logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř Výšinné sídliště v Obůrkách zámek Vinoř

Vinoř - zámek Ctěnice

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: V literatuře se uvádí nejstarší zmínka o vsi k roku 1235, kdy se připomíná Sulislav ze Ctimic. Tato zmínka je ale nepravá. První již jistá zmínka o Ctimicích pochází z roku 1273, kdy byli v majetku Strahovského kláštera. Ve 14. století se ves nacházela v majetku Pražských měšťanů. V této době ji držel Volfin Galm. Snad za tohoto muže zde byla postavena gotická tvrz. První zmínka o zdejší gotické tvrzi pochází z roku 1372, kdy ji koupil pražský měšťan Jan Zeiselmeister od vdovy po Volfinovi Gery. Tvrz byla chráněna bažinatými loukami a příkopem vytesaným ve skále. Jednalo se o kamennou věž obehnanou jednoduchou hradbou a příkopem. V roce 1421 tuto tvrz dobyli Pražané a jejím majitelem se stal Martin Zumberger. V roce 1435 byl majitelem tvrze Jakub s jeho ženou Barborou ze Ctěnic. Od roku 1502 vlastnil Ctěnice Václav Hrzán z Harasova a v držení jeho rodu pak byly až do roku 1572. Nejdříve statek roku 1520 zdědil jeho syn Adam a v roce 1544 pak Adamův syn Mikuláš – druhý syn Václav obdržel blízký Jenštejn. Mikuláš dal zřejmě kolem roku 1550 přestavět starou tvrz na renesanční zámek zřízením dalších traktů při hradební zdi s arkádami do nádvoří, a úpravou vstupní věže. Z této přestavby se dodnes dochovaly hospodářské budovy – hospodářský dvůr se sýpkou a pozdně barokní stodoly. Když pak před rokem 1565 Mikuláš Hrzán z Harasova zemřel, stal se poručníkem jeho nezletilých sirotků již zmíněný bratr Václav, který sirotčí majetek spravoval zřejmě velmi nedbale. Po dosažení zletilosti musel Adamův syn Adam ves se zámkem nabídnout k prodeji. Před rokem 1572 koupil Ctěnice Petr Myška ze Žlunic. Již v roce 1578 je zakoupil Oldřich Hostakovský z Arklebic. Tento muž ale brzy na to zemřel a jeho dědicové zámek prodali roku 1601 Kateřině Smiřické z Házmburka. Její dědic Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka prodal roku 1604 tento zámek Václavu Boryňovi ze Lhoty. Po tomto muži získal tento zámek jeho syn Jan, který tuto ves vyměnil s Adamem z Valdštejna za Budeničky. Po smrti Adama získal vesnici jeho syn Maxmilián, který ji roku 1652 prodal Janu Antonínu Losy z Losynthalu. Tento rod držel zámek do roku 1781 a po nich získal zámek rod Windischgratzů který jej držel až do roku 1803. Ti nechali právě roku 1803 přestavět renesanční zámek ve stylu klasicizujícího baroka, který se dochoval dodnes. Autorem přestavby byl pražský architekt Václav Špaček. Vstupní věž byla snížena o oktogonální část a zakončena tříbokým štítem s cibulovou střechou a lucernou. Zámecká budova je do nevelkého pětibokého nádvoří patrová, k okolnímu terénu dvoupatrová, krytá valbovou střechou. Vnější fasáda je členěna lizénami, do nádvoří jsou v přízemí slepé pilířové arkády. K vjezdu ve věži vede klenutý most přes příkop, který je dosud částečně zachován. Od roku 1803 se majitelé opět často měnili. V roce 1803 je drželi manželé Donátovy, kteří zámek prodali Antonínu z Hochbergu. V roce 1808 získal zámek Jan Antonín Hartman z Klarštejna. V roce 1820 získal zámek František Antonín Desfours, jehož dcera odkázala zámek roku 1831 Josefině ze Schwarzenberga a Gabriele z Ditrichštejna. V roce 1849 získaly Ctěnice nového majitele – velkopodnikatele a velkoobchodníka Alexandra Schoellera (rakouský rytířský stav jako: "Wilhelm Alexander Ritter von Schoeller", rytíř řádu Železné koruny III. třídy - za zásluhy o rozvoj průmyslu, povýšen Diplomem císaře Fr. Josefa I., dne 18. dubna 1863), který koupil celý majetek jako pozůstalost po Aloisii hraběnce Desfoursové. Schoellerové představovali v Rakousko-Uhersku i střední Evropě významný ekonomický subjekt. Alexander Schoeller zakoupil v polovině 19. století nedaleký čakovický velkostatek a záhy vystavěl na místě statku cukrovar, který byl spojen s tratí České severní dráhy od roku 1872 soustavou vleček. Roku 1889 cukrovar vyhořel a následně při rekonstrukci byl přestavěn do dnešní podoby. V rukou Schoellerů byl pak zámek až do druhé světové války, kdy byl zestátněn. Po válce připadl zámecký areál Ctěnice Státnímu statku hl. m. Prahy. Dnešním majitelem je Hlavní město Praha, které objekt nechalo zrekonstruovat. V roce 1995 byl svěřen Pražské informační službě a od roku 2012 zámecký areál spravuje a provozuje Muzeum hlavního města Prahy.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-14821365

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ct%C4%9Bnice_(z%C3%A1mek)

Zdroj: hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Krásný zámek, který v sobě nezapře původní vzhled gotické tvrze.

Mapa

Fotografie

×