logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Rokle Sedlec u Radonic

Roztyly

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Roztyly (německy Rostial) jsou malá vesnice nacházející se asi 1 kilometr na sever od Chban. Název vesnic je odvozen ze spojení ves lidí roztylých. Přídavné jméno roztylý znamená roztučnělý. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Rozdel (1185), Rozstil (1195), in Roztile (1415), in villis Roztylech… (1489) nebo Rostial (1787 a 1846). Archeologické výzkumy v prostoru pískoven u Soběsuk a později i u Roztyl dokládají osídlení okolní krajiny od pozdní doby kamenné v době 3700–3100 let před naším letopočtem. Při archeologickém výzkumu sídliště z mladší a pozdní doby bronzové byl u Roztyl v roce 1996 odkryt a částečně prozkoumán nejspíše kultovní objekt štítarské kultury s pohřbem koně. Nalezené lidské kosti dokládají existenci rituálního kanibalismu. První písemná zmínka o Roztylech pochází z roku 1185, kdy vesnice patřila valdsaskému klášteru a papež Lucius III. ji vzal, spolu s dalším klášterním majetkem, pod svou ochranu. Další zprávy pochází až z přelomu čtrnáctého a patnáctého století, kdy část vesnice vlastnili žatečtí měšťané. Jejich podíl připadl jako odúmrť králi Václavovi IV., ale příbuzní původních majitelů se o majetek soudili a spor v roce 1415 vyhráli. V průběhu patnáctého století se majitelem vesnice stal Jindřich z Kladna, který v roce 1489 zemřel. Vesnice opět připadla panovníkovi, ale odúmrť opět napadla Jindřichova sestra Regina. Svá práva však přenechala městu Žatci. Dalším majitelem vesnice byl na konci patnáctého století Bohuslav Chotek z Vojnína. Po něm se vlastníky stali Fictumové, jejichž rodu Roztyly patřily až do roku 1541, kdy je od nich koupil kadaňský měšťan Kryštof Zedlitzer ze Zedlic. Jeho potomci vesnici vlastnili až do počátku třicetileté války, kdy jim byla za účast na stavovském povstání zabavena. Důvodem byla účast Adama Zedlitzera při tažení stavovského vojska do Dolních Rakous. Je však možné, že byl rodině majetek vrácen, protože podle berní ruly z roku 1654 patřilo panství Roztyly sirotkům Cetlerovským. Ve vsi tehdy žili tři sedláci, kteří dohromady chovali deset krav, osmnáct jalovic, 26 ovcí, 42 prasat a šest koz. K panství patřil také jeden sedlák v Čermníkách a čtyři chalupníci v Úhošťanech. Kadaňským měšťanům poté vesnice patřila až do roku 1848. Město zdejší šosovní dvory spravovalo prostřednictvím svého milžanského statku. Podle Johanna Gottfrieda Sommera v roce 1846 ve vsi žilo 21 obyvatel v šesti domech. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Přeskaky. Po druhé světové válce byli vysídleni němečtí obyvatelé a jejich domy přidělovala místní správní komise novým přistěhovalcům. To mělo za následek, že zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 58 obyvatel, tak v roce 1950 již jen 35 obyvatel. V roce 1950 se tato vesnice stala součástí obce Chbany, kam patří do současnosti. Bylo založeno jednotné zemědělské družstvo, ale už v roce 1951 se s dluhem ve výši 300 tisíc korun sloučilo s družstvem ve Chbanech. O devět let později zaniklo i to, a stalo se součástí státního statku Poláky. V roce 1982 se ve vesnici natáčely některé záběry filmu Yentl, který režírovala Barbra Streisandová. V souvislosti s tím byly opraveny střechy budov a elektrické vedení přesunuto pod zem. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 9 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztyly_(Chbany)

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se severně od Chban, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 3 v Roztylech
kaple sv. Markéty v Roztylech