logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Bublava Dasnice

Citice

Informace

Městský erb:

citice_znak_33371691216_o

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: V polovině 6. století začal kmen Sedlčanů, jedna ze slovanských skupin, osidlovat toto území. Přesto byly tyto kraje až do 12. století téměř liduprázdné. Důvodem byla hornatá krajina Karlovarska pokrytá hustými neprostupnými lesy, které nebyly pro lidi příliš lákavé. Slované se v té době živili především zemědělstvím, pastevectvím a včelařstvím, ale také lovili zvěř a ryby. Muži byli zruční kováři a ženy tkadleny. Vyráběli také hliněné nádobí, které je dodnes nejcennějším dokladem jejich přítomnosti.

Ve druhé polovině 12. století došlo v této oblasti ke kolonizaci německými osadníky, kteří sem přišli na pozvání českého krále, aby pomohli osídlit pohraničí. Díky tomu se v tomto kraji začalo rozvíjet hutnictví a těžba různých surovin.

Nejstarší písemné zmínky o vesnici jménem Citice pocházejí z druhé poloviny 14. století, konkrétně mezi lety 1360 - 1379, kdy se objevuje tvar slova Czyticz. Další záznam z 15. století uvádí, že Citice spolu s okolními panstvími patřily do lenního vlastnictví vysoké říšské šlechty z Horní Falce, lantkrabí z Leuchtenbergu a šlechtického rodu Nothaftů, který se velmi významně podílel na osídlení zdejších oblastí.

Na počátku 15. století se stala obec součástí sokolovského panství Šliků, které po Bílé hoře v roce 1622 získali Nosticové. V době pobělohorské zdejší kraj velmi trpěl, jelikož tímto krajem neustále přicházeli a odcházeli vojska žoldnéřů, kteří většinou kradli, znásilňovali a vypalovali. Jakmile se po třicetileté válce začala Evropa uklidňovat, začal se vracet život do normálu i zde.

Okolí Sokolova nabízelo obrovská velmi úrodná pole, a tak se zde v 17. století začal pěstovat velmi kvalitní chmel, který byl srovnatelný kvalitou s chmelem Žateckým. Tento chmel zapříčiňoval, že pivo nebylo žluto-oranžové, ale červené. Bohužel, tato odrůda chmele byla díky následné těžbě vyhubena.

Po zrušení patriomoniální správy v polovině 19. století se vesnice stala součástí obce Dolní Richnov a v roce 1880 se připojila k obci Tisová. V roce 1890 se stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do dnešních dnů.

Na konci 19. století začal pro Sokolovsko ekonomický boom. Přestože se dříve topilo levným dřevem, objevení ložisek hnědého uhlí na konci 18. století vedlo k tomu, že lidé začali upřednostňovat uhlí. Nejdříve zde probíhalo primitivní ruční kutání, ale postupně došlo k modernizaci a začalo se těžit pomocí strojů. Pro těžbu uhlí byly zabírány stále nové a nové pozemky. Ze začátku mohl těžit uhlí každý, kdo ho měl na svém pozemku, podobně jako hlínu, písek atd. Tento styl těžby se nazýval "selské dobývání". Teprve knížecím dekretem z 16. března 1793 bylo tomuto těžení učiněno přítrž a těžba uhlí byla podřízena hornímu řádu.

Díky rozšiřujícím se dolům a několika špatným letům úrody chmele bylo v roce 1880 jeho pěstování ukončeno. Prvním velkým podnikatelem své doby byl na Sokolovsku Jan David Starck z Kraslic, který se různými koupěmi a zakládáním chemických závodů stal ve 30. letech 19. století nejbohatším mužem Karlovarska. Byl prvním, kdo začal v pecích používat místo dřeva uhlí, a v 90. letech 19. století byla téměř celá těžba uhlí v jeho rukách, nebo v rukách jeho akciových firem.

Po roce 1918 to byly například společnosti: Wiener Kohlen-Industrie-Vereine v Citicích a Bukovanech, Zieditz-Haberspirker Kohlengewerkschaft (Citicko-habartovské těžařstvo – zkratka C.H.T.) také v Citicích a Bukovanech, Dionys-Laurenzi v Citicích atd. Díky těžbě uhlí se v tomto kraji začal ve velkém rozvíjet průmysl a firmy začaly stavět své budovy poblíž dolů. Rozvíjel se průmysl od hutního, sklářského přes textilní až po výrobu hudebních nástrojů.

Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva, takže zatímco v roce 1930 zde žilo celkem 1795 obyvatel, v roce 1950 zde žilo již jen 1290 dosídlených obyvatel z vnitrozemí a tento počet se od té doby jen snižoval. V roce 2011 tak zde žilo jen 678 obyvatel.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1172/citice/historie/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Citice

Dojmy: Maličké městečko, u kterého leží obrovská elektrárna a je obklopeno doly.

Mapa

Památky a zajímavosti

kostel Povýšení sv. Kříže v Citicích
pomník Hornické stávky
pomník Padlým v Citicích