Ostroh - hrad Seeberg

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Předchůdcem tohoto hradu bylo sídliště nebo hradiště z mladší až pozdní doby bronzové osídlené Lužickým lidem kultury popelnicových polí. Předpokládá se, že Seeberg byl postaven již někdy na začátku 13. století jako sídlo některého z chebských ministeriálů. První písemná zmínka však pochází až ze dne 4. října 1322, kdy se stal dle listiny Ludvíka IV. Bavora součástí majetku, který Chebští zastavili králi Janu Lucemburskému za 20 000 hřiven stříbra. Hrad Seeberg patřil městu Cheb až do roku 1434, kdy byl císařem Zikmundem Lucemburským darován kancléři Kašparu Šlikovi. Šlik neměl dostatek financí na udržování hradu, a ten tak velmi zpustl. V roce 1436 daroval Kašpar Šlik tento hrad svým bratřím. V roce 1461 odkupuje hrad ve velmi špatném stavu radní z Chebu Kašpar Juncker. Po jeho smrti se stávají majiteli bratři z Neuberga, Konrád a Jošt. Během této doby byl hrad silně poškozen v dlouholeté válce Neubergů s Jorgem z Zedtwitz, který obýval blízký hrad Liebenstein (Libá). K tomuto poškození pak došlo v roce 1509, kdy byl dobyt Chebskou městskou posádkou. V roce 1586 se stali majiteli hradu Brandnerové z Brandu, kteří vlastnili tento hrad do roku 1635. Někdy za vlastnictví tohoto rodu byl původní gotický hrad přestavěn na renesanční zámek. Právě v roce 1635 zakoupil tento hrad Melchior Adam Moser z Oettinku. Tento muž byl velmi nevyzpytatelný, jelikož již v roce 1631 pomohl Saskému vojsku dobýt město Cheb, a následně v roce 1634 pomohl Císařskému vojsku zajmout Saského vévodu. Následně byl hrad dne 7. dubna 1648 byl hrad dobyt, vykraden a vypálen Švédy pod velením generála Königsmarka. V roce 1952 prodal Moser tento hrad majiteli Hazlova a to Vítu Dětřichovi ze Steinheimu. Po vymření tohoto rodu získala tento hrad Česká koruna, která jej prodala rodu Nosticů. Rod Nosticů ale tento hrad v zápětí veliteli Chebské posádky Jakubu Gérardovi. Tento muž ale v roce 1676 zemřel během tažení proti Švédským vojskům v Pomořanech. Následně Jakubův syn Leopold Jakub prodal v roce 1703 tento hrad Adamu Junckerovi z Kunreuthu a Michalu Widtmannovi, kteří tento hrad koupili jménem města Cheb. Díky tomu se v roce 1703 stal Seeberg opět majetkem města Chebu, které tento hrad začalo využívat jako poplužní dvůr. V průběhu času hrad několikrát zpustl a patrně kvůli nedostatku peněz byl opravován na etapy. Díky vlastivědných národopisných badatelů časopisu Unser Egerland byl dán velký impuls k obnově tohoto velmi sešlého hradu. Úpravy podle plánu Josefa Pröckla, které hradilo město Cheb z let 1905–1915 zachránily hrad před úplným zničením, avšak po 2. světové válce zůstal hrad Seeberg opět sám a bez jakékoliv pomoci. Díky tomu tento hrad v průběhu 2. poloviny 20. století velmi chátral. Kdyby se jeho rekonstrukce neujalo v 70. letech 20. století Městské muzeum ve Františkových Lázních, hrad by dnes pravděpodobně již nestál. Postupné obnovy se tento hrad dočkal z iniciativy ředitele tohoto muzea PhDr. Pavla Stříbrného a veřejné sbírky již v polovině 80. let 20. století. V roce 1990 byl Seeberg slavnostně otevřen veřejnosti. Jeho současný stav je velmi dobrý, a je turistickým lákadlem nejen pro české, ale i německé turisty. Zajímavostí pak je že tento hrad je pak jedním z mála zachovaných ministeriálních hradů na území Chebska.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrad-ostroh-seeberg/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seeberg

Dojmy: Podle mého názoru nejkrásnější hrad na území okresu Cheb.

Mapa

a

Fotografie

×