logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice PP Jenerálka PP Zlatnice

Dejvice - PP Nad Mlýnem

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Nad mlýnem je přírodní památka ev. č. 271 na území hlavního města Prahy. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je skalní ostroh se zbytky skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy rostlin – význačný krajinný prvek. Tato přírodní památka byla vyhlášena dne 29. dubna 1968 o celkové rozloze 3,89 ha. Co se týká flory, tak se zde vyskytuje česnek šerý horský Allium senescens subsp. Montanum, bělozářka liliovitá Anthericum liliago, hvězdnice zlatovlásek Aster linosyris, zvonek jemný Campanula gentilis, ostřice nízká Carex humilis, skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus, pýr prostřední Elytrigia intermedia, trýzel škardolistý Erysimum crepidifolium, kostřava sivá Festuca pallens, kostřava walliská Festuca valesiaca, kakost krvavý Geranium sanguineum, jestřábník bledý Hieracium schmidtii, nechrastec výběžkatý Jovibarba globifera, strdivka sedmihradská Melica transsilvanica, mochna písečná Potentilla arenaria, mochna přímá Potentilla recta, koniklec luční český Pulsatilla pratensis subsp.nigricans, hrušeň polnička Pyrus pyraster, sesel sivý Seseli osseum, silenka ušnice Silene otitis, kavyl Ivanův Stipa pennata, mateřídouška panonská Thymus pannonicus a mateřídouška časná Thymus praecox. Z fauny obratlovců se zde vyskytují hlavně ještěrka obecná Lacerta agilis, ropucha obecná Bufo bufo, krutihlav obecný Jynx torquilla a veverka obecná Sciurus vulgaris. Bezobratlá fauna zde je pak zastoupena možstvím vzácných druhů, které jsou vázány na stepní biotopy a listnaté lesy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nad_ml%C3%BDnem

Dojmy: Malebná přírodní památky a s výrazným skalním výchozem.

Mapa

Fotografie

×