logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Přední Kopanina dům čp. 32 kaple sv. Ludmily a Marty

Přední Kopanina - Jezuitský dvůr

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Původně zde byl založený poplužní dvůr spolu s tvrzí snad již někdy ve 13. století, ale můžou být i starší. V průběhu 14. století část této vsi držela kapitula sv. Víta a část s dvorem a tvrzí držely světské ruce. Mezi lety 1363 – 1372 tak patřila Janovi ze Smilovic a Kopaniny. Mezi lety 1386 – 1392 držel tuto část vsi Záviš z Míkovic a Kopaniny. Od roku 1392 do roku 1406 držel tuto ves Václav Šraněk. V roce 1406 převzal tuto ves jeho syn Mikuláš. V roce 1408 je jako majitel zmiňován Jindřich ze Ziegelheimu, který tuto ves s tvrzí v roce 1408 prodal staroměstskému měšťanu Albertu Chotkovi. Právě v roce 1408 je první písemná zmínka o zdejší gotické tvrzi, která se nacházela někdy na území tohoto dvora, ale nevíme přesně kde. V 16. století se majitelem tohoto dvora stal klášter sv. Kateřiny v Novém Městě Pražském, ale již v roce 1543 je v zemských deskách uváděna zdejší tvrz s poplužním dvorem jako opuštěná. V roce 1566 prodal tento klášter dvůr s tvrzí úředníkovi zemských desek Izaiášovi Velíkovi ze Šonova. Tento muž ihned započal s obnovou zdejšího poplužního dvora, ale ten mu byl za stavovské povstání roku 1572 zkonfiskován císařem Maxmiliánem II. a je darován řádu Jezuitů od sv. Klimenta na Starém Městě Pražském. Díky tomu se tento dvůr stal jedním z prvních majetků jezuitského řádu v Čechách. Řád Jezuitů začal ihned obnovovat tento dvůr, což dokládá erb v klenáku průjezdu do dvora, který se vyskytoval na budovách řádu pocházejících ze 16. století. Řád Jezuitů se pustil po konci třicetileté války, kdy došlo ke zpustnutí dvora do kompletní barokní zdejšího dvora. Samotná tvrz však již obnovena nebyla a beze stopy zanikla. Celá barokní obnova probíhala pak v průběhu 2. poloviny 17. století, čímž získal dvůr svou současnou podobu. V roce 1773 ale byl řád Jezuitů z nařízení císaře Josefa II. zrušen a poplužní dvůr se stal majetkem novoměstského konviktu, který nechal původní poplužní dům rozprodat a rozdělit na jednotlivá čísla popisná. Nejzachovalejší částí tohoto dvora je pak přední strana s průjezdem, která je postavená v barokním slohu jako patrová stavba, která je krytá valbovou střechou a momentálně je rozdělena na čp. 21, čp. 1 a čp. 30. Zbytek poplužního dvora následně zanikl ve zdejší zástavbě.

Zdroj: http://www.prednikopanina.cz/wp-content/uploads/2016/04/Predni_Kopanina_v_promenach_casu.pdf

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/jezuitsky-dvur-15724375

Zdroj: hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Krásná a velmi mohutná stavba, která je pozůstatkem velkého poplužního dvora, a také připomínkou zdejšího středověkého panského sídla.

Mapa

Fotografie

×