logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Ciboušov NPP Ciboušov

Ciboušov - NPP Doupňák

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Doupňák je národní přírodní památka v Krušných horách. Nachází se ve vrcholové části Holubího vrchu severně od Klášterce nad Ohří v okrese Chomutov. Důvodem jejího zřízení je mineralogické naleziště odrůd křemene – ametystu a jaspisu. Okolní krajina byla využívána snad už ve čtrnáctém až šestnáctém, ale prokazatelně od konce osmnáctého století, k zemědělství. Ve čtrnáctém století byla zahájena těžba polodrahokamů, zejména ametystů a jaspisů, které byly použity k výzdobě kaple svatého Václava ve Svatovítské katedrále, kaple svatého Kříže na Karlštejně nebo v kapli hradu Tangermünde u Magdeburku. Intenzivní těžba minerálů probíhala zejména v devatenáctém století, ale později naleziště upadlo v zapomnění a znovu bylo objeveno v osmdesátých letech dvacátého století. Chráněné území poprvé vyhlásil okresní národní výbor v Chomutově dne 9. září 1983 o celkové rozloze 13,67 ha jako státem chráněnou přírodní památku. Ta byla ve stejné kategorii znovu vyhlášena 27. dubna 1990 a naposledy ministerstvem životního prostředí dne 1. srpna 2014. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod číslem 812 a spravuje ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. Geologické podloží tvoří horniny krušnohorského krystalinika ze svrchního proterozoika až spodního paleozoika. Konkrétní horninou na Holubím vrchu je drobnozrnná až středně zrnitá muskovitická a dvojslídná ortorula. Zdrojem minerálů je hydrotermální křemenná žíla, která pronikla tělesem horniny, ale nevystupuje na povrch. Její úlomky byly v minulosti vysbírány ze zaniklých polí a přemístěny na snosy rulových balvanů. Hlavním minerálem je hematitický křemen – jaspis a ametyst.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doup%C5%88%C3%A1k

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doup%C5%88%C3%A1k

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, kterou jsem bohužel nenafotil pro nedostatek času.

Mapa

Fotografie

NPP Doupňák v Ciboušově
NPP Doupňák v Ciboušově
NPP Doupňák v Ciboušově
NPP Doupňák v Ciboušově
×