logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Zásada u Kadaně Želina

Zelená

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Zelená (německy Grün) vesnice nacházející se asi 800 m západně od Málkova. Původní název vesnice Grün pochází z oblasti jihozápadního Saska, Chebska, Smrčin a Durynska, odkud se šířilo spolu s osadníky do jiných míst. Slovo Grün znamenalo pole vytvořené na místě paseky. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Grnj (1543), Grin (1518), Grinu (1638) a Grün (1787). Jako rok první písemné zmínky o Zelené bývá uváděn rok 1490, ale podle chomutovské německojazyčné vlastivědné literatury vesnice existovala už na konci 14. století. Na zemském sněmu se v roce 1533 projednávalo zastavení vsí Zelené a Málkova jakémusi Fictumovi, kterým byl myšlen pravděpodobně Bohuslav Felix z Fictumu, majitel prunéřovského panství. Po porážce českého stavovského povstání Zelenou roku 1623 získal Jaroslav Bořita z Martinic a připojil ji ke svému spojenému panství Ahníkov – Prunéřov. Z období třicetileté války se dochovala zmínka o vypálení jednoho zdejšího statku, ale podle berní ruly z roku 1654 byla vesnice v dobrém stavu. Žilo v ní šest sedláků a sedm chalupníků, kteří hospodařili na polích, lukách a v lese. V roce 1680 zemřelo ve vsi během morové epidemie jedenáct obyvatel. Podle tereziánského katastru tvořilo Zelenou jedenáct usedlostí, několik rybníků a řemesly se v ní živili jeden krejčí a dva nádeníci. V roce 1794 měla vesnice 25 domů se 127 obyvateli. Šest usedlostí bylo selských, sedm patřilo chalupníkům a zbývajících dvanáct domů domkářům. Hlavním zdrojem obživy bylo pěstování zemědělských plodin, chov dobytka a v malé míře také výroba příze. Do roku 1846 se počet obyvatel zvýšil na 148. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a o svou samostatnost přišla roku 1961, kdy se stala součástí obce Málkov. Ve druhé polovině devatenáctého století vesnici postihly dvě povodně. První se udála 31. května 1881 a druhá 10. září 1896. Při druhé povodni bouří rozvodněný Lideňský potok poničil hostinec a celkově způsobil škody ve výši 2 200 zlatých. V roce 1893 byl založen Zemědělský a lesnický spolek a o tři roky později vznikl spolek dobrovolných hasičů. Elektřina byla do vsi zavedena na základě smlouvy uzavřené roku 1921 s chomutovskou firmou. Zelená mívala vlastní kapli, pro kterou byl chomutovským zvonařem Richardem Heroldem ulit zvon, jehož vysvěcení proběhlo 21. září 1919. Po druhé světové válce začala kaple chátrat a v šedesátých letech dvacátého století byla zbořena. Po konci 2. světové války také došlo k odsunu německého obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Zatím co ještě v roce 1930 zde žilo 2 011 obyvatel, tak v roce 1950 je zde uváděno 1300 obyvatel a jejich počet již jen klesal. V roce 1949 bylo založeno jednotné zemědělské družstvo. Po jedenácti letech existence bylo zrušeno a začleněno do státního statku. Děti v té době navštěvovaly mateřskou školu v Zásadě, ale po zániku vesnice byla školka přestěhována v roce 1985 do Zelené. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo 397 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_(M%C3%A1lkov)

Dojmy: Velká vesnice, nacházející se západně od Málkova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Ahníkovská lípa v Zelené
krucifix v Zelené
pomník obětem světových válek v Zelené
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Zelené
smírčí kříž 0607 v Zelené
Zelenská lípa v Zelené