logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bohnice PP Bohnické údolí PR Podhoří

Bohnice - PP Zámky

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Zámky jsou přírodní památka vymezená ústím Kostobrdského údolí (Zámeckou roklí) a Drahanským údolím v Praze 8. Chráněné území je rozděleno Zámeckou roklí na dvě samostatné části. Lokalita je ve správě Magistrátu hlavního města Prahy. Důvodem pro vyhlášení přírodní památky byla snaha ochránit významný geomorfologický útvar na pravém břehu Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a s žílami proterozoických vulkanických hornin. Na lokalitě se vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Přírodní památka byla vyhlášena dne 1. září 1982 o celkové rozloze 7,92 ha. Svahy přírodní památky orientované k jihu jsou preferovány teplomilnými rostlinnými společenstvy, ve kterých se vyskytují vzácnější druhy rostlin, např.: rozrazil ladní, tařice skalní, prvosenka jarní, křivatec český, trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), kostřava walliská, bělozářka větevnatá, chmerek vytrvalý, pěchava vápnomilná, chrpa chlumní, bojínek tuhý, radyk prutnatý, jestřábník bledý, slézovec duryňský, koniklec luční český, šalvěj hajní a jestřábník zední. Území přírodní památky je významným útočištěm teplomilných druhů hmyzu a významným hnízdištěm ptáků.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mky_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Impozantní vysoké skály tyčící se nad plynoucí řekou Vltavou.

Mapa

Fotografie

×