logo prehis.cz Cestování Okres Sokolov Libavské Údolí

Libavské Údolí - hradiště Kager

Informace

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: Toto velmi prastaré hradiště pochází již z mladší doby bronzové, kdy jej osidlovali keltové. Následně zde nalezli útočiště slované, po kterých se zde zachovali zbytky zemnic. Ve 2. třetině 13. století bylo toto hradiště znovu osídleno a byl zde postaven hrad jménem Kager, který zde byl až do první poloviny 15. století. Následně se hrad rozpadl, z části byl použit jako stavební materiál pro blízké obce a mlýny. V roce 1966 podrobila zdejší oblast archeologickému průzkumu Olga Pospíchalová z Chebského muzea, který zde nalezla pozůstatky jak z doby bronzové, tak středověké nálezy ze 14. a první poloviny 15. století. Následně roku 1986 zde byl proveden průzkum Archeologickým ústavem ČSAV. Tento výzkum dokázal určit kdy přibližně byla tato oblast znovu osídlena, a také to že zde jsou ralikty zemnic, z nichž jedna která zanikla požárem bylo podrobena výzkumu, bylo zde zjištěno toto:

“Jednalo se o typickou zemnici o vnějších rozměrech 420 x 400 cm, zahloubenou 120 cm pod úroveň terénu a doplněnou na severozápadní straně vstupní šíjí. Vlastní zemnici tvořily dřevěné srubové stěny na kamenné podezdívce.”

Když zde znovu osidlovali ve středověku lidé toto hradiště, a stavěli hrad Kager, tak využily zachovalých valů, a hradeb. Avšak co se týkalo pravěkého vnitřního členění hradiště, tak to zdejší novoobyvatelé ignorovali. Zde si dovolím citovat popis hradiště:

“Hradiště v Kolové se nachází na výrazné zalesněné ostrožně nad soutokem Velké a Malé Libavy, v poloze Starý zámek na kótě 509 metrů. Na náhorní plošině se rozprostírá rozsáhlý areál, sestávající z vlastního mohutného hradiště Starý zámek chráněného valy a výraznými příkopy, a předhradí, rovněž od zbytku vysoké ostrožny odděleného opevněním. Zbytky valu najdeme i v jižní části hradiště. Od východu přicházejí na hradiště dvě staré cesty. “

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=7890&PARAM=11&tid=24825

Dojmy: Velmi prudký kopec, na který byl náročný výšlap, který byl odměněn zbytky prastarého hradiště.

Mapa

Fotografie

×