logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Lažany Libědice

Lestkov

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Lestkov (německy Leskau) je malá vesnice nacházející se asi 2,5 km na jihovýchod od Klášterce nad Ohří. Název vesnice je odvozen z osobního jména Lestek (zkráceně Lstimír nebo Lstibor). V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Lestkow (1460), Lestkowie (1488), Leskow (1593), Leßka (1639), Leskau a Leschkau (1787) a někdy také česky Leska. Nejstarší dějiny Lestkova úzce souvisely s dějinami hradu Egerberk, v jehož podhradí se vesnice nachází. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1407. V roce 1444 byla zmíněna vesnická lázeň využívaná vrchností a roku 1460 se na Ohři vybíralo clo. V roce 1557 Egerberk koupil Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic. Zchátralý hrad se už nehodil k pohodlnému bydlení, a Bohuslav proto přestěhoval sídlo panství na nově založený zámek Felixburg. V roce 1572 nechal sestavit nový urbář, podle kterého v Lestkově žilo jedenáct mužů, kteří vrchnosti odváděli daň ve výši osm kop a 35 grošů ročně a k tomu patnáct strychů a jeden věrtel ovsa a patnáct slepic. Museli také držet stráž na hradě, odebírat pivo z vesnického nebo hradního pivovaru, pomáhat při senoseči a podle požadavků panstva také pracovat na vinohradu, česat chmel nebo roubovat stromy. Byli však osvobozeni od stavebních prací na hradě a od účasti na panských honech. Během stavovského povstání v letech 1618–1620 patřil Felixburk Matyáši mladšímu Štampachovi ze Štampachu. Za účast na povstání mu byly zkonfiskovány dvě třetiny majetku. Zámek poté v roce 1623 koupil svobodný pán Kryštof Šimon Thun a připojil jej i s Lestkovem ke kláštereckému panství. U cesty do Rašovic už v roce 1649 fungoval mlýn na tříslo, který byl v provozu ještě na počátku dvacátého století. Podle berní ruly z roku 1654 v Lestkově žilo deset chalupníků a čtyři lidé bez pozemků. Chalupníci obdělávali 68 strychů polí, na kterých pěstovali žito. Celkem ve vsi chovali devatenáct krav, deset jalovic, pět prasat a jednu kozu. Byla zde hospoda a pracoval tu jeden krejčí. Ke zdrojům příjmů patřilo také zpracování dřeva a jeho prodej v Kadani. V roce 1773 byla ve vsi postavena nová budova poplužního dvora. V devatenáctém století představovaly hlavní zdroje obživy práce v zemědělství, v lese a nádeničina. Děti docházely do rašovické školy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Rašovice. Od roku 1888 měla vesnice vlastní sbor dobrovolných hasičů. V roce 1912 obec zřídila vodovod. Po konci 2. světové války zde došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. To mělo za následek, že zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 170 obyvatel, tak v roce 1950 zde jich zde žilo již jen 94. V roce 1961 se tato ves stala součástí města Klášterec nad Ohří, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 49 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lestkov_(Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD)

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se jihovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 v Lestkově
dům čp. 22 v Lestkově
hospodářské stavení v Lestkově
hrad Egerberk v Lestkově
kaplička v Lestkově
NPP Rašovické skály v Lestkově
poplužní dvůr v Lestkově
PP Mravenčák v Lestkově