logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Roztoky vlakové nádraží Roztoky

Roztoky - zámek Roztoky

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: První písemná zmínka o Roztokách pochází z roku 1233, kdy je připomínán Petr z Roztok. Dalším příslušníkem jeho rodu snad byl Ratmír, ale jistě se po Roztokách psali Zdeňka a Ješek v roce 1318. Snad již ve 13. století vznikla na místě současného zámku gotická vodní tvrz. Část vesnice patřila už od třináctého století břevnovskému klášteru, který v ní měl v roce 1296 opatský dvůr. Druhou část vesnice v letech 1369–1374 vlastnil Šimon Bohuslavův z rodu Olbramoviců, kterému patřily také Klecany a část Kosovy Hory. Dalšími majiteli byli pražští měšťané Eberhard z Remeše a po smrti vdovy Markéty od roku 1381 jeho bratr Reinhard z Remeše. Reinhart se svolením krále Václava IV. koupil církevní část Roztok a tvrz nechal výrazně přestavět. Tvrz mu patřila až do počátku husitských válek, kdy mu ji roku 1421 zabavili pražané a o tři roky později ji prodali Janovi z Pořešína. Jan brzy zemřel a vdova Barbora Roztoky roku 1425 prodala Lidéřovi z Radkovic. Lidéř z Radkovic vzápětí odkázal veškerý majetek manželce Alžbětě ze Šestlic a ta se po jeho smrti podruhé vdala za Záviše z Valdštejna. Záviš používal přídomek na Roztokách v roce 1429, kdy tvrz po krátkém obléhání dobylo staroměstské vojsko vedené hejtmanem Zikmundem z Katenčic. Reinhart z Remeše však byl právoplatným vlastníkem a ještě v roce 1434 v Roztokách vykonával patronátní právo při kapli svatého Jodoka. Královskou odúmrť po něm roku 1454 získal Bedřich z Donína. O rok později ke tvrzi kromě vsi patřila dvě popluží a krčma. Roku 1504 vesnice patřila Albrechtu Rendlovi z Úšavy, který ji o deset let později prodal Václavu Budovci z Budova. Po roce 1520 ji koupil Břetislav Švihovský z Rýzmberka a od něj Ladislav a Fabián Sekerkové ze Sedčic. Ovšem už v roce 1533 na tvrzi sídlil Jan z Donína. Do desek zemských mu majetek zapsali až v roce 1539. Brzy poté je prodal Albrechtu Šlikovi z Holíče. Dalšími majiteli se stali od roku 1544 Hynek Krabice z Veitmile, roku 1545 Lorenc Šlik a ještě téhož roku Eliška ze Smiřic. Ta Roztoky v roce 1547 přenechala manželovi Jiřímu Křineckému z Ronova. Po něm se majitelem stal Jan starší Kalenice z Kalenic, dále nejspíše od roku 1555 Ludvík Šradyn z Šorndorfu a Antonín Cartesius. Zadlužený Antonín Carterius roku 1565 Roztoky prodal Davidu Boryňovi ze Lhoty, který nechal tvrz přestavět na renesanční zámek. Panství rozšířil o vesnice Lichoceves, Klíčany a Hoštice. Roku 1590 zámek přepadli lapkové spolčení s poddanými. Dobyli jej a vydrancovali, Davida Boryňu zbili a ukradli truhlu s penězi. Později zámek zdědil syn Václav Boryně ze Lhoty, který se zúčastnil stavovského povstání. Ještě v jeho průběhu zemřel a svůj majetek odkázal synu Davidovi. Ten se sice ujal dědictví, ale jako vzbouřenec byl roku 1625 odsouzen ke ztrátě pětiny majetku s tím, že panství prodá Karlovi z Lichtenštejna. Karel Roztoky koupil za šedesát tisíc kop míšeňských grošů, z čehož David Boryně ze Lhoty zaplatil jednu pětinu jako pokutu za svou účast na povstání. Podle Františka Holce byly Roztoky Davidu Boryňovi roku 1623 zkonfiskovány, ale ještě téhož roku je získal zpět jako manský statek a ten vzápětí prodal Karlovi z Lichtenštejna. Během třicetileté války zámek dobylo saské vojsko. Tvrz přitom vyhořela a přišla tak o nejvyšší dřevěné či hrázděné patro, které již nebylo obnoveno. Lichtenštejnům zámek patřil až do roku 1803, ale vrchnost na něm nebydlela. Využívala jej pouze k hospodářským účelům a prováděla jen nezbytné stavební úpravy. V osmnáctém století nechali Lichtenštejnové postavit v sousedství zámku hospodářský dvůr. Od Lichtenštejnů zámek roku 1803 koupil právník Josef Mader a později jej roku 1839 získali manželé Lederovi, kteří zahájili stavební úpravy s cílem přizpůsobit zámek k nájemnímu bydlení. Během první poloviny dvacátého století zámek zchátral natolik, že po roce 1948 byl vydán demoliční výměr a budovu zachránilo až založení Okresního vlastivědného muzea. Tomu předcházelo vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě v roce 1953 a otevření Vlastivědné muzejní síně v roztockém Tichém údolí. Okresní vlastivědné muzeum bylo založeno až 1. srpna 1957 a jeho činnost se až do roku 1961 zaměřila především na rekonstrukci budovy. V jejím počátku proběhl archeologický výzkum, který odkryl základy nejstarší stavební fáze tvrze. Roku 1963 se muzeum změnilo na Oblastní muzeum a zároveň rozšířilo svou působnost. Roku 1975 se stalo jedinou krajkou muzejní institucí a změnilo název na Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztoky_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2345987

Zdroj posledních čtyř fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Castle_in_Roztoky

Dojmy: Krásný zámek, který měl již v době mé návštěvy bohužel zavřenou zahradu.

Mapa

Fotografie

×