logo prehis.cz Cestování okres Cheb Prameny NPP Upolínová louka pod Křížky PR Vlček

Prameny - PR Mokřady pod Vlčkem

Informace

Navštíveno: 25. 12. 2018

Historie: Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem, která byla založena v roce 1995, je jedním z největších a nejlépe zachovalých komplexů nelesních mokřadů ve střední části Slavkovského lesa, s rozlohou 40,86 ha. Nachází se na hranici mezi Slavkovským lesem a Tepelskou vrchovinou. Geologie tohoto území je tvořena horninami mariánskolázeňského metabazitového komplexu, především amfibolity, a na jižním okraji jsou hadcové sutě z vyššího hřebene Vlčku. To znamená, že voda, která odtéká ze svahu Vlčku, stejně jako voda pramenící na místě, je silně obohacena hořečnatými ionty z hadců, což ovlivňuje místní vegetaci. Díky své krajinářské hodnotě a množství chráněných a vzácných druhů cévnatých rostlin je tato lokalita jednou z nejvýznamnějších mokřadních lokalit v západních Čechách.

Ve východní části rezervace se nachází několik malých rybníčků s nejcennějšími slatinnými společenstvy. Východně od nich jsou mofety (výrony plynů). Tyto rybníčky byly na začátku 20. století využívány jako sádky na pstruhy pro blízkou výletní restauraci Wolfstein, která zanikla po druhé světové válce. Chráněné území je pramennou oblastí pravostranného bezejmenného přítoku Pramenského potoka.

Tato lokalita je jednou z botanicky nejpestřejších mozaik mokřadních společenstev v rámci celé České republiky. Nejcennější vegetační oblasti zahrnují drobné pramenné deprese s hladinou vody stagnující při povrchu půdy a také svahové slatiniště s rákosem. Několik malých vodních ploch a drobné potůčky poskytují mnoho různorodých stanovišť s vysokou druhovou diverzitou.

Asi nejvzácnější rostlinou je zde kriticky ohrožená ostřice dvoudomá (Carex dioica), která ve Slavkovském lese roste jen na dvou lokalitách. Tou druhou lokalitou, kde byla tato rostlina objevena v roce 2006, jsou Jankovice na Tepelsku. Ze silně ohrožených a ohrožených rostlin rostou na území prha arnika (Arnica Montana), korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia,) bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), vřesovec pleťový (Erica carnea), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), všivec bahenní (Pedicularis palustris), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium).Ten nebyl zařazen mezi hlavní předměty ochrany, protože jeho výskytu význam v území je okrajový a populace málo početná. V tůních žije zbytková populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus), dále potom čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan krátkonohý (Rana lessonae). Z ptáků na území hnízdí chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Traduje se, že se zde nacházejí tokaniště vzácného tetřívka obecného (Tetrao tetrix), ten však již ze Slavkovského lesa téměř vymizel a na lokalitě nebyl nově potvrzen.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mok%C5%99ady_pod_Vl%C4%8Dkem

Dojmy: Malebná krajina plná mokřadů, na které upozorňoval roztátý sníh.

Mapa

Fotografie

PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
PR Mokřady pod Vlčkem v Pramenech
×