logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Josefov Kamenice

Kaceřov

Informace

Městský erb:

kaceov_sokolov_district_coa_34787915191_o

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Kaceřov vznikl během procesu kolonizace německým obyvatelstvem, někdy v 1. čtvrtině 13. století, avšak první zmínka pochází až z roku 1312, kdy tyto statky patřily klášteru ve Waldsassenu. Původními majiteli Kaceřova byli nižší šlechticové Gätzengrünerové, kteří podstoupili část svých majetkových práv právě klášteru ve Waldsassenu. Když se pokoušeli svůj majetek získat zpět, odkázali svoji polovinu Kaceřova rytíři Jindřichu Reissengrünerovi. Klášter přišel o Kaceřov někdy koncem 14. století, když jej dostihla hospodářská krize. Díky složitým majetkových vztahům zde v té době nebylo žádné panské sídlo. Lze předpokládat že ve 14. století, oba dva šlechtické rody zde měli sídlo, ne větší než poddanský dvůr. Po těchto dvou rodech, dalším majitelem pozemků byl Wolfhart Kager, jehož rodovým znakem byla krokev.

V 15. století díky nájezdům husitů a konflikty mezi Loketskými purkrabí a měšťany, oslabily a zpomalily zdejší hospodářský vývoj. V 70. letech 15. století dalšími držiteli Kaceřova byl rod Perglerů z Perglasu, kteří měli v Kaceřove již sídlo odpovídající menšímu feudálnímu statku.

V 1. čtvrtině 16. století, kdy Kaceřov vlastnil Wolf Pergler, došlo k osídlení obou břehů Libockého potoka, dále zde stál i mlýn, který měl hodnotu celého dvora. V průběhu 16. století se Perglerové spolu s většinou poddaných přiklonila k protestantismu. Dne 4. října 1618 vtrhl Mikuláš Stolz ze Simsdorfu spolu s bratry Perglerovými do chlumu na faru, kde zajaly katolického faráře a odvlekli ho do vězení na hrad Loket. Když skončila bitva na Bílé hoře a začali se hodnotit zločiny jednotlivých pánů, tak u bratrů Jana Fabiana Perglera a Jana Matyáše Perglera bylo stanoveno, že musí uhradit třetinu svého jmění. Pro jejich štěstí hrála i ta skutečnost, že přestupek proti katolickému náboženství jim byl roku 1628 odpuštěn.

Přibližně v roce 1654 vznikla berní rula, ve které je uveden i majetek Kaceřova, kde se v té době nacházelo 26 domů, 103 obyvatel, Panský mlýn, Ovčín a pivovar. Jakmile byl ale Kaceřov zapsán do zemských desek, získal majitel panství Wolf Pergler neomezenou správní moc, ale také moc soudní. Na tuto dobu zůstala ve vsi památka jen podle jména, a to Šibeniční vrch, který leží nedaleko obce.

Mezi roky 1680 - 1742 vyjadřovali obyvatelé této vsi svoji nespokojenost se svým těžkým údělem, avšak nebyla tak radikální jako na jiných místech. Ve 2. polovině 18. století pak vznikl Josefský katastr, podle kterého ve vsi tehdy stálo 52 domů, dva rybníky, a to Zámecký a Mlýnská a patřilo jí 545,5 hektarů půdy. Během 18. století byl dokončen proces výstavby vesnice, který se v podstatě dochoval dodnes. A v roce 1770 byl postaven Kaceřovský zámek.

Perglerové byli vlastníky panství až do konce 18. století, kdy Karel Antonín Pergler Kaceřov prodal svým čtyřem poddaným, a dal se na vojenskou kariéru. V průběhu 19. století se zde pěstoval kromě chmele, také len který zde byl využíván jako surovina v místních přádelnách a také na výrobu lněného oleje. Následně roku 1846 všechny díly panství koupil chebský obchodník Josef August Hecht, a v tomto stavu zůstalo panství Kaceřova až do konce feudalismu a patrimoniální správy. Roku 1843 byla v Kaceřově s podporou pana Hechta zřízena samostatná škola. Poslední institucí, která vznikla v průběhu 19. století byl chudinský fond, který měl zajišťovat péči o staré a nemocné a chudé.

Když 7. září 1848 bylo zrušeno poddanství a robota, a tím i veškerá pravomoc vrchnosti nad poddanými, začali se lidé připravovat na čas kdy se jejich obec osamostatní. Tento den nastal v roce 1849, kdy začala být obec samostatná a řídil jí výbor, což bylo ustanovená komise na základě voleb. Obec Kaceřov byla začleněna do soudního okresu Sokolov a nadále se živila především zemědělství. Hlavní plodiny, které se zde pěstovali byli: žito, oves, brambory a zelí, a dále pak pro dobytek řepa a jetel. Od pěstování ovcí se v podstatě upustilo a začal se pěstovat především hovězí dobytek. Odsun německého obyvatelstva, který probíhal od dubna do října roku 1946 zapříčinil, že z celkového počtu 419 obyvatel v obci Kaceřov bylo odsunuto 251 Němců. Následně byla zrušena německá škola a 1. září 1947 byla otevřena škola Česká.

Zdroj: http://www.kacerov.cz/clanky/historie-a-vyvoj-obce/historie-obce/

Dojmy: Zajímavá vesnice s bohatou historií, a několika dochovanými památkami.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1380
IMG_1355
IMG_1390
IMG_1365
IMG_1370
IMG_1349