logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Roztoky Rymaně

Rudná

Informace

Městský erb:

Znak_města_Rudná

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Rudná, pro rozlišení někdy (podle názvu železniční stanice) označovaná jako Rudná u Prahy, je město nacházející se asi 3 km od západní hranice Prahy. Rudná vznikla 1. ledna 1951 sloučením dosud samostatných obcí Dušníky a Hořelice. Širší okolí Rudné bylo osídleno již v době bronzové. Stopy osady z doby bronzové přímo na území Rudné byly objeveny v roce 1995 či 1996 při výstavbě skladu Delvity. Naleziště však bylo stavbaři zničeno, aniž stačil být proveden průzkum. Nyní rozvedu historii obou vsí.

Dušníky byla vesnice, která je poprvé zmiňována v roce 1228, kdy ji Abatyše benediktinského kláštera Anežka potvrdila jako majetek kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V roce 1378 přešla tato ves jako dar krále Václava II. Svatovítské kapituly. Následně se stala majetkem Pražského arcibiskupa a kolem roku 1410 se vrátila tato ves do majetku Svatovítské kapituly. Během husitských válek se tato vesnice stala světským majetkem, ale nakonec se roku 1628 opět vrátila do rukou Svatovítské kapituly. Bohužel v průběhu třicetileté války byla tato vesnice vypleněna a v roce 1649 přišla morová rána. V roce 1753 vyhořela půlka této vsi a o dva dny později vyhořela druhá polovina vsi. V 60. letech 19. století se zde postupně začalo rozvíjet hornictví a těžba železných rud. Díky tomu se začala rozšiřovat zdejší zástavba a začala se míchat se zástavbou vsi Hořelice. Co se týká Hořelic, tak první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1052, kdy je jmenována v Nadační listině knížete Břetislava, kterou daroval tuto ves kostelu ve Staré Boleslavi. V roce 1228 se tato ves stala díky Anežce České majetkem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Ve 14. století držel tuto ves klášter sv. Tomáše na Malé Straně a na počátku 15. století držel tuto ves purkrabí hradu Karlštejn Vilém Dubský z Třebomyslic, který ji roku 1406 daroval královské komoře. Díky tomu se tato ves vrátila opět do majetku kláštera sv. Jiří. Po konci husitských válek daroval roku 1436 král Zikmund tuto ves bratrům Jeronýmovi, Janovi a Buškovi z Čečelic. V roce 1607 pak císař Rudolf II. prodal tuto ves Zikmundu Měšíčkovi z Výškova. Tohoto majitele vystřídal Bořivoj Měsíček z Výškova a v roce 1612 Kateřina z Nedabylic a její manžel Jan starší Straka. Tomuto muži byla ves po stavovském povstání zkonfiskována, ale již v roce 1633 mu byla do majetku vrácena. Dcery Kateřiny pak prodali tuto ves Ondřeji Erbovi z Erdsteinu. Následně držel Hořelice Jan Karvinský z Karvinu, jehož rod držel ves do roku 1730, kdy byla připojena k Tachlovickému panství. Nakonec pak zasáhla tuto ves v letech 1771 – 1772 velká morová rána. Dále pak již mají Hořelice podobnou historii jako Dušníky s těžbou železné rudy a rozrůstáním vsi. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se stala ves Dušníky samostatnou obcí a Hořelice se staly také samostatnou obcí. Následně se obě obce dohodly a v roce 1950 byly sloučeny a vzniklo tak dne 1. ledna 1951 město Rudná. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 5 157 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudn%C3%A1_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Zdroj: https://www.rudnamesto.cz/historie-rudne/d-108224

Dojmy: Poměrně velké město, nacházející se západně od Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Boží_muka_v_parku_na_konci_Molákovy_ulice_v_Hořelicích_(Q104973934)_01
IMG_2936
Husův_sbor_Hořelice_-_kubistický_portikus
IMG_2959
IMG_2952
IMG_2988
IMG_2921
Husův_sbor_Hořelice_-_Husova_busta
IMG_2942
IMG_2976
IMG_2930
IMG_2995