Podlesice - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Farní kostel byl v Podlesicích postaven už před rokem 1375 v gotickém slohu. Roku 1514 získal Podlesice Opl z Fictumu a zahájil jeho pozdně gotickou přestavbu, ze které se dochovala zejména věž. V předbělohorském období zde působil protestantský farář. Roku 1623 zanikla zdejší fara a kostel byl jako filiální připojen k Vilémovu. Farnost v Podlesicích byla obnovena až roku 1723. Velkou přestavbou v barokním slohu kostel prošel roku 1701 na náklady rytíře Jana Františka Golče podle plánů pro mě neznámého autora a další úpravy interiéru proběhly ve druhé polovině 18. století. K menším úpravám došlo v letech 1910, 1938 a naposledy v roce 1996, kdy byl kostel rekonstruován. Do obdélné kostelní lodi se vstupuje malou předsazenou předsíní. Průčelí kostela je zdobeno čtyřmi pilastry s římsovými hlavicemi, které nesou štít s trojúhelníkovým nástavcem. Samotná loď je členěná třemi pilíři u obou bočních stěn. Pilíře protilehlých stran jsou spojené oblouky a vytvářejí falešné boční kaple. Nad hlavním vstupem do lodi se nachází oratoř přístupná točitým schodištěm v severozápadním rohu lodi. Na východní straně loď ukončuje presbytář s trojbokým závěrem zaklenutým klášterní klenbou. Z presbytáře vede vstup do sakristie vybudované v přízemí gotické věže a zaklenuté jedním polem křížové klenby, na jejímž svorníku je erb rodu Fictumů. Gotická věž je postavena na čtvercovém půdorysu s rozměry 7,5 × 7,5 m a v přízemí má 1,5 m silné zdi. Přístupná je po vnějším dřevěném schodišti dveřmi v prvním patře. První a druhé patro jsou osvětlena střílnami v osách zdí. Střílny ve třetím patře byly s výjimkou jedné zazděny a nahrazeny lomenými okny. V kostele se nachází hlavní portálový oltář ze druhé poloviny 17. století. U pilířů prostředního oblouku jsou oltáře Panny Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně z období kolem roku 1700. Dále jsou v lodi boční oltáře svatého Jana Nepomuckého a svatého Kříže. Kazatelna ze 17. století je zdobená malovanými figurálními motivy. Uvnitř kostela stojí sochy svatého Josefa, svaté Anny Samotřetí a Panny Marie Immaculaty. Ve věžní zvonici jsou dva zvony z let 1489 a 1524.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_(Podlesice)

Dojmy: Krásný barokní kostel se zachovanou původní gotickou věží.

Mapa

a

Fotografie

×