druhy. Do společenstev rybníků se řadí ohrožené druhy, jako jsou batolec duhový (Apatura iris), potápka roháč (Podiceps cristatus), moták pochop (Circus aeruginosus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a silně ohrožené druhy, jako jsou ropucha zelená (Bufo viridis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ledňáček říční (Alcedo atthis), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). V přilehlých rákosinách se nacházejí silně ohrožené druhy, mezi které patří skokan štíhlý (Rana dalmatina), čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo Bufo) a také kriticky ohrožené druhy, jimiž jsou ropucha zelená (Bufo viridis), skokan zelený (Rana esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Z lesních společenstev nesmí být opomenuti zástupci ohrožených a silně ohrožených ptáků, jimiž jsou moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a krahujec obecný (Accipiter nisus). Ohroženým druhem z lučních společenstev je otakárek ovocný (Iphiclides podalirius).

K nejvýznamnějším cévnatým rostlinám patří krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), který je kriticky ohrožený a patří na červený seznam rostlin. Dále pak kosatec žlutý (Iris pseudacorus), jež se nachází v pobřežních porostech rákosin a vysokých ostřic. Do společenstva bažinných olšin náleží byliny jako ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), blatouch bahenní (Caltha palustris), karbinec evropský (Lycopus europaeus). V dubohabřinách se vyskytuje brčál menší (Vinca minor).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADto%C5%BEnice_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Krásná přírodní památka, okolo které vede příjemná stezka.

Mapa

Fotografie

PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
PP Lítožnice v Dubči
×