logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana palác Pánů z Hradce palác Smiřických

Malá strana - Palác Schützenů

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Palác Schützenů nebo také palác Schützů, Harbuval-Chamaré či Bylandt-Rheidtovský palác je barokní objekt nacházející se v Praze na Malé Straně v ulici Sněmovní 171/13. Původně se na tomto místě nacházeli dva středověké domy gotické domy a románský kostel sv. Michaela se hřbitovem. Prvních úprav se toto místo dočkalo po roce 1580, kdy byl zdejší hřbitov zrušen a dům byl zapsán do desek. Raně barokní přestavba domu je datována před rok 1685, snad pod vlivem architekta Jana Baptisty Matheye. Tímto krokem vznikla v podstatě současná podoba tohoto paláce. Čtyřkřídlý palác je nepravidelného půdorysu s vnitřním nádvořím, západně od něj leží zahrada se samostatným křídlem na severní straně. Dvoupatrové, mírně zalomené hlavní průčelí má nepravidelnou skladbu oken, nad ním je pozdější asymetricky umístěná altánová nástavba. Přízemí dekoruje rustika. Vstupní portál s kamenným ostěním je proti hornímu, severnímu cípu Pětikostelního náměstí. Úprava zahrady s nikou a sochařskou výzdobou vznikla v období, kdy palác vlastnila Hrabata z Klenové a Janovic (1728–1769), jejichž erb se objevuje jak ve štukové výzdobě niky, tak jej nese i jedna z plastik. Zahrada měla pravidelnou dispozici s hlavní kompoziční osou ukotvenou na jedné straně vstupem do zahrady v zahradním průčelí paláce, na druhé v ohradní zdi – toto uspořádání je i přes pozdější úpravy patrné dodnes. Ve 30. letech 20. století bylo zahradní křídlo paláce přestavěno a prodlouženo až k ohradní zdi s nikou a terasní zeď přiléhající ke křídlu nahrazena novou zdí s arkádami. Současný stav zahrady je výsledkem rehabilitace v 80. letech 20. století. Po roce 1990 získal objekt soukromý majitel. V roce 2008 vznikl záměr stavebních úprav celého areálu, podle kterého by samotný palác měl být upraven na hotel (Art Palace Chamare), jeho nádvoří a zahradní křídlo zastřešeno prosklenou konstrukcí a do zahrady vestavěn podzemní bazén a přízemní stavba snídárny. Podle některých názorů by to ale bylo v rozporu s předmětem ochrany a zásadami péče o historické zahrady, především s článkem č. 14 Florentské charty. Stavbou bazénu by mohlo dojít ke změně vodního režimu okolí a tím i k ohrožení existence sousedních palácových zahrad. V roce 2017 působil palác jako prázdný, nevyužívaný. Jedná se o rozsáhlou raně barokní stavbu paláce, která má decentní dekoraci fasády.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Sch%C3%BCtzen%C5%AF

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bylandt-rheidtovsky-palac-15622084

Dojmy: Nádherný a rozsáhlý raně barokní palác.

Mapa

Fotografie

×