logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vinaře dům čp. 16

Vinaře - PP Vinařský rybník

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Vinařský rybník je přírodní památka mezi vesnicemi Vinaře a Vidolice v okrese Chomutov. Doba vzniku rybníka je nejasná, ale na mapě z druhého vojenského mapování, které proběhlo v letech 1806–1869, není vyznačen. Až do druhé poloviny dvacátého století rybník nebyl příliš ovlivňován lidskou činností. Teprve v padesátých letech dvacátého století začalo docházet k erozi a splachování půd z okolních polí, a tím k zanášení rybníka. Spolu s půdou se do vody dostávala průmyslová hnojiva, která vedla k silné eutrofizaci rybníka. Chráněné území bylo vyhlášeno okresním národním výborem v Chomutově dne 22. listopadu 1990 jako chráněný přírodní výtvor. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 1509 o celkové rozloze 15,13 ha. V polovině devadesátých let dvacátého století došlo také k velkému zvýšení rybí osádky s nevhodnou druhovou skladbou. Ochranu zimujících a tažných ptáků narušovalo vypouštění polodivokých kachen a odstřel pernaté zvěře místním mysliveckým sdružením Vinaře. Majitelem rybníka byl v devadesátých letech dvacátého století Český rybářský svaz. Vodní plocha rybníka je téměř bez vegetace, ale v pobřežním pásu na ni navazují rákosové porosty, v nichž převládá rákos jižní. Podél břehů a pod hrází rostou jasany, olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix euxina). V podrostu se vyskytují hájové druhy bylin jako je dymnivka dutá (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), orsej jarní (Ficaria verna) a devětsil lékařský (Petasites hybridus), ale převládají kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a bez černý (Sambucus nigra). Z chráněných rostlin je udáván výskyt zvláště chráněné ostřice Hostovy (Carex hostiana DC.), šišáku hrálovitého (Scutellaria hastifolia) a kriticky ohroženého hrachoru trávolistého (Lathyrus nissolia). V mokřadní části roste také orobinec širokolistý (Typha latifolia L.), sítina (Juncus) a ostřice (Carex). Podle staršího plánu péče na období 2009–2018 u Vinařského rybníka žily dva kriticky ohrožené druhy ptáků: 1–2 páry bukače velkého (Botaurus stellaris) a přibližně pět párů strnada zahradního (Emberiza hortulana). Z ohrožených a silně ohrožených druhů obývali příbřežní vegetaci moták pochop (Circus aeruginosus), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka roháč (Podiceps cristatus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal vodní (Rallus aquaticus), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a při podzimní tahové zastávce také kopřivka obecná (Anas strepera), lžičák pestrý (Anas clypeata) a volavka bílá (Ardea alba). Pravidelně zde hnízdí rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a nepravidelně také sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Jako nocoviště lokalitu využívají až tisíce jedinců vlaštovky obecné (Hirundo rustica). V dřevinami porostlém prostoru pod hrází hnízdil moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a zaznamenána byla i žluva hajní (Oriolus oriolus). V době vyhlášení chráněného území na Vinařském rybníce existovala kolonie racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) o velikosti až 500 hnízdících párů, která později zanikla. Mezi další ohrožené a silně ohrožené obratlovce na lokalitě patří ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix) a vydra říční (Lutra lutra), jejíž výskyt byl potvrzen v roce 2013. Z obojživelníků se v příbřežní části rybníka vyskytují kuňka ohnivá (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená a kriticky ohrožený skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vina%C5%99sk%C3%BD_rybn%C3%ADk

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vina%C5%99sk%C3%BD_rybn%C3%ADk

Dojmy: Malebná přírodní památka, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit fotografie.

Mapa

Fotografie

Vinařský rybník ve Vinařích
Vinařský rybník ve Vinařích
Vinařský rybník ve Vinařích
Vinařský rybník ve Vinařích
×