logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Újezd u Průhonic Pomník obětem 1. světové války zvonice

Újezd u Průhonic - PP Milíčovský les a rybníky

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Milíčovský les a rybníky je přírodní památka o rozloze 81,97 ha, která zahrnuje lesní komplex s přilehlými rybníky mezi pražským sídlištěm Jižní Město (u usedlosti Milíčov) a dálnicí D1 poblíž místní části Kateřinky městské části Praha-Újezd, v přírodním parku Botič–Milíčov. Svého vyhlášení se tato přírodní památka dočkala dne 30. prosince 1991. Milíčovský les byl založen v 18. století jako obora s bažantnicí. V 19. století byl známým loveckým revírem o jehož slávu se postaral Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, mimo jiné zakladatel průhonického parku. Kromě nedalekého statku Milíčov zde existovala i hájovna Český Milíčov. Tehdy zde byly vysázeny stanovištně nevhodné dřeviny jako smrk ztepilý (Picea abies), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. Menziesii), dub červený (Quercus rubra), topol kanadský (Populus x canadensis), modřín opadavý (Larix decidua), trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Původní rybníky, které se nacházely severozápadně směrem od Milíčovského rybníka, byly v minulosti zazemněny a na jejich tehdejším místě se dnes nachází především vlhké louky, rákosiny ale také řada vrbin. Výstavba z 80. let 20. století vedla k významnému odvodnění. V dnešní zástavbě Nové Kateřinky se dříve nacházel potok po němž dnes zbyla v lese jen vlhká strouha. Les tehdy býval mnohem vlhčí než dnes. S tím souvisí zánik a ohrožení mnoha druhů převážně rostlin. Před výstavbou Jižního města pokrývaly přírodní památku velké porosty se sasankou hajní (Anemone nemorosa), jaterníkem podléškou (Hepatica nobilis), ptačincem velkokvětým (Stellaria holostea).Velké množství ohrožených druhů jako je vrba plazivá (Salix repens), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), zvonek hadincový (Campanula cervicaria), česnek hranatý (Allium angulosum), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), plamének přímý (Clematis recta), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo dřín jarní (Cornus mas) již nebyla delší dobu nalezena. Tyto rostliny zde dnes již nenajdeme díky velkému sešlapu turisty a dále pak díky vysoušení v důsledku výstavby právě Jižního města.

Co se týká zdejší flóry, tak se zde nacházejí Trhutka plovoucí (Riccia fluitans) - vzácně, rdest maličký (Potamogeton pusillus), rdest kadeřavý(P. crispus), rdest hřebenitý (P. pectinatus), rdest vláskovitý (P. trichoides) - silně ohrožený, lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum), růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum), rdest světlý (Potamogeton lucens) – vzácně, Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), rákos obecný (Phragmites australis), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), sítina rozkladitá (Juncus effusus), zblochan vodní (Glyceria maxima), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) Halucha vodní (Oenanthe aquatica), dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa) a azola zpeřená (Azolla filiculoides), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)-ohrožená, tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides), Ostřice štíhlá (Carex acuta) – spíše mezernaté, ostřice ostrá (C. acutiformis), ostřice měchýřkatá (C. vesicaria), ostřice liščí (C. vulpina), ostřice pobřežní (C. riparia), ostřice dvouřadá (C. disticha), ostřice obecná (C. nigra), ostřice Otrubova (C. otrubae), ostřice trsnatá (Carex cespitosa) – vzácná, Starček vodní (Senecio aquaticus), Kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) – ohrožený,ostřice vyvýšená (Carex elata) – ohrožená, Jilm drsný (Ulmus glabra), jilm vaz (U. laevis), třešeň obecná (Prunus avium), lípa srdčitá (Tilia cordata), křivatec luční (Gagea pratensis s.l.), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), dub letní (Quercus robur), dub zimní(Q. petraea), bříza bělokorá (Betula pendula), netýkavka malokvětá(Impatiens parviflora), habr obecný (Carpinus betulus), psineček psí (Agrostis canina), Kostřava ovčí (Festuca ovina), černýš luční (Melampyrum pretense), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), violka psí (Viola canina). Z bezcévných rostlin se zde nachází například ohrožená měchýřočepka široústá (Physcomitrium eurystomum Sendtn.), pozornost vyžadující rokýtek nízký (Amblystegium humile), či relativně běžný dvouhrotec chlumní (Dicranum montanum) a trhutka plovoucí (Riccia fluitans L.), Z hlediska cévnatých rostlin jsou důležité zejména vlhké louky, kde se nachází velké množství druhů. Jedná se zejména o ohrožený vstavač májový (Dactylorhiza majalis subsp. Majalis), který můžeme nalézt na SZ okraji rybníka Vrah, ohrožený kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), dále pak zde můžeme nalézt nejrozšířenější rostoucí druh orchideje v České republice, bradáček vejčitý (Listera ovata), či bylinu z čeledi kosatcovitých kosatec žlutý (Iris pseudacorus L., ), a dále pak pro podmáčené louky typický blatouch bahenní (Caltha palustris). Z trav se zde vyskytuje například bika bělavá (Luzula luzuloides) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa), lidově přezdívaná hříšná tráva. Z pryskyřníkovitých rostlin jsou zde zastoupeny pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), orsej jarní (Ficaria verna, syn. Ranunculus ficaria). Mimoto se zde nachází celá řada dalších pro louky běžných druhů rostlin jako je vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), rod zvonek (Campanula),rod pcháč(Cirsium),rod ocún (Colchicum L.) a svízel plazivý (Galium aparine). Děhel lesní (Angelica sylvestris) může být pozorován jak na okrajích lesů , tak i na loukách. Na okrajích lesa či podél cest se pak můžeme často setkat s bezem černým (Sambucus nigra) a brslenem evropským (Euonymus europaeus)

