logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Březno kaple Panny Marie pomník Napoleonských válek

Březno - kostel sv. Petra a Pavla

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Původně byl na tomto místě vystavěn raně gotický kostel, který byl prvně zmíněn v roce 1352. Zajímavostí je že v letech 1632 – 1637 byla při kopání studny nalezená gotická socha Panny Marie, která byla vytvořena v roce 1450. Právě pro tuto sochu byla vystavěna malá barokní kaple. Jelikož se ihned začali k této soše konat velké poutě, tak byla v roce 1671 na náklady hraběte Martinice stržena původní kaple a postavená větší barokní kaple. I tato kaple však přestávala dostačovat, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nového poutního kostela. Díky tomu byl stržen původní gotický kostel a na jeho místech byl vystavěn současný barokní kostel. Poutní kostel svatého Petra a Pavla v Březně je monumentálně působící barokní sakrální stavbou vystavěnou podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Základní kámen stavby byl položen 13. května 1739. Stavbu brzdily mnohé technické problémy jako nedostatečně únosné písečné podloží, které si vynutilo zaberanění dřevěných pilotů do hloubky, údajně odpovídající výšce kostela bez věží. Navíc se na stavbu nedostávalo peněz, také stavbu brzdili války v 18. století. Kostel byl dostavěn v roce 1763 Janem Kryštofem Koschem za pomoci březenského mistra P. Eisenbergera. Věže pocházejí z let 1764–1765. Nový kostel byl vysvěcen 8. května 1763 pražským biskupem Janem Ondřejem Kayserem. Až do josefínských dob bylo Březno cílem četných poutníků, ale po zákazu poutí během reforem návštěvnost podstatně upadla, takže pak přicházelo vždy jen několik procesí z nejbližšího okolí na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o dokonale symetrickou barokní centrální stavbu o půdorysu řeckého kříže (přibližně 25 × 20 m). Kostel má ústřední čtvercový prostor a apsidy na hlavní ose. Na diagonálách chrámové lodi se nacházejí čtyři osmiboké kaple. Zevně je stavba zhruba čtyřboká. Má dvě věže téhož půdorysu s vysokými báněmi a konvexní rizalit v západním průčelí. Nad ústředním prostorem je monumentální placková klenba s freskovou výzdobou od Franze Müllera z roku 1750. Zařízení kostela je jednotné, oltáře a další dřevořezby jsou od K. L. Waitzmanna z období kolem roku 1760. Kostel má hlavní oltář a boční oltáře. Ve výklencích se nacházejí sochy a také zpovědnice jsou opatřeny sochami sv. Františka z Assisi, sv. Petra, sv. Floriána, sv. Prokopa, sv. Eustacha a biblickým králem (Davidem). Sochy jsou také na kazatelně. Varhany jsou opatřeny bohatou rokokovou ornamentikou z díly J. I. Schmidta z Lokte. Byly postaveny v roce 1758. Na hlavním oltáři je pozdně gotická socha milostné Madony. Lavice pocházejí z období kolem roku 1770, dvě zpovědice se datují do druhé poloviny 18. století. V kostele původně bývaly čtyři zvony z let 1520–1856. S výjimkou prostředního zvonu z roku 1775 byly zrekvírovány během první světové války. Tři nové zvony byly odlity v roce 1921. Dodnes se z původních zvonů zachoval zvon z roku 1520. Po roce 1945 a následném vysídlení německého obyvatelstva kostel začal výrazně chátrat. Následná velkoplošná těžba hnědého uhlí zdevastovala krajinu v širokém okolí. Roku 1999 začala probíhat oprava kostela, ovšem řada hodnotných prvků stavby byla předtím nenávratně poškozena (především fresky). Rekonstrukce byla dokončena v roce 2014.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(B%C5%99ezno)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-petra-a-pavla-22317538

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-petra-a-pavla-brezno/texty?tid=27560&pos=1000

Dojmy: Krásný barokní kostel, který je dominantou této obce.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
kostel sv. Petra a Pavla v Březně
×