logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Lužný smírčí kříž 0781

Lužný - PP Louka vstavačů u Černýše

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Louka vstavačů u Černýše je přírodní památka na břehu Hučivého potoka na severním okraji vesnice Lužný u Perštejna. Až do první poloviny dvacátého století prostor chráněného území sloužil jako pravidelně kosená louka nebo pastvina. Poté zůstal ležet ladem a začal zarůstat dřevinami, zejména olší lepkavou. Kosení bylo omezeno a severovýchodní část začala být hnojena vypouštěním močůvky a vyvážením kejdy. Tento, pro původní společenstva, nevhodný způsob hospodaření byl opuštěn až po vyhlášení zvláště chráněného území. Chráněné území vyhlásil okresní národní výbor v Chomutově dne 1. prosince 1989 jako chráněný přírodní výtvor. Ve stejné kategorii bylo okresním úřadem území vyhlášeno znovu 27. dubna 1990 a jako přírodní památka dne 18. ledna 2000. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 1506. Spravuje ji Krajský úřad Ústeckého kraje. Přírodní památka s rozlohou 1,1127 hektarů se nachází v katastrálním území Černýš na severním okraji Doupovských hor v nadmořské výšce 315–323 metrů. Je součástí rozsáhlé evropsky významné lokality Doupovské hory (125,85 km²) a ptačí oblasti Doupovské hory s celkovou rozlohou 631,17 km². Předmětem ochrany je podmáčená louka s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Asi třetinu území však tvoří podmáčená olšina s převládající olší lepkavou. V olšině na břehu potoka rostou v keřovém patru střemcha hroznovitá (Prunus padus) a bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patru se vyskytují zejména sasanka hajní (Anemone nemorosa), krabilice chlupatá (Chaerophyllum cicutaria), orsej jarní (Ficaria verna), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a devětsil lékařský (Petasites hybridus). V severní části louky dominují pcháč šedý (Cirsium canum), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), tužebník jilmový a přeslička bahenní (Equisetum palustre). Směrem k jihu se druhová pestrost snižuje a objevují se porosty trsnatých ostřic a vysokostébelnatých trav. Hlavními ohroženými druhy rostlin jsou stabilní populace prstnatce májového a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), které se soustřeďují v severní části louky. Velikost populace prstnatce májového se pohybuje ve stovkách jedinců, zatímco populace upolínu nejvyššího je menší a více kolísá. K dalším význačným druhům rostlin na louce patří kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), ostřice prosová (Carex panicea), ostřice trsnatá (Carex cespitosa), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), prvosenka vyšší (Primula elatior) a kříženec pcháče šedého a bahenního.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Louka_vstava%C4%8D%C5%AF_u_%C4%8Cern%C3%BD%C5%A1e

Dojmy: Přírodní památka, kde když jsem byl bohužel mnoho nekvetlo.

Mapa

Fotografie

PP Louka vstavačů u Černýše u Lužného
PP Louka vstavačů u Černýše u Lužného
×