Co se týká místní flóry největší skupina jsou motýli. Motýli zde žijící jsou vázáni zejména na okolí rybníků a mokřady. Jedná se o ve vrbinách žijící píďaličku zejkovanou (Anticollix sparsata), pouzdrovníčka (Coleophora zelleriella), vrbkovníčka (Mompha lacteella), vrbkovníčka (Mompha propinquella ), dále je to pak šedokřídlec vrbový (Pterapherapteryx sexalba), který je relativně hojný a je indikátorem 2. stupně a vztyčnořitka vrbová (Clostera anastomosis), která je rovněž indikátorem 2. stupně. Na rákosu můžeme nalézt například motýla s názvem plavokřídlec pobřežní (Leucania obsoleta), který se v Praze vyskytuje ojediněle. Na ostřicích se vyskytuje indikátor 2. stupně žlutavka bahenní (Macrochilo cribrumalis), na topolech pak například jarnice topolová (Orthosia pomleti). Vyskytuje se zde také na sítinách žijící klínovníček stínový (Glyphipterix thrasonella), dále pak v okolí mokřadů žijící lišejníkovec mokřadní (Thumatha senex), jež je indikátorem 2. stupně a v Praze žije pouze na dvou lokalitách či pouze na této lokalitě žijící osenice žlutohnědá (Diarsia florida), která je také indikátorem 2. stupně. Nachází se zde také odvodňováním ohrožená píďalka bahenní (Epirrhoe pupillata), opět indikátor 2. stupně. Mezi lesní druhy patří například skvrnuška lesní (Ethmia quadrillella) - indikátor 2. stupně, obaleč (Epinotia bilunana) vyhledávající světlé lesy, indikátor 2. stupně a naopak stinné lesy vyhledávající zejkovec šeříkový (Apeira syringaria), indikátor 2.stupně. Vysoko v korunách dubů můžeme nalézt stužkonosku úzkoprsou (Catocala). Dále zde můžeme pozorovat také zástupce čeledi krásenkovití (Oecophoridae), makadlovku (Monochroa lutulentella) a vílenku okřehkovou (Cataclysta lemmata). Nejzajímavějším a nejvzácnějším zde žijícím broukem je tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), který je předmětem ochrany navržené evropsky významné lokality Milíčovský les. Jeho výskyt je potvrzen pouze v jednom osluněném dubu na hrázi rybníka Homolka. Díky své poměrně velké velikosti je tesařík obrovský ohrožen ptactvem, larvy jsou napadány mravenci a parazity.Vzácný je také státem chráněný krajník hnědý (Calosoma inquisitor) a ohrožený roháč obecný (Lucanus cervus). Dalšími zde nacházejícími brouky jsou například Drabčík (Atheta arctica), střevlík (Bembidion [Trepanes] gilvipes), střevlíček (Europhilus [Agonum piceum] piceus), střevlík (Stenolophus skrimshiranus), rákosníček (Donacia cinerea), Drabčík (Atheta arctica), řada zástupců nosatcovitých - (Melanapion minimum, Dorytomus dejeani, Barypeithes pellucidus). PP Milíčovský les a rybníky je z hlediska diverzity obojživelníků nejbohatší oblastí z Prahy. Nachází se zde 14-15 druhů obojživelníků. Můžeme zde nalézt silně ohrožené druhy jako čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná ropucha zelená (Bufoviridis), dále pak ohrožené druhy ropucha obecná (Bufo bufo) či skokan ostronosý (Rana arvalis).Dále se zde nachází například skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Pelophylax kl.esculentus) a rosnička zelená (Hyla arborea).

