Maroltov - Tvrziště

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Na počátku 21. století bylo shodou náhod objeveno tvrziště, které je jedno z nejlépe zachovaných tvrzišť v Karlovarském okrese. Toto tvrziště bylo objeveno při srovnávání starých císařských map z roku 1842. V těchto mapách bylo právě vidět že byli zachované ještě zbytky valu této pevnosti, který byl natolik zachovaný, že tvořil hranici parcely ze všech stran. Zde si dovolím citovat popis tvrziště a lokality:

„Tvrziště má pravidelný, kruhový tvar, největší šířka dosahuje cca 43 m včetně příkopu a zbytku vnějšího valu. Nejvýraznější je celý útvar na východní a jižní straně, kde je dobře patrný i příkop z části zaplněný vodou, v šířce cca 6 m. Pro zadržení vody je v severovýchodní část příkopu upravena jako rybníček s hrázkou, kolmou na střední část tvrziště. Tvrziště je dobře dochováno, využíváno extenzivně jako sad a není tedy, doufejme, bezprostředně ohroženo. Jak je z dosavadního zjištění zřejmé, jedná se o typický příklad drobného opevněného středověkého objektu existujícího ve vazbě na přímé sídelní a hospodářské zázemí. Celý areál sídla příslušníka společenské elity pravděpodobně zahrnoval celou jižní stranu návsi, vlastní dvůr byl umístěn zřejmě před opevněním při návsi. Nelze vyloučit, že také zbytek z kamene vyzděného domu na bývalé parcele č. 15 má starší, tedy příkladně raně novověký původ. Celý areál vyžaduje další podrobnější průzkum, zaměření a průzkum archivních pramenů. “

Dodnes se ale díky tomu že se nedochovali záznamy můžeme jen domnívat, kdo tuto tvrz postavil. Jsou tu dvě varianty. První varianta bere v potaz, že by mohla být založena nějakým šlechticem, který byl manem Doksanského kláštera anebo působil v jeho službách, či mohla spadat do Vojkovického újezdu. Druhá varianta je že zdejší tvrz založil nějaký z Loketských manů. Ať tak či onak, tvrz byla založena pravděpodobně někdy ve 13. – 14. století.

Zdroj: https://www.yumpu.com/xx/document/view/17605261/s1-10-evida/2

Dojmy: Sice se tvrziště nachází na oploceném soukromém pozemku, ale je i kásně zřetelné od silnice na Květnovou.

Mapa

a

Fotografie

×