logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město klášter Irských Františkánů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie Klášter křižovníků strážců Božího hrobu

Nové město - klášter kapucínů s kostelem sv. Josefa

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Klášter kapucínů na Novém Městě pražském se nachází v ulici Na poříčí č. 2111/1a v městské části Praha 1-Nové Město. Klášter byl založen roku 1630 z podnětu císaře Ferdinanda II., který také přispěl na stavbu, ovšem fundátorem kláštera byl o šest let později Gerhard baron z Kvestenberka, který velkou měrou přispěl na výstavbu. Kostel byl vystavěn v letech 1636–1653 Melicharem Mayerem v barokním slohu. Výstavbu kláštera, na parcele vlevo od kostela, provázely různé potíže, včetně třicetileté války. Klášter byl vysvěcen 25. května 1653 pražským arcibiskupem kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu. Napravo od kostela byl postaven barokní hospic. Kostel je typicky prostá jednolodní kapucínská stavba s valenou klenbou a sedlovou střechou bez věží byla postavena podle projektu Melchiora Meera. Na západním průčelí nad vchodem je umístěn plastický erb zakladatele, svobodného pána Gerharda z Questenberka a trojúhelný štít s obrazem sv. Josefa s Ježíškem. Kostel od náměstí odděluje dvorek (atrium), u jeho levé zdi stojí pod stříškou poutní socha svatého Judy Tadeáše, proslulého přímluvce proti utrpení všech nuzných a nemocných, mezi dvěma sochami andělů. Na zdi jsou umístěny tabulky = ex vota věřících s jejich prosbami, díky a modlitbami k této soše, zvané odedávna Tadeášek. Interiér kostela je rovněž prostý, architektura sedmi oltářů je pozdně barokní z let 1770–1780: Roku 1795 byl klášter zrušen v rámci reforem císaře Josefa II. V budově zrušeného kláštera byla umístěna Josefská kasárna a v roce 1834 zde Josef Kajetán Tyl napsal text zpěvohry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka včetně textu budoucí české hymny Kde domov můj. Stará klášterní budova byla stržena a nahrazena novogotickou stavbou z roku 1860, ze které se zachovala jen fasáda v rámci nákupního centra Palladium. Po roce 1830 kapucíni usilovali o návrat ke kostelu, byla klasicistně přestavěna barokní budova staršího hospice (1833) vpravo u kostela, ale na plánovanou výstavbu nového kláštera nedošlo. Kapucíni se ke kostelu vrátili v roce 1992 a později byl pro ně na parcele za kostelem zbudován nový malý klášter, který v roce 2008 posvětil biskup Jiří Paďour.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapuc%C3%ADnsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter_(Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Josefa_(Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/klaster-kapucinu-s-kostelem-sv-josefa-15356531

Dojmy: Zajímavý areál, který je pozůstatkem mnohem většího kláštera.

Mapa

Fotografie

×