Most - muzeum Most

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Historie mosteckého muzea se začala psát v roce 1888. Tehdejší starosta města Karl Pohnert oznámil v místním tisku, že je po vzoru okolních měst nejvyšší čas založit muzeum také v Mostě. Zároveň vyzval ke shromažďování sbírky a zajistil k tomu účelu volnou místnost. Městský úředník Otto Scharf byl pověřen sepisováním darovaných předmětů a péčí o ně. Hlavní zájem byl orientován na německou část obyvatel města – jejich dějiny, vlastivědu, folklór atd. Muzeum sice de facto existovalo, avšak nevyvíjelo žádnou jinou činnost. Proto byl po několika letech budování sbírky ustaven dne 2. ledna 1894 Spolek přátel muzea v Mostě (Verein des Museumsfreunde Brüx), který začal činnost muzea koordinovat. Pro výstavní účely se jim podařilo zajistit prostory v budově v ulici U Masných krámů (později Švermovy) č. p. 187 (bývalé piaristické gymnázium). Roku 1938, kdy docházelo k obsazování pohraničí, došlo ke zrušení konkurenčního českého Podkrušnohorského muzea a předání jeho sbírek do správy Městského muzea v Mostě. Když roku 1944 procházelo Mostecko obdobím intenzivního bombardování chemických závodů v Záluží, přesunuly se exponáty do sklepů zámku v Milešově, odkud se většina z nich vrátila po konci války. V 1. polovině padesátých let došlo k rozdělení muzea a vzniku dvou samostatných institucí: Městského muzea v Mostě a Městského archivu v Mostě. Rok 1964 přinesl další sloučení, tentokrát se k mosteckému muzeu připojilo litvínovské a ustanovilo se Okresní muzeum v Mostě. Sídlem muzea bylo stále bývalé piaristické gymnázium. Přírodovědné pracoviště nalezlo útočiště v budově bývalého valdštejnského zámku v Litvínově. Roku 1965 převzalo muzeum sbírky zrušeného muzea v Hoře Svaté Kateřiny. Následná likvidace Starého Mostu kvůli těžbě hnědého uhlí si vynutila dvoje stěhování v rámci města, nakonec se muzeum ukotvilo v dnešní budově bývalého německého reálného gymnázia v ulici Československé armády č. p. 1360. Což je architektonicky významná stavba, která byla vystavěna v letech 1911 - 1913 podle plánů mosteckých stavitelů Adolfa Schwarzera a Reinharda a libereckého architekta Schälera, kteří tuto budovu vystavěli v doznívajícím slohu secese. Gymnáziu sloužila budova až do roku 1945, kdy sem byla umístěna střední průmyslová škola. Ta využívala budovu do roku 1981. Teprve od roku 1982 bývalá škola začala patřit muzeu – veřejnosti byla slavnostně zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 1996. Areál zahrady tohoto muzea pak dodnes slouží jako lapidárium tohoto muzea. Je zde historická socha, vázy, ale i náhrobky či rakousko-uherský erb, které se nacházeli ve Starém Mostě. Celá expozice muzea je rozdělena do dvou částí, první je přírodovědná, kde se návštěvník doví a zdejší geologické minulosti, či fauně a druhá část je společenskovědní, kde se návštěvník doví o historii zdejšího města, ale také o životě Ulriky von Levetzow, která byla poslední láskou Johana Wolfganga Goetha.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblastní_muzeum_v_Mostě

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/muzeum/d-14357

Dojmy: Velmi zajímavá expozice, vřele doporučuji návštěvu.

Mapa

a

Fotografie

×