logo prehis.cz Cestování okres Most Jezeří Kaple stará štola Jezeří

Jezeří - NPR Jezerka

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: NPR Jezerka se rozkládá v údolí Vesnického potoka a na hoře Jezeří (706 m n. m.), lidově zvaném Jezerka, po kterém má rezervace své jméno. Na západě je údolí vymezeno horou Jedlová (853 m n. m.), ze severu vrchem Homolka (844 m n. m.), severovýchodně leží Jánský vrch (739 m n. m.) a na východ Jezeří neboli Jezerka. Z jihu se údolí otevírá do Mostecké pánve. Rezervace leží v nadmořské výšce 348–705 metrů. Nejnižší místo je Vesnický potok, který na jihu opouští území rezervace a nejvyšší je vrchol Jezeří. Chráněné území leží asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od obce Vysoká Pec na katastru dnes již zaniklých obcí Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece a Kundratice u Chomutova. Většina území leží v okrese Most, zbytek v okrese Chomutov. Území dnešní rezervace bylo v majetku rodu Lobkoviců, kteří zde v roce 1908 založili oboru určenou k chovu vysoké zvěře. Tím byly zdejší lesy vyloučeny z běžného lesního hospodářství a ponechány téměř přirozenému vývoji. V roce 1969 byla Ministerstvem kultury ČSR vyhlášena státní přírodní rezervace, v roce 1992 se její status změnil na národní přírodní rezervaci. Důvodem ochrany je především zachování nejpřirozenějšího a nejzachovalejšího smíšeného (převážně bukového) porostu ve východní části Krušných hor. V rezervaci se vyskytuje více než dvacet lesních typů. Les je až 250 let starý. Dalším důvodem je ochrana geologických útvarů. Mrazové zvětrávání deformuje skály a vytváří v nich výrazné pukliny a praskliny. Do vyhlášení rezervace zdejší skály využívali horolezci, v současnosti je horolezecká činnost zakázána. Na území rezervace se rovněž nacházejí pozůstatky po historické těžbě stříbrné a železné rudy. V roce 1981 byla v rezervaci zprovozněna 1,8 km dlouhá naučná stezka (tzv. modrá stezka – podle barvy turistické značky, která tudy vedla). Dnes již je tato cesta neudržovaná a zrušená. Na území rezervace vede pouze na vrchol kopce Jezeří odbočka z modře značené stezky z Horního Jiřetína směrem na Lesnou, která jinak vede severně mimo území rezervace. Po jižní straně chráněného území vede žlutě značená stezka od zámku Jezeří do Vysoké Pece. Na území rezervace se smí chodit pouze po značených cestách, jinak je nepřístupná. Rezervaci Jezerka ovlivňuje především těžba v Dole Československé armády, jehož hranice se nalézá pouhých 50 metrů od jižního okraje rezervace. Při sledování vlivu průmyslové činnosti na zdejší rostlinstvo bylo zjištěno, že lesní porost je v původní druhové skladbě schopen účinně čelit vlivům znečištění ovzduší a obnovuje se i přes velké zatížení exhalacemi. Lesy na území rezervace byly ušetřeny větších lidských zásahů až do června 2001, kdy byla vykácena rozsáhlá plocha starého bukového lesa v její centrální části.

Co se týká fauny, tak zde bylo zde napočítáno na 200 druhů květeny. Z lesního porostu zde roste především buk, částečně dub, javor, borovice lesní, jeřáb ptačí a výjimečně smrk. Vskytuje se zde i řada chráněných rostlin jako měsíčnice vytrvalá, oměj vlčí, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlavá, bělozářka liliovitá či koprník štětinolistý. Zvláštností rezervace je výskyt teplomilných rostlin (např. bělozářka liliovitá a dřín obecný), které se jinak vyskytují v Českém středohoří a jinde v Krušných horách nerostou. U fauny v letech 1974–1977 probíhal v rezervaci faunistický výzkum. Bylo zde zaznamenáno 5 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 19 druhů měkkýšů, 63 druhů ptáků a 28 druhů savců. Z tohoto množství je 24 druhů živočichů chráněných, např. zmije obecná, mlok skvrnitý, holub doupňák, krahujec obecný, výr velký, lejsek malý nebo žluva hajní. Na západních svazích se vyskytují daňci, které tu již před rokem 1813 vysadili Lobkovicové. Mufloni zde byli vysazeni v letech 1910 a 1920. Ti se vyskytují zejména ve východní části rezervace. Ze vzácných druhů hmyzu zde byli nalezeni např. tesařík alpský, roháč velký, zlatohlávek zlatý, krajník hnědý a vějířník nápadný.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezerka_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Dojmy: Nádherná krajina, která se nachází u okraje obrovského dolu.

Mapa

Fotografie

×