Háj - PR Horská louka u Háje

Informace

Navštíveno: 29. 9. 2021

Historie: Horská louka u Háje je přírodní rezervace východně od Háje u Loučné pod Klínovcem v okrese Chomutov. Chráněné území bylo vyhlášeno k ochraně dochované typické krušnohorské horské louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Území v minulosti sloužilo jako chudá pastvina, v jejíž severní části stála osada Königsmühle. Ve druhé polovině dvacátého století osada zanikla a louka začala zarůstat dřevinami. Z osady se v chráněném území dochovaly zříceniny několika budov, zarostlý náhon a úvozová cesta. Oblast také slouží k jímání pitné vody pro okolní vesnice. V sedmdesátých a osmdesátých letech louku negativně ovlivnilo neúspěšné vysazení smrku pichlavého (Picea pungens) a borovice kleče (Pinus mugo). Ve stejné době byl napřímen a zahlouben drobný přítok Černé vody, což vedlo k vysušení lokality. Chráněné území vyhlásil okresní národní výbor v Chomutově dne 16. května 1994 jako přírodní rezervaci o celkové rozloze 18.85 ha, která je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 1681. Spravuje ji Krajský úřad Ústeckého kraje. Po vyhlášení rezervace začaly být nežádoucí dřeviny odstraňovány, začalo se s kosením a odstraňováním biomasy a meliorovaný potůček byl přehrazen. Geologické podloží je součástí Krušnohorského krystalinika a pochází z období svrchního proterozoika až spodního paleozoika. V podloží jižní části jsou tzv. červené ruly, ale většinu území tvoří dvojslídný až muskovitický svor. V geomorfologickém členění Česka leží lokalita v Krušných horách, konkrétně v podcelku Klínovecká hornatina a okrsku Jáchymovská hornatina. Půdní pokryv tvoří rašeliny a především v jihovýchodní části také gleje. Podél potoka se vyvinuly aluviální půdy. V rámci Quittovy klasifikace podnebí se chráněné území nachází v chladné oblasti CH6 s průměrnou roční teplotou 4 °C a ročním úhrnem srážek téměř 1000 milimetrů. Loukou protéká potok Černá voda, který se vlévá do Přísečnice a patří k povodí Labe. Ze silně ohrožených druhů rostlin roste ve smilkové části pastviny malá a zranitelná populace běloprstky bělavé (Psoudorchis albida). V sušších částech se vykytuje také ohrožená prha arnika (Arnica montana) a na lokalitě hojný koprník štětinolistý (Meum athamanticum). Podmáčené až rašelinné části jsou stanovištěm stabilní populace silně ohroženého kropenáče vytrvalého (Swertia perennis) a malé populace rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). Posledním silně ohroženým druhem je tučnice obecná (Pingguicula vulgaris), která vyhledává obnažené místa v okolí prameniště. Z dalších ohrožených druhů ve vlhké části roste klikva bahenní (Oxycoccus palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a vzácně také prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Na louce se vyskytují převážně běžné druhy fauny. Zvláště chráněné druhy zastupuje bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%C3%A1_louka_u_H%C3%A1je

Dojmy: Krásná přírodní rezervace, která se nachází na okraji dnes již zaniklé vsi Königsmühle.

Mapa

a

Fotografie

×