logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Hostivice sousoší sv. Františka z Assisi a sv. Jana Nepomuckého

Hostivice - zámek Hostivice

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Zdejší tehdy ves vznikla někdy v průběhu 13. století po založení města Malé Strany králem Přemyslem Otakarem I. Jak vlastně toto založení souvisí s historií této vsi? Inu zdejší pozemky získali právě měšťané Malé Strany od krále. Díky tomu zde bylo založeno mnoho svobodných dvorů. Díky tomu byla majetková situace této vsi tak nepřehledná, že zde byly založeny dokonce tři tvrze a pět poplužních dvorů.

První tvrz je prvně zmiňovaná v roce 1423, kdy nesla jméno tvrz u dvora Čenkovského. Tento dvůr založil Malostranský měšťan Rudlín, který získal roku 1309 od Jindřicha Korutanského ke kultivaci tři lány lesa Hostivice. Následně tento poplužní dvůr spravoval Mělnická kapitula a roku 1405 jej zakoupil Pražský měšťan Čeněk postřihač. V roce 1418 se dvůr nacházel v kšaftu Čeňkova syna Řehoře. Potomci těchto dvou mužů pak tuto tvrz se dvorem drželi až do roku 1435, kdy byl zadlužený majetek postoupen Pražským měšťanům Pešíkovi a Jankovi od Stříbrné hvězdy. V polovině 15. století se majitelem této tvrze a dvora stal Bohuslav z Kunvaldu a v této době také přestala tato tvrz být zmiňována a postupně bezestopy zanikla.

Druhá tvrz je připomínána u dvora Pražského měšťana Marka Čotra, který tento dvůr držel roku 1419. Po tomto muži zdědila dvůr jeho dcera Eliška z Hostivice, která tento dvůr s tvrzí roku 1441 darovala svému manželovi Přechovi z Kladna. Právě v tomto roce je také poprvé zmíněna zdejší tvrz. Tento muž pak držel s jistotou tuto tvrz ještě v průběhu 60. let 15. století, ale následně je zdejší vlastnická situace těžko sledovatelná. V roce 1502 byl tento dvůr prodán Žibřidovi Andělovi z Ejstebna a na Hostivici. V následující době pak tato tvrz beze zbytku zanikla.

Třetí tvrz byla založena u dvora zvaný Nový Dvůr, který založil roku 1315 dvorský písař Jan z Kamenice. Roku 1325 jej král Jan Lucemburský daroval Gotfrídovi mistru královské kuchyně a jeho bratru Ojířovi. Jeho potomci pak drželi tento dvůr až do konce 15. století. Právě tento rod při tomto dvoře založil také tvrz, která je poprvé zmiňována roku 1494, kdy držel tento dvůr s tvrzí Gotfrídův potomek Jindřich z Moravěvsi. Právě v roce 1494 zdědila zdejší dvůr s tvrzí Jindřichova vnučka Dorota s manželem Žibřidem Andělem z Ejstebna. Dále zdejší dvůr dostala jako věna jejich dcera Anna z Ejstebna, která si v 1. poloviny 16. století vzala za muže člena rodu Bezdružických z Kolovrat. Na konci 16. století drželi zdejší tvrz krátce Vřesovičtí z Vřesovice a od roku 1591 drželi tuto tvrz Služský z chlumu, kteří ji roku 1601 prodali Gothardu Floriánu Žďárskému ze Žďáru. Zdejší tvrz je naposledy zmíněna roku 1608, jelikož tato vesnice v průběhu třicetileté války byla spolu se vsí několikrát vypleněna vojsky obou stran. Následně tato tvrz pak beze zbytku zanikla.

Posledním majitelem této vsi byl František Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru, který roku 1670 zemřel bezdětný. Díky tomu se vedly dlouholeté spory o zdejší majetek, a to až do roku 1688, kdy se o zdejší majetek rozdělili jeho sestry. Hostivice pak zakoupila ovdovělá hraběnka Johanna Eusebie Barbora Caretto-Millesimová. Tato hraběnka nechala sloučit zdejší poplužní dvůr a Chrzovského dvůr, na jejíchž prostranství nechala zřídit nový hospodářský dvůr a roku 1689 vystavět patrový raně barokní zámeček. Již roku 1697 ale prodala Johanna zdejší panství Karlu Jáchymovi Bredovi, který již v roce 1732 prodal toto panství ovdovělé velkovévodkyni Anně Marii Františce Toskánské. Právě tato hraběnka nechala v letech 1732 – 1734 přestavět zdejší raně barokní zámeček do současné barokní podoby podle plánů Pražského stavitele Václava Špačka. Zednické práce vedl polír Jan Jiří Bauer a o tesařské práce se postaral Litovický tesař Wettinger a jeho tovaryši. Vnitřní freskovou výmalbu pak vytvořil Pražský malíř Karel Josef Moravini. Nakonec k tomuto zámku nechala v roce 1736 Anna přistavět velkou barokní sýpku. Tímto krokem pak tento zámek získal v podstatě svůj současný vzhled. Po smrti Anny roku 1741 zdědila tento statek její dcera Marie Anna Karolína, po které přešel roku 1751 na jejího syna bavorského vévodu Klementa Františka. Tento muž pak nechal vystavět drobnou barokní kapli, která se dočkala svého vysvěcení roku 1756. Štukatérskou výzdobu této kaple vytvořil roku 1752 Antonín Oldelli. Následně však začal již v roce 1754 spravovat bavorský kurfiřt Maxmilián Josef. A zámek začal postupně chátrat. V roce 1777 převzal správu panství vévoda Josef Karel August ze Zweibrückenu, ale již v roce 1805 se stal majitelem zámku bratr rakouského císaře Ferdinand. V této době je pak zmiňováno že se zámek nachází v havarijním stavu. Což mělo za následek že v roce 1823 musela být snesena vrcholová věžička. V roce 1871 tento zámek byl postižen silnou vichřicí, a tak prošel nutnými opravami. Následně byl zámek upraven a začal být používán jako byty. Samotná kaple byla rozdělena a spodní část sloužila jako uhelna a horní část jako sušárna prádla. V roce 1918 byl tento zámek Habsburkům zkonfiskován a stal se majetkem státních statků, které zde hospodařili. V roce 1957 pak se stali majitelem zdejší JZD, a zámek tak následně pokračoval ve svém chátrání. Nakonec se však dočkal v letech 1977 – 1983 velké rekonstrukce a úpravy, po které začal sloužit pro potřeby obecního úřadu.

Zdroj: http://www.hostivickahistorie.cz/pamatky/zamek.htm

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. František Holec

Dojmy: Krásný zámek, který je jednou z dominant zdejšího města.

Mapa

Fotografie

×