logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Útočiště Vejprty

Vadkovice

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Vadkovice (německy Wadkowitz) jsou vesnice nacházející se asi 4 km na západ od Chban. Název vesnice je odvozen ze jména Vadek ve významu ves lidí Vadkových. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: in villa Wadkowiczich (1384), Watkowitz nebo Odporovice (1598), Vokovice (1654), Wakowitz (1787 a 1846). Vesnice je poprvé zmíněna v přídomku rytíře Petra z Watzowitz, který je uveden jako svědek na darovací listině z roku 1295, kterou chomutovská komenda získala ves Otvice. V dalších historických pramenech jsou Vadkovice uvedeny jen v podobě stručných zmínek, které dokládají pouhou existenci vesnice. Je možné, že se k nim vztahuje zmínka o vsi Radkovice, která patřila městu Kadaň, uvedená v privilegiu vydaném roku 1367 císařem Karlem IV. Podle berní ruly z roku 1654 patřila vesnice v době po třicetileté válce jako šosovní dvůr městu Kadani, které ji spravovalo prostřednictvím svého milžanského statku. Tehdy v ní žili čtyři sedláci a dva chalupníci, z nichž jeden provozoval hospodu. Sedláci měli patnáct potahů a chovali dohromady pět krav, dvanáct jalovic, 43 ovcí, 26 prasat a čtyři kozy. Chudší chalupníci měli jen dvě krávy, jednu jalovici, pět prasat a dvě kozy. Kromě chovu dobytka pěstovali především pšenici. K Milžanům Vadkovice náležely až do roku 1675, kdy z nich byl vytvořen samostatný statek, ale v roce 1727 se k Milžanům opět vrátily. Podle tereziánského katastru patřila vesnice kadaňskému Bratrstvu svatého Růžence. Z řemeslníků tehdy ve vsi provozovali živnost tesař, krejčí a mlynář. Za císaře Josefa II. bylo Bratrstvo zrušeno a vesnici v roce 1786 koupil hrabě František Xaver z Auersperku, ale brzy ji znovu prodal kadaňskému měšťanovi Antonínu Rothovi. V držení vesnice se poté až do zrušení poddanství vystřídala řada dalších měšťanů. Cena hospodářského dvora dosáhla v dražbě roku 1860 nebo 1861 50 tisíc zlatých. Koupil jej pan Stöckl z Prahy, ale od konce šedesátých let devatenáctého století se majitelé dvora znovu často střídali. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. Století se tato vesnice stala součástí obce Soběsuky. Na začátku dvacátého století ve vsi fungovala kromě velkostatku také cihelna. Po druhé světové válce bylo vysídleno původní obyvatelstvo a dosídleni obyvatelé z vnitrozemí, což vedlo k poklesu počtu obyvatel vesnice na jednu třetinu předválečného stavu. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 134 obyvatel a v roce 1950 zde žilo již jen 40 obyvatel. V roce 1950 se tato ves stala součástí obce Vikletice a v roce 1961 se stala součástí obce Chbany, kam spadá do současnosti. Dochovanou podobu Vadkovic výrazně ovlivnila výstavba vodní nádrže Nechranice. V polovině osmdesátých let bylo rozhodnuto změnit Vadkovice na rekreační oblast. Značná část původní zástavby včetně velkého zemědělského dvora s letohrádkem byla zbořena a místo nich vznikla rozsáhlá kolonie rekreačních chat. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 50 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vadkovice_(Chbany)

Dojmy: Větší vesnice, nacházející se západně od Chban, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 7 ve Vadkovicích
socha sv. Jana Nepomuckého ve Vadkovicích