Háj - Vápenka

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Historická vápenka v krušnohorských lesích je zřícenina závodu na výrobu vápna z poloviny 19. století. Spolu s přilehlým lomem se nachází v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Vápenka, která bývá obvykle uváděna jako vápenka u Kovářské, je od roku 1963 chráněna jako kulturní památka. Areál vápenky je součástí Hornické kulturní krajiny Háj – Kovářská – Mědník, která byla v roce 2014 vyhlášena jako krajinná památková zóna. Krušnohorská vápenka je zároveň tzv. přidruženým objektem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 na seznam Světového dědictví UNESCO. Roku 1832 koupila přísečnické panství, ke kterému patřila i Kovářská, majitelka Červeného hrádku hraběnka Gabriela Buquoyová. Vápenka byla v vybudována v polovině 19. století na buquoyském panství v bezprostředním sousedství jednoho ze dvou zdejších lomů, v němž se těžil kalciticko-dolomitický mramor. Z geologického hlediska se jednalo o ojedinělé čočkovité těleso v místních svorech a kvarcitech. Dalším zdrojem mramoru byl 1,5 km vzdálený lom na Vápenném vrchu, ve kterém probíhala těžba pravděpodobně již od poloviny 18. století. Odhaduje se, že zde bylo vytěženo celkem na 1,5 miliónu tun mramoru. V oblasti Krušných hor se nacházela i další ložiska mramoru, konkrétně mezi Božím Darem a Měděncem, v okolí obcí Rotava a Oloví, u Hasištejna, Vykmanova atd. Všechna ložiska, byť i velmi malá, byla v minulosti těžena za účelem výroby vápna. Celkem se na české straně Krušných hor nacházelo šestnáct takovýchto ložisek a na německé straně je dokonce registrováno 93 podobných lokalit. V areálu vápenky u Kovářské byly dvě polygonální šachtové pece, ve kterých se topilo dřevem z okolních lesů. Výroba vápna, které se používalo ke stavebním účelům a též jako hnojivo v zemědělství, zde probíhala až do roku 1924. Následně byla vápenka opuštěna a postupně chátrala. Vrchol devastace nastal v průběhu 2. poloviny 20. století, kdy byla vápenka nejvíce zanedbávána a likvidována. Ačkoli se jedná o registrovanou a unikátní kulturní památku, kdysi monumentální historická vápenka byla ve velmi špatném technickém stavu, v roce 2004 se jedna z pecí zřítila. Nebyly zde patrné žádné známky zabezpečení stavby, chyběla i jakákoli forma informace pro návštěvníky. Vlastníkem areálu je státní podnik Lesy České republiky. Odpovědným stavebním úřadem je stavební úřad Městského úřadu ve Vejprtech. Příslušným obecním úřadem je OÚ Loučná pod Klínovcem, spadající pod město Kadaň coby obec s rozšířenou působností. V roce 2018 proběhlo v okolí staveb odstranění náletových dřevin. Od podzimu 2018 byla prováděna sanace zdiva. Stavbu financoval majitel stavby, státní podnik Lesy České republiky. Cílem oprav bylo objekt staticky zajistit a poté zpřístupnit. Stavební práce, které započaly v květnu 2017, byly dokončeny v listopadu roku 2019. Mj. byla staticky zajištěna jižní a severní věž, dozděny klenby, záklenky a odlehčovací oblouky a bylo opraveno kamenné zdivo, včetně spár. V jižní části věže bylo vybudováno dřevěné schodiště a pultová střecha. U vápenky je nový kamenný chodník, dva přístřešky pro návštěvníky a informační tabule s popisem historie výroby vápna v Krušných horách. Celkově byly v areálu vápenky provedeny opravy v hodnotě 6,6 milionu korun.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penka_(Lou%C4%8Dn%C3%A1_pod_Kl%C3%ADnovcem,_H%C3%A1j)

Zdroj dobové a letecké fotografie: Naučná tabule

Dojmy: Nádherný a velmi zajímavý areál tehdejší vápenky, u které jsou i dva zachované lomy, které vznikly již v 18. století.

Mapa

a

Fotografie

×