logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kovářská Krásný Dvoreček

Krásná Lípa

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Krásná Lípa (německy Schönlind) je malá vesnice nacházející se asi 5 kilometrů severozápadně od Chomutova. Okolí vesnice bylo osídleno již v době bronzové, což dokládají nálezy keramických střepů z období knovízské kultury v okolí vrchu Hůrka. Počátky vesnice jsou nejasné. Je však pravděpodobné, že byla součástí tzv. Křimovského újezdu, protože způsob založení byl stejný jako u ostatních vesnic, jejichž plužiny nevykazují nepravidelnosti způsobené pozdějším založením. Celá vesnice nebo její část se po jejím založení dostala do majetku pánů z Alamsdorfu. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1359 (někdy se uvádí také rok 1312), kdy bratři Hanuš a Huk z Alamsdorfu prodali mimo jiné platy z Krásné Lípy chomutovskému měšťanovi Hanku Plaubnerovi za 32 kop pražských grošů, který je někdy poté prodal řádu německých rytířů z chomutovské komendy. V řádových majetkových knihách se vesnice objevuje v letech 1382–1393. Alamsdorfům patřily platy ze tří usedlostí ještě v roce 1363, ale nejpozději v roce 1381 se Fricolt z Alamsdorfu zřekl za 420 kop grošů práv na Březenec se vším příslušenstvím ve prospěch řádu německých rytířů. Přestože jiné vesnice nejsou v listině uvedeny, je vzhledem k vysoké kupní částce pravděpodobné, že zmíněné příslušenství zahrnovalo i Krásnou Lípu. Vesnici spravoval rychtář, který sídlil na rychtě v Domině. Od konce čtrnáctého století se celá vesnice stala součástí chomutovského panství. Když se Chomutov v roce 1605 vykoupil z poddanství, získal do svého vlastnictví jedenáct vesnic, ze kterých vytvořil městský statek spravovaný právě z Krásné Lípy. Ve vesnici tehdy žilo jedenáct poddaných. Po bitvě na Bílé hoře byl za účast na stavovském povstání městský majetek zabaven královskou komorou a v letech 1621–1627 dostali Krásnou Lípu do zástavy Jaroslav Bořita z Martinic a Jan ze Stahlu. Potom se však vesnice vrátila městu a u jeho panství zůstala až do zrušení poddanství. Třicetiletá válka vesnici pravděpodobně negativně zasáhla, ale podrobnější informace nejsou k dispozici. Podle Berní ruly z roku 1654 ve vsi stály dvě pusté usedlosti a žilo v ní osm sedláků a jeden chalupník, kteří dohromady vlastnili 22 potahů, 24 krav, 22 jalovic, tři prasata a dvacet koz. Obyvatelé poskytovali přípřeže formanům, kteří zdolávali příkré stoupání na úbočí Krušných hor, a jeden ze sedláků provozoval šenk. V roce 1748 je zmíněna kovárna. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Na konci devatenáctého století bylo v Krásné Lípě hlavním způsobem obživy pěstování brambor, ovsa a žita, ječmene a chov dobytka. Kromě toho zde fungovaly dvě hospody, obchod a pracovali tu truhlář, tesař a dva zedníci. V roce 1930 zde žilo celkem 165 obyvatel. Následně ale přišla 2. světová války a odsun německého obyvatelstva. Díky tomu byly sem dosídleni obyvatelé z vnitrozemí a počet obyvatel tak byl roku 1950 jen 54. V roce 1961 přišla o svou samostatnost a stala se součástí obce Křímov, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 101 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_L%C3%ADpa_(K%C5%99imov)

Dojmy: Maličká vesnice, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je pár zajímavostí, které jsem bohužel nenafotil já.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 10 v Krásné Lípě
dům čp. 11 v Krásné Lípě
PP Krásná Lípa v Krásné Lípě