logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Žižkov kašna kostel sv. Anny

Žižkov - kostel Povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Kostel Povýšení svatého Kříže na Žižkově je bývalý barokní farní kostel, postavený v letech 1717 až 1719. Původně na tomto místě byl roku 1680 založen hřbitov na oběti morových ran. Tento hřbitov byl ale bez kaple, a tak se po morové epidemii, která zasáhla Prahu mezi lety 1713 – 1716 rozhodl Novoměstský primas Jan František Crusia z Krausenberka, že zde bude vystavěn kostelík. Parcelu Praha zakoupila od zemského prokurátora Štiky z Paseky. Kostel byl následně mezi lety 1717 – 1719 vystavěn v barokním slohu. Někdy ve 20. letech 18. století zde byla pak vystavěna také poustevna, kterou osídlil řád ivanitů. Během Napoleonských válek tento hřbitov posloužil k pochovávání Francouzských vojáků, kterých zde bylo pochováno mezi lety 1741 – 1742 do šachtových hrobů odhadem 6 – 7 tisíc. V roce 1953 byla na tomto hřbitově postavena ještě jedna barokní kaple, a to kaple Panny Marie Bolestné, ale ta se bohužel nedochovala. V roce 1757 byl tento kostel poškozen během Pruského obléhání Prahy. Řád Ivanitů byl zrušen v roce 1782 dle dekretu císaře Josefa II., a tak se tato poustevna, která stála v místech dnešní evangelické modlitebny stala farou. Již v roce 1784 pak byl zrušen zdejší rozlehlý hřbitov. Zdejší kostel byl ale bohužel špatně přístupný, a tak v roce 1839 byla farnost přenesena ke kostelu sv. Rocha a v roce 1842 byl tento kostel zrušen. V této době byla také pro chátrání zbořena kaple Panny Marie Bolestné. V roce 1887 se začalo uvažovat v čele se stavebním radou Krchem o opravě a záchraně tohoto kostela, ale nesehnalo se na to dost peněz. Kostel tak díky tomu sloužil jako skladiště. Při výstavbě okolních staveb byly v roce 1957 zbořeny zbylé pozůstatky zdejšího hřbitova. V roce 1961 byl vypracován projekt na obnovu kostela, který byl upraven ing. Architektem Jaroslavem Korečkem a architektem Ivo Bílým. K rekonstrukci bylo přistoupeno v roce 1977 a dokončena byla v roce 1984, kdy kostel byl přestavěn na koncertní sál a výstavní síň, jako který slouží do současnosti. Kostel je jednolodní sálová barokní stavba s pískovcovým portálem a tesaným latinským nápisem dedikace v tympanonu západního vchodu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(%C5%BDi%C5%BEkov)

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/kostel-povyseni-sv-krize-na-zizkove/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-14865767

Dojmy: Krásný barokní kostelík, který i přes svou smůlu vydržel do současnosti.

Mapa

Fotografie

×