logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vinaře Vintířov

Vinařice

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Vinařice (německy Weingarten) jsou bývalou vesnicí, nyní součástí města Jirkov. Nacházejí se v severozápadním okraji města Jirkov. Název vesnice je odvozen ze slova vinařci, tj. malí vinaři. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: in Winarz (1417 a 1449), in Winarziczich (1473), Winarzicze (1542), Winicze (1549), Winarzycze (1561) nebo Weingarten (1623). Tento fakt dokládá, že se v této vesnici pěstovala vinná réva již od nepaměti. První písemná zmínka o Vinařicích pochází z roku 1417 a nachází se v zemských deskách, ve kterých je vesnice uvedena jako součást panství hradu Borek. K němu patřily až do roku 1579, kdy je August z Gersdorfu prodal Linhartovi ze Štampachu, který je připojil ke svému ahníkovskému panství a spravoval je ze statku v Boleboři. Linhartův syn Jan Jindřich, který Vinařice zdědil, se zúčastnil stavovského povstání v letech 1618–1620, za což byl odsouzen ke ztrátě celého majetku. Bolebořský statek i s Vinařicemi poté koupil Jaroslav Bořita z Martinic a od něj jeho zeť Florián Žďárský ze Žďáru. Po třicetileté válce ve vsi podle berní ruly žilo jedenáct chalupníků, kteří měli celkem čtrnáct potahů a chovali sedmnáct krav, osm jalovic, šest ovcí, pět prasat a deset koz. Vlhké počasí v letech 1769–1771 způsobilo velkou neúrodu a nedostatek potravin, který ještě zhoršila nějaká nakažlivá nemoc, na niž ve vsi zemřelo sedm lidí. Podle díla Jaroslava Shallera zroku 1787 ve Vinařicích žilo 93 lidí v dvanácti chalupnických a pěti domkářských usedlostech. Obyvatelé museli ročně odpracovat 1 598 dní roboty na březenském dvoře. Podle tereziánského katastru ve vsi působilo šest tkalců. Roku 1813 do života Vinařic zasáhly napoleonské války. Mezi vsí a Jirkovem se utábořilo ruské vojsko, jehož oddíly vyžadovaly zásobování potravinami. V průběhu devatenáctého století se ve vesnici rozšířilo ovocnářství a úspěšně se zde pěstoval i chmel. Na polích a v sadech mezi stromy se pěstovalo žito, ječmen a oves, dále brambory, jetel a v malém množství luštěniny. V okolí bývaly také lomy, ve kterých se těžila rula používaná jako štěrk nebo jako stavební materiál. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí města Jirkov. Od roku 1882 vedla z Jirkova na Vinařický vrch vycházková cesta a na kopci stávala rozhledna. V roce 1921 přestala tato vesnice jako samostatná ves existovat a byla připojena k městu Jirkov, jehož součástí se stala. Zemědělství, zejména pěstování třešní, bývalo ve Vinařicích výnosné ještě na začátku padesátých let dvacátého století. Po konci 2. světové války byla tato vesnice postižena odsunem původního obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde je uváděno 79 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 45 obyvatel. V roce 1965 západně od vsi vznikla úpravna vody z jirkovské přehrady a roku 1974 byla zahájena výstavba sídliště Vinařická. V jejím důsledku byla zástavba v jižní polovině vsi zbořena. Dle sčítání z roku 2011 v místní části Vinařice žilo jen 22 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vina%C5%99ice_(Jirkov)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se v severozápadní části Jirkova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 3 ve Vinařicích
dům čp. 4 ve Vinařicích
dům čp. 5 ve Vinařicích
dům čp. 6 ve Vinařicích
kaple Panny Marie Pomocné ve Vinařicích
socha Nejsvětější Trojice ve Vinařicích