logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Zelená Ždov

Želina

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Želina (německy Seelau, Sehlau ale i Sechlau) je malá vesnice nacházející se asi 1,5 km severozápadně od Rokle. Název vesnice může být odvozen od osobního jména Žela nebo ze slovanského slova želj s významem kopec nebo chlum. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Zelyna (1352), Zelina (1363), Selen (1499), Sela (1509), Seela a Seehla (1646), Sehlau (1676), Selau (1720), Selau, Zhlaw nebo Zehlawia (1787 a 1846), Želina a Seelau (1848) a Želina, Seelau, Sehlau (1854). První písemnou zmínku o Želině z roku 1337 nacházíme v inkvizičních protokolech a k roku 1352 je doložena existence zdejšího kostela svatého Vavřince, ke kterému měli patronátní právo čeští panovníci. Někdy v 80. letech 13. století tu měl být založen klášter magdalenitek, ale jeho existence nebyla nikdy doložena věrohodnými prameny ani archeologicky. Ve druhé polovině 15. století osada patřila rodině kadaňských měšťanů Rurentwarcků, kteří ji roku 1479 prodali Gabrielu Leymerovi a od něj ji na přelomu 15. a 16. století získal jiný měšťan Baltazar z Jeseně. Za 137 kop grošů ji od něj roku 1509 Wolfgang Nürmperger. Po třicetileté válce měli patronátní právo ke kostelu majitelé vintířovského panství, kterými byla hrabata Losy z Losinthalu, jejichž erb je umístěn nad vchodem želinské fary. Vesnice pravděpodobně během války zanikla, protože není uvedena v berní rule ani v tereziánském katastru, který zde zmiňuje pouze dvůr s poli o výměře 205 strychů. Jedenáct domů zde zmiňuje až Topographie des Königreiches Böhmen Jaroslava Schallera z roku 1787. Ze starších záznamů však plyne, že kadaňská městská rada rozprodala část pozemků dvora jednotlivým rolníkům. Po roce 1850 se Želina stala nejprve místní částí Kadaňské Jeseně a před rokem 1880 byla převedena k Rokli, kam spadá do současnosti. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva, což znamenalo snížení zdejších obyvatel. Zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 67 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 43 obyvatel. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 22 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelina

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severozápadně od Rokle, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

fara v želině
kostel sv. Vavřince v želině