logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Údlice pomník Rudoarmějců radnice

Údlice - PP Údlické doubí

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Údlické doubí je přírodní památka ev. č. 5761 asi 1,5 km severně od obce Údlice v okrese Chomutov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Chráněné území má přibližně elipsovitý tvar o rozměrech asi 850 m (směr západ–východ) krát 650 m (sever–jih) a rozlohu asi 43,8 ha. Hranice jsou přibližně určeny hranicí lesa. Hlavním důvodem vyhlášení chráněného území je výskyt ohroženého živočišného druhu roháče obecného (Lucanus cervus) a podpora jeho populace. Kromě roháče se zde vyskytují další zástupci hmyzu jako kousavec páskovaný nebo krajník hnědý a rostlin (lilie zlatohlávek, prvosenka jarní, locika dubová, černýš hřebenitý nebo jetel alpínský).Geologicky leží území v Českém masivu. Podloží zde tvoří neogénní sedimenty složené z písků, štěrků, jílů a uhelných slojí původem ze středního až spodního miocénu. S nadmořskou výškou 367 m n. m. je Údlické doubí význačným bodem geomorfologického okrsku Jirkovské pánve. V geomorfologickém členění vyšších úrovní spadá do Krušnohorské subprovincie, konkrétně do Podkrušnohorské oblasti, celek Mostecká pánev a podcelek Chomutovsko-teplická pánev. Pro ni jsou charakteristická široce rozevřená údolí s mírnými svahy a reliéf náplavových kuželů a údolních niv. Samotné návrší je plochá nesouměrná kupa na miocenních sedimentech s plochým vrcholem a příkřejšími svahy na západě a na jihu. Z půd převažují pelozemě na západním a východním okraji doplněné smonicemi. Údlické doubí je přístupné po silnici III/25124 z Údlic do Otvic, která vede po jeho východní straně. Z ní odbočuje lesní cesta ke středu území, kde stojí objekt vodárny. Další lesní cesta vede podél severního okraje lesa. Na jižním okraji se nachází zahrádkářská kolonie.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adlick%C3%A9_doub%C3%AD

Dojmy: Krásný dubový les, kde jen bohužel nemněl štěstí na nález roháče.

Mapa

Fotografie

PP Údlické doubí v Údlicích
PP Údlické doubí v Údlicích
PP Údlické doubí v Údlicích
PP Údlické doubí v Údlicích
PP Údlické doubí v Údlicích
×