logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Hradčany Staré zámecké schody Strahovská zahrada

Hradčany - Strahovský premonstrátský klášter

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Po roce 1138 se rozhodl Olomoucký biskup Jindřich Zdík myšlenku založit v Praze Klášter, a tak se s pomocí Pražských biskupů a knížete Vladislava II. stalo a roku 1143 byl založen tento klášter. Zde si dovolím citovat část zakládací listiny od Jindřicha Zdíka:

„A protože bylo hodno, aby jako řízením Božím vzrůstala zbožnost řeholních mužů, aby tak, ba ještě více měla v něm vzrůstati řehole svatého života a klášterní dokonalosti, začal jsem v starostlivém rozjímání pátrati, odkud by se takové osoby pro to místo přízni Boží obstaraly. Protože se pak o steinfeldském klášteře rozšířila častá pověst a nás uvědomila, že jak pan probošt, tak všichni bratři pod řeholí svatého Augustina Pánu tam rytěřující i mezi vynikajícími muži toho řádu září jako světla na klenbě nebeské, zatoužil jsem, abych zasloužil dostat z jejich svaté a Bohu milé společnosti opata s konventem, poprosil jsme o ně pana probošta a obdržel jsem je a odevzdal jsem jim s pomocí Boží správu toho místa...“

A tak sem přišli premonstrátští mniši z Vestfálského Steinfeldu a jali se ihned budovat tehdy dřevěný klášter a po něm započala stavba románské baziliky. Tento kostel, či jeho chór byl vybudován již v roce 1149. Následně započala výstavba kamenných budov tohoto kláštera, které byli roku 1182 téměř hotovy. Roku 1178 zde v kostele byl pochován král Vladislav II. Bohužel tento klášter spolu s románskou bazilikou roku 1258 vyhořel a následně byl goticky přestavěn. V této době byla přistavěna ke kostelu kaple sv. Voršily. Další temné doby se dočkal klášter v době husitských válek, kdy byl v roce 1420 vypleněn. Následně tento klášter pozvolna chátral a spíše živořil. Toto období v podstatě trvalo až do konce 16. století. S příchodem opata Jana Lohelia roku 1586 započala renesanční přestavba a obnova tohoto kláštera spolu s bazilikou. Roku 1594 je zde uváděna komunita dvanácti bratří. Když byl roku 1612 Lohelius povýšen na Pražského arcibiskupa, stal se místním opatem Kašpar Questenberg, který navázal na tvorbu svého předchůdce. Za Kašpara byly dokončeny přestavby dolních ambitů prelatury, byl vybudován špitál sv. Anny na Pohořelci a klášterní pivovar. Dále také nechal prodloužit baziliku západním směrem a nechal k ní přistavět kapli Panny Marie Pasovské. Také dokázal, což byl jeho asi největší čin dopravit sem roku 1627 ostatky zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta z Magdeburgu, které se v této bazilice nacházejí dodnes.

Bohužel následně nastalo opět temné období pro tento klášter, a to započalo roku 1648, kdy byl klášter vyrabován Finským plukem Švédského vojska. Během tohoto plenění byla odvezena velká část zdejší knihovny. Po konci třicetileté války započala barokní obnova tohoto kláštera, která se děla za opata Vincence Makariuse Francka. Na přestavbě pracoval architekt Giovanni Domenico Orsi, ale také Jan Baptista Mathey. Celá tato přestavba pokračovala za opata Jeronýma Hirnheima, kdy byl roku 1672 dokončen knihovní sál. Celá tato přestavba pokračovala i během 18. století, ale již v roce 1742 byl poškozen celý tento klášter při bombardování Francouzské armády během obléhání Prahy. Následně byl klášter opět barokně obnoven, a v tomto stavu se dochoval klášter v podstatě do dnes. Právě z doby obnovy pochází množství nádherných detailů tohoto kláštera, jako například sochařská výzdoba hlavního kláštera v bazilice od Ignáce Platzera z roku 1768. Další je třeba výmalba klenby kostela, kterou vymaloval J. W. Neunhertzem v roce 1774. V průběhu 2. poloviny 20. století byl tento klášter násilně rozpuštěn a klášter začal pozvolna chátrat. V roce 1989 se do tohoto kláštera nakonec vrátil řád premonstrátů a započala nákladná rekonstrukce celého areálu. Nakonec jako třešnička na dortu byla dne 6. listopadu 1991 povýšena zdejší bazilika papežem Janem Pavlem II. na basiliku minor.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Strahovsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter

Zdroj: https://www.strahovskyklaster.cz/historie-strahovskeho-klastera

Zdroj: https://www.strahovskyklaster.cz/bazilika-nanebevzeti-panny-marie

Dojmy: Nádherný barokní areál, jehož návštěvu vřele doporučuji.

Mapa

Fotografie

×