Luka - zámek Luka

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Původně na tomto místě byla vystavěna gotická tvrz již někdy na počátku 13. století. První písemná zmínka o této tvrzi pochází z roku 1239 kdy na ní seděl zeman Václav z Luk. V průběhu 2. poloviny 13. století zde byl vystavěn manský statek, který náležel manskou poviností hradu Hungerberg. Ve 2. polovině 14. století byly zdejší statky rozděleny na dvě části, které držel jistý Protiva a Svach z Luk. V roce 1378 zakoupil zdejší statky od obou mužů Boreš V. z Rýzmburka a podřídil je v léno hradům Žlutice a Bečov. Na jednom statku seděl v roce 1403 Protiva a poté v letech 1415 – 1435 Zbyněk z Hořesedel. Na druhém statku byl v roce 1403 Kadolt z Luk, po něm v letech 1415 – 1428 Nevlas z Valče a po něm v letech 1430 – 1455 Vaněk z Vtelné řečený Žid. Někdy v 2. polovině 15. – 1. polovině 16. století získali zdejší panství Steinbachové ze Steinbachu. Po smrti tehdejšího majitele Mikuláše Steinbacha ze Steinbachu převzali toto panství jeho synové Kryštof a Volf, ti si panství roku 1523 rozdělili Kryštof získal Luka a Volf ves Verušičky. Po smrti Volfa ze Steinbachu se v roce 1557 jeho bratr zmocnil statku Verušičky, který měl získat po právu Volfův syn Bernard. Krátce po tom zemřel Bernard a jeho sestra Zuzana, přežila jen jejich sestra Anna, ta za nedlouho začala se svým strýcem boj o majetek Verušičky, kdy roku 1560 získala alespoň část majetku, nakonec i zbytek Verušiček. Když Kryštof zemřel zdejší panství roku 1568 zdědili jeho synové Mikuláš a Volf Adam. V průběhu 16. století byla zdejší tvrz přestavěna a rozšířena na renesanční trojkřídlou tvrz, která je prvně zmíněná roku 1577. Při dělení majetku roku 1579 získal obec Luka Mikuláš zatím co jeho bratr Volf Adam získal Stroupeč. Roku 1584 Mikuláš zemřel a panství Luka tak odkázal své manželce Markétě, od ní získali Luka Mikulášovi synovci Abraham, Kryštof a Adam Steinbachové ze Steinbachu. Ti prodali roku 1588 zdejší panství Janu Jindřichu Prollhoferovi z Purkersdorfu.

Jan Jindřich ale roku 1604 zemřel, a tak převzal zdejší panství jeho syn Fabian Sebastian, ten vyměnil roku 1608 tvrz Týn včetně části Údrče se Štěpánem Šlikem za tvrz Verušičky a tvrz Týniště, čímž připojil Verušičky opět k panství Luka. Po smrti Fabiana roku 1612 spravovala zdejší panství vdova Anna Kateřina rozená ze Stensdorfu ta se provdala za Volfa Lochnera z Paliče. V roce 1620 se po dovršení plnoletosti ujal panství dědic Jan Jindřich Lochner z Paliče. Když Jan Jindřich zemřel získala toto panství jeho dcera Anna Barbora, která se vdala za Volfganga Libštejnského z Kolovrat. Někdy v době kolem roku 1660 nechal Volfgang přestavět zdejší renesanční tvrz na raně barokní zámek. Po smrti Volfganga se roku 1676 ujal panství jeho syn Antonín Jan Friedrich Libštejnský z Kolovrat. Když Antonínův bratr Leopold Antonín Edmund dospěl došlo roku 1682 na dělení majetku, Antonín Jan si ponechal Luka a jeho bratru Leopoldu Antonínovi připadli Verušičky. Po smrti Antonína Friedricha připadly Luka v roce 1699 jeho ještě nezletilému synovi Václavu Ferdinandu Libštejnskému z Kolovrat, který ale panství velmi zadlužil a roku 1709 o panství přišel. Toho roku je poprvé přímo zmiňován zdejší zámek. V roce 1711 byl celý majetek rozprodáván a Luka tak získal Václav Ignác Deym, po němž přešel majetek na Kryštofa Vojtěcha Putze z Breitenbachu. Poté získali zámek jeho synové Václav Leopold a František Antonín, po nich získal panství František Xavier Putz z Breitenbachu. František dne 24. června 1758 odkoupil panství Verušičky od Marie Alžběty Kfelířové za 55 000 zlatých a tím připojil Verušičky opět k panství Luka. František roku 1774 prodal celé panství hraběti Františku Antonínovi Nosticovi. Nosticové celé Lucké a Verušické panství sjednotili a připojili k nim Týniště, které patřilo původně Žlutickým Kokořovcům. V roce 1798 prodal hrabě Friedrich Nostic zdejší panství Kašparu Friedrichu Josefovi z Overschie, po kterém se o majetek staral jeho syn Renatus, poté Alexandrina a nakonec Renatus. Roku 1810 získal zdejší panství Karel z Thysebaertu, po kterém zde byl jeho syn Augustin. Od Augustina zakoupil panství Luka malostranský měšťan Jan Antonín Hladík a dal jej své neteři Antonii z Neubergu spolu s Vilémem z Neubergu. V průběhu 19. století získal zámek díky přístavbě západního křídla svou současnou podobu. V roce 1878 zakoupily zdejší panství František Wilhelm a August Gutt, ti dne 21. dubna 1884 osamostatnili Verušičky a dali je manželům Josefu a Vilhelmíně Hetzelovým z Helldorgu. Roku 1905 bylo panství Luka postupně rozparcelováno a následně se na zámku vystřídalo několik majitelů. Před 2. světovou válkou byla budova zámku využívána jako škola. V roce 1945 byl zámek zestátněn a začal chátrat, tento trend se udržoval až do 90. let 20. století, kdy byl zámek vrácen v restitucích potomkům původních majitelů. V té době byla zrekonstruována ohradní zeď zámku. Nadále se ale se zámkem bohužel nic nedělo, tak pokračovalo jeho chátrání až se dostal do havarijního stavu díky zatékání střechou a borcení krovů.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/luka-zamek

Dojmy: Krásný zámek, který ale bohužel podléhá svému osudu.

Mapa

a

Fotografie

×