logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Troja PP Salabka PP Trojská

Troja - PP Skály v zoologické zahradě

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Skály v zoologické zahradě (v pracovních návrzích Skály v ZOO) je název přírodní památky na jihozápadně orientovaném svahu v zoologické zahradě v městské části Praze-Troji, vyhlášené nařízením Rady hl. m. Prahy s účinností od 1. prosince 2014 o celkové rozloze 1,76 ha. Předpokládá se, že toto území bylo odlesněno již poměrně dávno, na sklonku 19. století byly svahy zalesněny trnovníkem akátem. Tím došlo k podstatnému zmenšení enkláv teplomilné vegetace. Přírodní hodnoty tohoto svahu byly od 80. let poměrně dobře prozkoumané. Po roce 2000 se několik prací zabývalo geologií tohoto území, mimo jiné též v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka a v souvislosti se záměrem rekonstrukce a zpřístupnění cesty vedoucí svahem (tzv. Zakázanky). Návrh na vyhlášení přírodní památky v radě města předložil v roce 2014 radní Lukáš Manhart. Dotčené orgány státní správy vyslovily s předloženým záměrem souhlas, veřejnost ani pražské městské části nevznesly žádné připomínky. Připomínku podal pouze Odbor městského investora – OMI, který vyjádřil obavu o další možnost rozvoje Zoo, a Ministerstvo životního prostředí ČR, podle nějž se návrh nedržel jím doporučené metodiky a obsahoval také několik formulačních vad. Zoologická zahrada hl. m. Prahy v polovině října 2014 vyjádřila s návrhem souhlas. Podle jejího ředitele jsou hranice přírodní památky vymezeny v souladu s Generelem rozvoje a výstavby a vymezení nebude vyžadovat žádné finanční náklady ze strany zoo ani stavební úpravy stávajících objektů dnes ani v budoucnu. Konkrétně jmenoval cestu Zakázanka, cesty pod usedlostí Černohouska, těleso lanové dráhy, domácího terárium plazů a výběh s oplocením u paovcí. Předmětem ochrany je odkryv transgresních sedimentů ordoviku, které spočívají na zvrásněných proterozoických vrstvách ve starém nárazovém břehu Vltavy. Podle plánu péče je odkryv ordoviku je patrný ve dvou oddělených částech – v nižší a střední části svahu (od výběhu kopytníků až k doposud nepřístupné cestě vedoucí středem svahu) a mezi horní stanicí lanovky a expozicí papoušků. Významné geologické odkryvy se nacházejí v místech, které byly narušeny a tím odkryty při stavbách cest a výběhů. Geomorfologicky spadají do okrsků Turská plošina a Zdibská tabule v rámci podcelku Kladenská tabule. Vedlejším předmětem ochrany je výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (bezobratlí, početně významný výskyt plazů, zejména ještěrky zelené) a hodnotná společenstva – skalní vegetace s kostřavou sivou svazu Festucion pallentis. Plán péče uvádí ekosystém 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), a to na ojedinělých výchozech skalek, které nestačily zarůst akátem, dominantním druhem těchto stepí je podle plánu péče nejčastěji kostřava žlábkatá (Festuca rupicola). Plán péče uvádí, že areál ještěrky zelené pokračuje dále směrem do Podhoří. Ochranné pásmo je zřízeno k zabezpečení ochrany přírodní památky před blíže nespecifikovanými rušivými vlivy. Podle plánu péče se biologické důvody ochrany týkají zejména západní části přírodní památky a geologické důvody zejména východní části. Ochranné pásmo je tvořeno méně hodnotnými porosty s výsadbami nepůvodního akátu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1ly_v_zoologick%C3%A9_zahrad%C4%9B_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Mohutné skály, které se tyčí v Pražské zoo.

Mapa

Fotografie

×