logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bohnice krucifix PP Bohnické údolí

Bohnice - obelisk obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Během 1. světové války zde byli pohřbíváni i vojáci, kteří zemřeli v porovizorním lazaretu na tyfus. Mezi nimi byli jak Italští zajatci, tak vojáci z Rakouska-Uherska. Celkem zde pak bylo pochováno 2 860 vojáků a z toho jen za rok 1917 jich bylo 1 114. Právě těmto vojákům byl nad jejich masovým hrobem vztyčen tento obelisk, který připomíná jejich smrt a místo posledního odpočinku. Po zrušení hřbitova začal tento obelisk postupně chátrat, a tak byl v době mé návštěvy ve značně zchátralém stavu. O vytvoření tohoto obelisku se zachovala zmínka v pamětní knize duchovní správy Království Českého zemského ústavu pro Choromyslné v Bohnicích:

„Dne 13. ledna 1917 dle nařízení odevzdány k účelům válečným zvony, a mezi nimi i zvon ze hřbitovní kaple ústavní v průměru 38 cm, a ve váze 30 kg. Duchovní správce sám ohledně zvonu žádného podání neučinil, a kdyby byl věděl, že bude udán také tento zvon ze hřbitova ústavního, byl by sám u c. k. vojenského velitelství vymohl, aby zvon zůstal vzhledem k tomu, že pro c. k. vojíny v ústavu zemřelé, bylo na hřbitově ústavním dle přání c. k. polního vrchního kuráta Voneše vyhlédnuto zvláštní prostranné místo pro jejich hroby a ústav sám, připojiv se v čele k dobrodincům, dal uprostřed tohoto místa postaviti obrovský pomník s nápisem: Corpora dant tumulo, sed patriae vitam (Těla jsou dána do hrobu, ale život vlasti). Nahoře v popředí jest hlava Kristova jako Domini pacis, a po straně jsou písmena Alfa a Omega. Návrh na pomník zdarma vyhotovil pan architekt František Thoř z Prahy. A železobetonový pomník sám zdarma zpracoval pan Scrivante z Troje. Ústav pak dodal potřebný materiál. Pomník měl býti vojensky vysvěcen v říjnu minulého roku, ale svěcení oddáleno až na konec května 1917. Vzhledem k stále vzrůstajícímu počtu úmrtí bylo nutno zakročiti u zemské správní komise o bezodkladné rozšíření ústavního hřbitova. Přes všechno namáhání duchovního správce vlekla se stavba zděného a dřevěného plotu při známé váhavosti vrchního inženýra Dvořáka krokem hlemýždím, až konečně v prosinci, a sice dne 15.12.1917, vysvěcen byl ústavní hřbitov vikářem Antonínem Brožem, farářem v Podolí, zároveň byl vysvěcen pomník pro vojíny v ústavu zemřelé a vykonána předepsaná pobožnost za všechny padlé naše hrdiny.“

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohnick%C3%BD_%C3%BAstavn%C3%AD_h%C5%99bitov

Zdroj: https://www.moje-bohnice.cz/mista/ustavni-hrbitov.html

Dojmy: Mohutný obelisk, který je bohužel ve značně sešlém stavu.

Mapa

Fotografie

×