logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vilémov fara pohřební kaple Viléma z Doupova

Vilémov - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Kostel svatého Mikuláše a Jména Panny Marie je římskokatolický kostel zasvěcený svatému Mikulášovi ve Vilémově v okrese Chomutov. Středověký gotický kostel sv. Mikuláše ve Vilémově je doložen již ve 2. polovině 14. století, Kostel byl přestavěn nebo nově postaven v renesančním slohu roku 1612. V té době ve Vilémově převládalo protestantství a působil zde protestantský pastor. Po potlačení stavovského povstání v letech 1618–1620 byl v kraji zahájen proces rekatolizace. Do města se vrátil katolický kněz a 26. srpna 1625 byl kostel vysvěcen kadaňským děkanem. Na počátku 18. století panství patřilo rodu Račínů z Račína. Tehdejší majitel dne 3. září 1711 způsobil požár, při kterém kostel a sousední fara vyhořely. Při požáru shořely i matriky. O obnovu kostela v barokním slohu se v průběhu 18. století zasloužila hraběnka Eleanora Račínová. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války nastalo pro tento kostel období devastace, kdy poměrně značně zchátral. Jedná se o jednolodní stavbu s polygonálním presbytářem orientovaným na východ. Fasáda je členěna lizénami a na jižní straně opěráky. Na rozhraní chrámové lodi a presbytáře přiléhá k severní straně kostela hranolová věž s osmibokým patrem. V jejím přízemí se nachází sakristie a v patře oratoř. Interiér kostela je zaklenutý valenou klenbou a vnitřní stěny lodi jsou členěné pilastry. Nad hlavním vstupem je na západní straně lodi dřevěná kruchta. Většina zařízení je raně barokní a pochází z roku 1673. Na hlavním portálovém oltáři stojí pozdně gotické sochy Madony, svatého Václava a svatého Mikuláše z počátku 16. století, pravděpodobně od Ulricha Creutze. Dva původní boční oltáře jsou zasvěcené Janu Křtitelovi a svatému Františkovi. Další dva oltáře jsou pozdně barokní a zasvěcené ukřižování Ježíše Krista a svatému Janu Nepomuckému. Zdobí je starší barokní sochy z roku 1711. Kazatelna je bohatě zdobená původními plastikami evangelistů a čtyř otců církve. Barokní lavice mají čela zdobená vyřezávanými karyatidami. K dalšímu vybavení patří kamenná křtitelnice s cínovou renesanční mísou z roku 1598, renesanční kamenný epitaf Uršuly z Doupova, barokní sousoší Piety a obrazy svatého Jana Nepomuckého z roku 1727 a Zvěstování Panny Marie z počátku 18. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_a_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(Vil%C3%A9mov)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-mikulase-vilemov

Dojmy: Krásný kostel, který byl v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Mikuláše ve Vilémově
kostel sv. Mikuláše ve Vilémově
kostel sv. Mikuláše ve Vilémově
kostel sv. Mikuláše ve Vilémově
kostel sv. Mikuláše ve Vilémově
kostel sv. Mikuláše ve Vilémově
kostel sv. Mikuláše ve Vilémově
×