logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Újezd nad Lesy pomník obětem 2. světové války zaniklá ves Lhota

Újezd nad Lesy - zaniklá ves Hol

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2022

Historie: Vesnice Hol stávala na území dnešního Klánovického lesa (zvaného také Vidrholec) na východ od dnešní pražské části Klánovice. Kdy přesně byla tato ves založena nevím, ale došlo k tomu někdy krátce před rokem 1346. První písemná zmínka o této vsi pochází právě z tohoto roku, kdy v závěti Staroměstského patricije Meinlina Rokycanského je tato ves zmíněná. Tento muž spolu se svým bratrem Václavem od roku 1340 vystupovali jako lokátoři Mladé u Lysé, kterou založili na podobném půdorysu jako tuto ves. Z toho je usuzováno, že tato ves vznikla díky těmto dvěma mužům. Celá ves měla půdorys obdélné návsi, kolem které byly vystavěny jednotlivé usedlosti včetně mohutné a velké stavby, která je přisuzována svým účelem jako rychta. Dále je tato ves zmiňovaná v letech 1349, 1400 a 1408. Poslední zmínka o vsi je z roku 1437, kdy je uváděná jako ves pustá a z tohoto je usuzováno že zanikla v průběhu husitských válek. Tato ves pak již nikdy nebyla obnovena, ačkoliv některé zdroje tvrdí nepodloženě že ano. A proč tak tvrdí uvedu dále. Na jednom z potoků byl totiž v 16. století založen rybník Hol, který měl mohutnou hráz a zatopil většinu původní vsi. V 17. století byl založen na území vsi druhý rybník a to Žák. Z tohoto je usuzováno již od roku 1875 že tato ves se nazývala žák a ves Hol byla na místě rybníku Hol. Tento údaj o vsi Žák je pak uváděn v mnoha historických publikacích. Změna nastala až v letech 2011 – 2013, kdy zde probíhal archeologický průzkum, který vyloučil veškeré pozdější osídlení po roce 1437. Základy původních staveb nejsou odkryté a lze je vysledovat zejména z terénních nerovností. Nejzachovalejší a nejcennější památkou na tomto místě je středověká kamenná studna, která zásobovala vesnici pitnou vodou. Nejvýraznější památkou pak hráze bývalých rybníků, mladších než vesnice sama, které připomínají tak trochu ochranné valy, kterými ale nejsou. Pozůstatky vsi ani hrází nejsou památkově chráněny, přestože bezprostředně na jejím území probíhá (2020) lesní hospodaření - kácení a hustá výsadba zejména borovic.

Zdroj: Zaniklá středověká ves Hol a její plužina - Tomáš Klír, Martin Janovský, Ondřej Malina a Jan Horák

Zdroj: https://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/praha_ujezd_nad_lesy_ves_hol

Zdroj: https://www.praha21.cz/informace/zanikle-vesnice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hol_(Kl%C3%A1novice)

Dojmy: Velmi prastará středověká ves, o které koluje mnoho mýtů a nepravdivých informací.

Mapa

Fotografie

×