logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Letňany kaple sv. Kříže pomník obětem světových válek

Letňany - NPP Letiště Letňany

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Národní přírodní památka Letiště Letňany byla ustavena k 1. červnu 2005 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR o vyhlášení Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu sysla obecného na travnaté ploše letiště Praha Letňany a v jeho okolí. Rozloha NPP činí 50,98 ha, ochranné pásmo 18,32 ha. V letech 2005–2010 byl jeho stav populace v Letňanech odhadován na 500 až 600 jedinců. Lokalita tak patřila k jedněm z nejpočetnějších v ČR. Ze zprávy Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2015 však vyplývá, že po roce 2012 došlo k výraznému snížení početnosti kolonie. V roce 2017 byl pozorován pouze jeden exemplář sysla. S ohledem na intenzitu sledování lokality je pravděpodobný výskyt pouze jednoho až dvou jedinců. Maximální odhad 5 syslů je třeba brát jako vyjádření určité míry nejistoty spojené především s velkou rozlohou letiště. Stav populace sysla obecného v NPP Letiště Letňany je kritický a populace se blíží zániku.

Zdroj informací a fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Let%C5%88any_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Národní přírodní památka, která slouží k ochraně ohrožené populace sysla obecného.

Mapa

Fotografie

×