logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Čertousy Dejvice

Čimice

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Čimice (německy Tschimitz) jsou městská čtvrť a katastrální území nacházející se na klidném severním okraji Prahy. I když samotné počátky sídelního vývoje sahají do 6. až 8. století, tj. do doby slovanského osídlení, nejenom na území Čimic byly objeveny zlomky civilizace ze starší doby bronzové, z mladší doby římské a z doby stěhování národů. Objevená sídla patří mezi jedna z nejstarších na území dnešní ČR. Nejvýznamnější objevy přinesl archeologický výzkum provedený před výstavbou dnešního sídliště. Mezi vykopávkami byl v roce 1975 nalezen například vzácný hrob ženy z pozdní doby kamenné (eneolitu). U kostry byly nalezeny 3 nádoby, pazourkový nůž, zlomky lastury, kostěný korálek, celkem 1435 kroužkových korálů z lastur velevruba a perlorodky říční, které tvořily jeden menší a jeden mohutný, šestiřadý náhrdelník položený na hrudi, dále dva náhrdelníky z provrtaných zvířecích zubů (převážně psích) a jejich napodobenin z kosti. První písemné záznamy pocházejí z roku 1334, kdy jsou Čimice poprvé připomínány jako ves v majetku pražského probošta. Přibližně z tohoto období také jsou pozůstatky několika sídlištních objektů, zásobní jámy a keramické nálezy na jižním břehu dnešního rybníka. Na jeho severní straně byly odhaleny pozůstatky tvrze ze stejného období. Písemná zpráva o ní se poprvé objevila roku 1551, kdy byla prodána Zikmundem Keleckým z Kelče Adamovi Labudskému ze Strašína. Samotná tvrz ani její pozůstatky se nedochovaly, zmizely při výstavbě obchodního centra Draháň, kdy došlo k zasypání a zatravnění pozemku. Původní projekt však obsahoval též úpravu archeologických vykopávek, které měly dotvořit parkovou část mezi centrem a rybníkem. Nad zbytky základů domů a polozemnic z 13. a 14. století měly být provedeny kopie původních nálezů, obnoven příkop s dřevěným můstkem a palisáda se měla nahradit výsadbou jalovců. Tvrz – cenný doklad historického vývoje Prahy – byla v roce 1985 prohlášena za nemovitou archeologickou památku. V dobách husitských pražané Čimice zabavili, ale posléze se dostaly do soukromých rukou a vystřídaly řadu majitelů. Na konci 16. století byly Čimice natrvalo připojeny k libeňskému panství (Bryknarem z Brukšteina). Za třicetileté války utrpěly Čimice velké škody. Panské dvory i dvě poddanské chalupy zcela zpustly a v této době pravděpodobně zanikla celá čimická tvrz. Roku 1662 přešly Čimice s libeňským panstvím do majetku Starého Města. Roku 1850 při zavedení obecního zřízení byly začleněny do politické obce Chabry-Čimice. V roce 1900 byly Čimice vsí karlínského okresu se 157 obyvateli. Až do roku 1921 se na katastru obce na jejím jižním okraji nacházel i Čimický háj. Na základě zemského výboru však byl připojen ke katastru bohnickému. V roce 1960 byla Praha rozčleněna do deseti územních, správních i samosprávných jednotek. V rámci souvisejících územních revizí byly Čimice společně s Ruzyní jako jedny z prvních obcí připojeny k Velké Praze. Čimice, v té době obec s 1100 až 1200 obyvateli, se staly součástí obvodu Praha 8. K tomuto připojení se váže jedna zajímavost – Čimice jsou v současné době jako jediná obec po roce 1922 součástí kompaktního města. Ačkoliv v době připojení se zde nacházelo původní jádro vsi s několika statky a rolnickými domky a potom rozsáhlá výstavba vilek z první republiky, pozdější zástavba dala ráz dnešnímu kompaktnímu tvaru, avšak s negativním efektem téměř úplné likvidace historického jádra. Zároveň Čimice na rozdíl od všech později připojených obcí nikdy neměly vlastní samostatný místní úřad (tehdejší místní národní výbory).

Současná nejstarší zástavba se nachází přibližně v centrální části. Sahá do meziválečného období, avšak některé rodinné domy také do 50. let. Na počátku sedmdesátých let bylo rozhodnuto o stavbě sídliště, jehož součástí měla být výstavba panelových domů (plánovaný počet 1660 bytových jednotek), ale také ponechání velké části území pro výstavbu rodinných domků různých typů dle hlavního architekta Ing. B. Stuchlého. První výstavba panelových domů začala v roce 1972 v jižní části území (okolí ulice Chvatěrubská). Výstavbu prováděl ostravský Bytostav a byla dokončena v roce 1975. O tři roky později Pozemní stavby Olomouc začaly s pokračováním výstavby v severovýchodní části (okolí ulice Křivenická) v prostoru vedle řady domků z původních Čimic. Tyto panelové domy byly dokončeny v roce 1980. V 80. letech pak byly vystaveny řadové rodinné domky s plochou střechou v jihovýchodní a severozápadní části sídliště. Na tehdejší dobu se jednalo o poměrně rozsáhlou výstavbu (asi 450 bytových jednotek). V 70. letech byl také postaven objekt Vojenských staveb, který navazuje na severní okraj psychiatrické léčebny a jehož území je v současné době označeno jako brownfields a bude přeměněno v čistě obytnou oblast (obytné i rodinné domy). Centrální občanská vybavenost je soustředěna v místě křížení zeleného pásma Čimického potoka s ulicí Čimickou. Kromě obchodního centra Draháň, kde se mimo jiné nachází pošta nebo lékárna, je zde mateřská, základní i střední škola, lékařské středisko nebo kožní sanatorium. Součástí je také sportovní zázemí včetně hřiště pro pozemní hokej nebo několika tenisových kurtů. V obci je evidováno 49 ulic, 872 adres. V obci není evidována žádná část obce. Adresy v obci mají PSČ v rozsahu 181 00 až 184 00. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 7 291 obyvatel, z toho je 3 176 mužů nad 15 let, 436 chlapců do 15 let, 3 285 žen nad 15 let, 394 dívek do 15 let (stav k 25. únoru 2008).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cimice

Dojmy: Malá městská část, nacházející se severovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0519
IMG_0465
IMG_0460
Čimice,_PP_Čimické_údolí,_vyschlý_Čimický_potok
IMG_0481