V PP Milíčovský les a rybníky se nachází velké množství ptactva. Z ptactva vázaného na rybniční biotopy je důležitá např. silně ohrožená Volavka bílá (Egretta alba), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), který si staví hnízda v porostech s trvalou vodou, ledňáček říční ( Alcedo atthis), který hnízdí v norách ve stěnách kolem vodních ploch a chřástal vodní (Rallus aquaticus) hnízdící v porostech ostřic. Dále se zde nachází druhy ohrožené jako potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a potápka roháč (Podiceps cristatus), které si staví hnízdo z vodních rostlin či kopřivka obecná (Anas stopera). Kromě těchto ohrožených a silně ohrožených druhů zde můžeme zpozorovat také méně vzácné druhy jako je polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), labuť velká (Cygnus olor), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), která hnízdí v mokřadních porostech, kulík říční (Charadrius dubius) hnízdící na dnech vypuštěných rybníků a lyska černá (Fulica atra), což je jeden z nejpočetnějších vodních ptáků v České republice. Z lesního ptactva je třeba se zmínit o silně ohroženém krahujci obecném (Accipiter nisus), který hnízdí zejména na smrku, ale zvykne si hnízdit i na stromech listnatých. Další silně ohrožený druh je sýček obecný(Athene noctua) hnízdící v dutinách stromů kolem vodních ploch, případně v instalovaných budkách a silně ohrožená je rovněž, žluva hajní (Oriolus obolus). Mezi ohrožené druhy patří jestřáb lesní (Accipiter gentilis) hnízdící především na vysokých jehličnanech, strakapoud velký (Dendrocopos major) sídlící ve starých stromech, slavík obecný (Luscinia megarhynchos) nalézající se především na okrajích lesa, lejsek šedý (Muscicapa striga), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) - hnízdící většinou na rozhraní louky a lesa na větvích bříz, topolů či vrb a hýl rudý (Pyrrhula Pyrrhus) vyhledávající smrkové porosty. Mezi druhy relativně běžné patří dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) - PP patří k místům s jeho nejvyšší denzitou v Praze, lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) hnízdící v dutinách listnatých stromů, popřípadě i v instalovaných budkách, budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), dále pak pěnice pokřovní (Sylvia curruca) vyskytující se zejména na okraji lesa, pěnice slavíková (Sylvia borin) hnízdící v keřích ne výše než jeden metr, rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) hnízdící v dutinách starých stromů, popřípadě v instalovaných budkách, střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), linduška lesní (Anthus trivialit) vyhledávající okraje lesů, strakapoud velký (Dendrocopos major), datel černý (Dryocopus martius) živící se hmyzem z pařezů a kmenů, žluna šedá (Picus canus) a žluna zelená (Picus viridis), které hnízdí v dutinách stromů. Najdeme zde také puštíka obecného (Strix aluco), kukačku obecnou (Cuculus canorus) a na vysokých stromech hnízdící hrdličku zahradní (Streptopelia decaocto), holuba hřivnáče (Columba palumbus) a káně lesní (Buteo buteo). Neopomenutelná je poštolka obecná (Falco tinnunculus), která si nestaví hnízda sama, ale využívá hnízda jiných ptáků, popřípadě různé dutiny a výklenky. Z nelesního ptactva je nutno se zmínit o ohrožené koroptvi polní (Perdix perdix) na jejíž populaci se negativně projevuje zejména intenzivní kosení luk a volné pobíhání psů. Můžeme zde potkat také ohroženého chocholouše obecného (Galerida cristata) nacházejícího se v blízkosti písčitých cest, dále pak čejku chocholatou (Vanellus vanellus) hnízdící na vlhkých loukách, hrdličku divokou (Streptopelia turtur) sídlící v křovinách kolem rybníků, pěvušku modrou (Prunella modularit), cvrčilku zelenou (Locustella naevia), která se vyskytuje na vlhkých nekosených loukách a čejku chocholatou (Vanellus vanellus), která hnízdí rovněž na vlhkých loukách.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%AD%C4%8Dovsk%C3%BD_les_a_rybn%C3%ADky

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%AD%C4%8Dovsk%C3%BD_les_a_rybn%C3%ADky

Dojmy: Velmi zajímavá přírodní památka, o kterou jsem bohužel nenafotil.

Mapa

Fotografie

PP Milíčovský les a rybníky nacházející se v újezdu u Průhonic
PP Milíčovský les a rybníky nacházející se v újezdu u Průhonic
PP Milíčovský les a rybníky nacházející se v újezdu u Průhonic
PP Milíčovský les a rybníky nacházející se v újezdu u Průhonic
×